Besluit subsidies waterschade 1995

[Regeling vervallen per 16-07-2003.]
Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 17-11-1995 t/m 15-07-2003

Besluit van 7 november 1995, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies ter zake van waterschade

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 8 maart 1995, nr. WJA/JZ 95018227;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

De Raad van State gehoord (advies van 29 mei 1995, nr. W10.95.0114);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 1 november 1995, nr. WJA/JZ 95053023;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

In dit besluit wordt verstaan onder de Stichting: de Stichting Watersnood Bedrijven Nederland 1995.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

 • 1 De Stichting verstrekt op aanvraag een subsidie aan de ondernemer die schade heeft geleden als direct gevolg van de hoge waterstanden in het stroomgebied van de Maas en de Rijn in januari en februari 1995 in de in bijlage 1 bij dit besluit genoemde gemeenten.

 • 2 Geen subsidie wordt verstrekt indien:

  • a. de ondernemer een rechtspersoon is die krachtens publiekrecht is ingesteld;

  • b. de ondernemer een vennootschap is en meer dan de helft van het geplaatste kapitaal wordt verschaft door een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld;

  • c. op de ondernemer de Bijdrageregeling landbouwbedrijven overstromingschade 1995 van toepassing is.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

 • 1 De subsidie bedraagt:

  • a. 65 procent van de schade aan activa en van de kosten van maatregelen ter bescherming van activa;

  • b. 100 procent van de evacuatie-, opslag- en verzekeringskosten.

 • 2 Indien:

  • a. de ondernemer op grond van de Subsidieregeling waterschade 1994 subsidie heeft ontvangen of

  • b. aan de ondernemer op grond van de Regeling borgstelling waterschadekredieten 1994 een krediet is verstrekt of

  • c. aan de ondernemer in 1994 een uitkering is verstrekt door de Stichting Watersnood Bedrijven Limburg,

  bedraagt de subsidie, in afwijking van het eerste lid, onder a, 90 procent van de schade aan activa en van de kosten van maatregelen ter bescherming van activa.

 • 3 Indien de onderneming van de ondernemer geheel of gedeeltelijk is gevestigd in één van de in bijlage 4 of bijlage 5 genoemde gemeenten of gedeelten van gemeenten bedraagt de subsidie met betrekking tot de kosten als bedoeld in het eerste lid, onder b, ten minste f 1500,-.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

 • 1 Als activaschade wordt uitsluitend in aanmerking genomen het schadebedrag zoals dat door een door de Stichting aangewezen deskundige is vastgesteld met gebruikmaking van een formulier, waarvan het model is opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 2, en met toepassing van de in dat model vermelde schadeberekeningsgrondslagen, indien dit bedrag is goedgekeurd door de Stichting, verminderd met de door de ondernemer ontvangen of aan de ondernemer toegezegde verzekeringspenningen met betrekking tot activaschade waarop het schadebedrag betrekking heeft.

 • 2 Tot activaschade wordt niet gerekend:

  • a. schade aan motorrijtuigen in de zin van artikel 1, eerste lid, onder 2e, van de Wegenverkeerswet;

  • b. schade aan schepen in de zin van de Schepenwet.

 • 3 Als kosten van beschermingsmaatregelen worden uitsluitend in aanmerking genomen redelijke kosten, voor zover door de ondernemer aan derden verschuldigd voor het in opdracht van de ondernemer door die derden tussen 1 januari en 8 februari 1995 verrichten van beschermingsmaatregelen ter voorkoming van schade, alsmede redelijke en aangetoonde kosten voor het verrichten van beschermingsmaatregelen in diezelfde periode door de ondernemer of door zijn werknemers, buiten de normale werktijden, tot een maximum van f 33,- bruto per mensuur.

