Regeling sociaal vervoer AWBZ-instellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2006

Regeling sociaal vervoer AWBZ-instellingen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet voorzieningen gehandicapten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 2 Het gemeentebestuur draagt zorg voor de verlening van rolstoelen aan verzekerden die verblijven in een instelling als bedoeld in het eerste lid, en die geen recht hebben op verstrekking van een rolstoel ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 november 1995

De

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Terug naar begin van de pagina