 • 4 Als evacuatie-, opslag- en verzekeringskosten worden uitsluitend in aanmerking genomen:

  • a. redelijke kosten van transport voor zover verschuldigd aan derden voor de evacuatie van de tot de onderneming van de ondernemer behorende roerende zaken vanuit één van de in bijlage 1 genoemde gemeenten en voor het terugbrengen van deze goederen naar de plaats van evacuatie,

  • b. aan derden verschuldigde redelijke kosten voor opslag van deze goederen

  • c. redelijke en aangetoonde kosten voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van evacuatie en opslag door de ondernemer of door zijn werknemers, buiten de normale werktijden, tot een maximum van f 33,- bruto per mens-uur, en

  • d. de met de onder a en b bedoelde activiteiten samenhangende kosten voor verzekering,

  voor zover deze activiteiten zijn verricht tussen 15 januari en 1 maart 1995 en voor zover deze kosten zijn verschuldigd door de ondernemer, verminderd met de door de ondernemer ontvangen of aan de ondernemer toegezegde verzekeringspenningen met betrekking tot de activiteiten waarop de kosten betrekking hebben.

 • 5 Tot schade of kosten als bedoeld in dit artikel wordt niet gerekend de verschuldigde omzetbelasting, voor zover deze verrekenbaar is.

 • 6 Schade komt niet voor subsidiëring in aanmerking voor zover deze had kunnen worden voorkomen of beperkt, indien de ondernemer de maatregelen had getroffen die in redelijkheid van hem konden worden gevraagd om schade te voorkomen dan wel te beperken.

§ 2. Aanvragen

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

 • 1 Een aanvraag om subsidie wordt ingediend bij de Stichting vóór 1 augustus 1995.

 • 2 Indien de onderneming van de ondernemer geheel of gedeeltelijk is gevestigd in één van de in bijlage 5 genoemde gemeenten of gedeelten van gemeenten, en

  de gevraagde subsidies met betrekking tot de kosten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, niet meer bedraagt dan f 1500,-,

  wordt een aanvraag, voor zover deze betrekking heeft op de bovengenoemde kosten, in afwijking van het eerste lid, ingediend bij de Stichting vóór 15 december 1995.

 • 3 Indien vóór 1 augustus 1995 een subsidieaanvraag is ingediend voor subsidiëring van activaschade kan een vervolgaanvraag worden ingediend tot uiterlijk 1 november 1995, indien activaschade is opgetreden na de indiening van de subsidieaanvraag.

 • 4 Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een formulier, waarvan het model is opgenomen in bijlage 3 bij dit besluit.

 • 5 Aanvragen worden niet ingediend per telefax.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

De Stichting geeft op de aanvraag een beschikking binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag. Indien de beschikking niet binnen dertien weken kan worden gegeven, stelt de Stichting de aanvrager daarvan in kennis en noemt zij daarbij een redelijke termijn waarop de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

 • 1 De Stichting beslist in ieder geval afwijzend op de aanvraag voor zover die betrekking heeft op activaschade en beschermingsmaatregelen, indien de som van de activaschade en de kosten van de beschermingsmaatregelen, voor aftrek van verzekeringspenningen, minder dan f 2000,- bedraagt.

 • 2 De Stichting kan afwijzend beslissen op een aanvraag:

  • a. indien niet is voldaan aan een verzoek als bedoeld in artikel 6 van de Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ;

  • b. indien de aanvrager in het kader van de aanvraag gegevens heeft verstrekt, waarvan hij wist of behoorde te weten dat deze onjuist of onvolledig waren en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben geleid.

§ 3. Subsidieverstrekking en verplichtingen

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

Een beschikking op een aanvraag, inhoudende een verstrekking van subsidie, bevat een vermelding van:

 • a. het in aanmerking te nemen schadebedrag, vastgesteld overeenkomstig artikel 4;

 • b. de in aanmerking te nemen kosten, vastgesteld overeenkomstig artikel 4;

 • c. de verzekeringspenningen waarmede het schadebedrag en de in aanmerking te nemen kosten met toepassing van artikel 4 is verminderd;

 • d. het subsidiebedrag.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

In geval van een beschikking op een aanvraag, inhoudende een verstrekking van subsidie worden geen gegevens met betrekking tot die beschikking vermeld in het register, bedoeld in artikel 11 van de Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

Aan de subsidieverstrekking is voor betrokkene de verplichting verbonden om:

 • a. de Stichting binnen twee weken na kennisname in kennis te stellen van de toekenning of ontvangst van verzekeringspenningen met betrekking tot de schade als bedoeld in artikel 4, voor zover die verzekeringspenningen blijkens de subsidietoezegging bij de verstrekking van de subsidie niet in aanmerking zijn genomen,

 • b. indien de verzekeringspenningen betrekking hebben op de in artikel 4, eerste lid, bedoelde activaschade, of op de in artikel 4, derde lid, bedoelde beschermingsmaatregelen, 65%, of, indien toepassing is gegeven aan artikel 3, tweede lid, 90% van deze verzekeringspenningen, en indien de verzekeringspennningen betrekking hebben op de in artikel 4, vierde lid, bedoelde kosten, 100% van deze verzekeringspenningen binnen vier weken na ontvangst te betalen aan de Stichting door overmaking op bankrekeningnummer 65.22.82.679 onder vermelding van "Verzekeringspenningen waterschade".

Artikel 11

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

De betrokkene voldoet aan hetgeen door door Onze Minister of de Stichting aangewezen personen wordt verzocht, voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van dit besluit, omtrent:

 • a. het verlenen van inzage van gegevens en bescheiden,

 • b. het maken van kopieën van de onder a bedoelde gegevens en bescheiden en

 • c. het verlenen van medewerking aan het verstrekken van gegevens door anderen.

§ 4. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

De Subsidieregeling waterschade 1995 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidies waterschade 1995.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 november 1995

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Uitgegeven de zestiende november 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit subsidies waterschade 1995

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

Gelderland

Ammerzoden

Angerlo

Arnhem

Bemmel

Beuningen

Brakel

Brummen

Buren

Culemborg

Dodewaard

Doesburg

Druten

Duiven

Echteld

Elst

Epe

Geldermalsen

Gendt

Gorssel

Hattem

Hedel

Heerde

Heerewaarden

Heteren

Heumen

Huissen

Hummelo en Keppel

Kerkwijk

Kesteren

Lienden

Lingewaal

Maasdriel

Maurik

Millingen aan de Rijn

Neerijnen

Nijmegen

Renkum

Rheden

Rijnwaarden

Rossum

Steenderen

Tiel

Ubbergen

Valburg

Voorst

Wageningen

Warnsveld

West Maas en Waal

Westervoort

Wijchen

Zaltbommel

Zutphen

Limburg

Arcen en Velden

Beesel

Belfeld

Bergen

Born

Broekhuizen

Echt

Eijsden

Gennep

Grubbenvorst

Haelen

Heel

Horst

Kessel

Maasbracht

Maasbree

Maastricht

Meerlo-Wanssum

Meerssen

Mook en Middelaar

Roermond

Roggel en Neer

Stein

Susteren

Swalmen

Tegelen

Thorn

Venlo

Overijssel

Dalfsen

Diepenveen

Deventer

Gramsbergen

Hardenberg

Kampen

Olst

Ommen

Wijhe

IJsselmuiden

Zwolle

Utrecht

Amerongen

Houten

Lopik

Nieuwegein

Rhenen

IJsselstein

Wijk bij Duurstede

Zuid-Holland

Alblasserdam

Bergambacht

Dordrecht

Giessenlanden

Gorinchem

Graafstroom

Hardinxveld-Giessendam

Leerdam

Liesveld

Nieuw-Lekkerland

Papendrecht

Sliedrecht

Vianen

Zederik

Noord-Brabant

Aalburg

Asten

Beek en Donk

Berkel-Enschot

Boxmeer

Boxtel

Cuijk

Den Dungen

Dussen

Eersel

Eindhoven

Esch

Grave

Haaren

Helvoirt

's-Hertogenbosch

Heusden

Liempde

Lith

Nuenen/Gerwen/Nederwetten

Oisterwijk

Oosterhout

Oss

Ravenstein

Reusel

Riethoven

Schijndel

St. Anthonis

Sint-Michielsgestel

Sint-Oedenrode

Someren

Son en Breugel

Tilburg

Valkenswaard

Veghel

Vierlingsbeek

Vught

Waalre

Werkendam

Westerhoven

Woudrichem

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit subsidies waterschade 1995

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

No. Expert

........................................

NAAM BEDRIJF

........................................

ADRES

........................................

GEMEENTE

........................................

POSTCODE

........................................

RISICO-ADRES

........................................

GEMEENTE

........................................

POSTCODE

........................................

TELEFOONNUMMER

........................................

FAXNUMMER

........................................

CONTACTPERSOON

........................................

FUNCTIE CONTACTPERSOON

........................................

BANK- OF GIRONUMMER

........................................

 

SCHADE (exclusief vermijdbare schade)

   

– GEBOUWEN, GEBOUWGEBONDENINSTALLATIES

f ........................................

– TERREINEN, TUINAANLEG

f ........................................

– MACHINES, niet gebouwgebonden INSTALLATIES

f ........................................

– BEDRIJFSINVENTARIS

f ........................................

– GOEDEREN

f ........................................

– TOTAAL

f ........................................

 

VERMIJDBARE SCHADE (voor zover van toepassing) 1

 

– GEBOUWEN, GEBOUWGEBONDENINSTALLATIES

f ........................................

– TERREINEN, TUINAANLEG

f ........................................

– MACHINES, niet gebouwgebondenINSTALLATIES

f ........................................

– BEDRIJFSINVENTARIS

f ........................................

– GOEDEREN

f ........................................

– TOTAAL

f ........................................

Korte omschrijving van de reden voor de vermijdbaarheid:

Door de ondernemer is aannemelijk gemaakt dat in zijn opdracht ten behoeve van zijn onderneming de volgende, redelijke, activiteiten zijn verricht met betrekking tot (korte omschrijving):

 • - evacuatie en opslag:

 • - beschermingsmaatregelen ter plaatse voor gebouw en inhoud:

BTW verrekenbaar: ja/nee

De schaderegistratie is geschied op basis van de grondslagen zoals bijgevoegd en met inachtneming van de bepalingen van het Besluit subsidies waterschade 1995.

Aldus opgesteld te ...... d.d. ......

door ...... (naam registerexpert)

Handtekening ......

NB Aan deze registratie kunnen geen rechten worden ontleend.

Grondslagen schaderegistratie

– Gebouwen, gebouwgebonden installaties en huurdersbelang

herstelkosten.

– Terreinen, tuinaanleg.

idem

– Machines, bedrijfsinventaris, niet gebouwgebonden installaties.

herstelkosten tot aan de dagwaarde. Bij totaalverlies de dagwaarde.

– Grond- en hulpstoffen

inkoopwaarde inclusief inkomende transport- en behandelingskosten.

– Onderhanden werk

integrale kostprijs tot het stadium van bewerking.

– Gereed produkt of handelsgoederen

integrale kostprijs of lagere verkoopwaarde.

Alle bedragen exclusief BTW, tenzij BTW niet verrekenbaar is.

Bijlage 3. Model aanvraagformulier als bedoeld in artikel 5, derde lid, van het Besluit subsidies waterschade 1995

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

Bijlage 13515.png
Bijlage 13516.png
Bijlage 13517.png

Bijlage 4. als bedoeld in artikel 3, derde lid, van het Besluit subsidies waterschade 1995

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

 

waarvan de gedeelten

Limburg

 
   

Arcen en Velden

kern Arcen, kern Velden

Beesel

Ouddorp, Reuver, Rijkel

Belfeld

het gebied ten westen van de Rijksweg Venlo–Roermond

Bergen

Ayen, Oud-Bergen, Oud-Well

Born

Grevenbicht

Broekhuizen

Broekhuizen, Broekhuizenvorst

Echt

Aasterberg

Gennep

Ottersum, Heijen

Grubbenvorst

Grubbenvorst, Lottum

Haelen

Buggenum

Heel

Beegden

Kessel

Oyen

Maasbracht

Linne, Ohé en Laak, Stevensweert

Maasbree

Baarlo

Maastricht

Itteren, Borgharen

Meerssen

Geul a/d Maas, Voulwames

Meerlo-Wanssum

industrieterrein haven Wanssum

Mook en Middelaar

kernen

Roermond

Herten, Eckert, Merum, Ool

Roggel en Neer

Neer

Stein

Meers

Susteren

Illikhoven, Vissersweert

Swalmen

Asselt, Swalmen

Tegelen

Steyl

Venlo

Venlo-Zuid, Venlo-Centrum, Blerick

   

Overijssel

 
   

Deventer

Welle

Kampen

het gedeelte boven de nooddijk

   

Gelderland

 
   

Ammerzoden

Ammerzoden, Well

Angerlo

Giesbeek

Brakel

Aalst, Zuilichem

Buren

Beusichem, Buren, Zoelen, Asch, Erichem, Kerk-Avezaath, Zoelmond

Culemborg

Culemborg

Druten

Afferden, Deest, Druten, Horssen, Puiflijk

Echteld

Echteld, Ochten, IJzendoorn

Geldermalsen

Beesd, Buurmalsen, Deil, Geldermalsen, Acquoy, Enspijk, Gellicum, Meteren, Rhenoy, Rumpt, Tricht

Hedel

Hedel

Heerewaarden

Heerewaarden

Kerkwijk

Bern, Bruchem, Delwijnen, Gameren, Kerkwijk, Nederhemert, Nieuwaal

Kesteren

Kesteren, Opheusden

Lingewaal

Herwijnen, Vuren, Spijk

Maasdriel

Maasdriel, Alem, Hoenzadriel, Kerkdriel, Velddriel

   

Maurik

Maurik, Eck en Wiel, Rijswijk, Ravenswaaij

Millingen aan de Rijn

Millingen

Neerijnen

Est en Opijnen, Haaften, Ophemert, Varik, Waardenburg, Heesselt, Hellouw, Neerijnen, Tuil, Zennewijnen

Rijnwaarden

Tuindorp

Rossum

Rossum, Hurwenen

Tiel

Tiel, Wadenoyen, Kapel-Avezaath, Zennewijnen, Kerk-Avezaath

Ubbergen

Beek (het lage gedeelte), Erlecom, Kekerdom, Leuth, Ooij, Ubbergen

West Maas en Waal

Wamel, Alphen, Appeltern, Dreumel, Altforst, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Maasbommel

Zaltbommel

Zaltbommel

   

Zuid-Holland

 
   

Gorinchem

Gorinchem-Oost

Hardinxveld-Giessendam

het gedeelte ten zuiden van het kanaal van Steenenhoek

Leerdam

Horndijk, Lingedijk, Wilna

Zederik

Lexmond, Sluis, Tienhoven, de uiterwaarden van de Lekdijk

   

Utrecht

 
   

Amerongen

Lekdijk en uiterwaarden

Houten

Veerweg

Rhenen

benedenstad

Wijk bij Duurstede

Aalswaard

   

Noord-Brabant

 
   

Boxmeer

Beugen

Cuijk

St. Agatha

Esch

Halsebroek

Heusden

Buitenhaven

Ravenstein

Keent

's-Hertogenbosch

Henriëttewaard

St. Michielsgestel

Haanwijk, Halder, Wolfsdreef, Dooibroek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek, Maashees, Groeningen

Bijlage 5. als bedoeld in artikel 3, derde lid, van het Besluit subsidies waterschade 1995

[Regeling vervallen per 16-07-2003]

 

waarvan de gedeelten

Limburg

 

Haelen

Horn

Heel

Wessem

Maastricht

het deel van Heugem begrensd door de volgende straten: De Distelle, Kapittelstraat, Michaelsweg,

Stein

Maasband, Nattenhoven

Susteren

Roosteren

Tegelen

het gedeelte van de gemeente waarvoor een evacuatie-advies heeft gegolden, zoals opgenomen in de bijlage bij deze bijlage

Gelderland

 

Beuningen

het gedeelte ten westen van de A50

Brakel

Brakel en Poederoijen

Nijmegen

Gedeelte van de Ooyse Schependom bestaande uit: Ooysedijk, Ooysesluispad, Ubbergseweg, Oude Ubbergseweg

Lingewaal

Heukelum, postcodenummers 4161 BM en 4161 BP

Wijchen

het gedeelte ten westen van de A 50

Noord-Brabant

 

Boxmeer

het gedeelte bestaande uit het winterbedgebied van de Maas

Bijlage

bij bijlage 5

Gedeelten van de gemeente Tegelen waarvoor een evacuatie-advies heeft gegolden.

Aalbersestraat

Abraham Kuyperstraat

Arnoldus Janssenstraat nrs. 57, 76 t/m 82

Beekstraat

Bereklauw

Boskampstraat

Bosserhofweg nrs. 2 t/m 8

Engerstraat

Goudhaver

Hoekstraat

Hoogstraat

Kampstraat

Klaproos

Kloosterstraat nrs. 1 t/m 7, 15 en 17, 31 t/m 49

Koningstraat nrs. 2 t/m 6, 8a

Lingspad

Lingsweg nrs. 38 t/m 60, 23 t/m 59

Maashoek

Maasstraat

St. Martinusstraat

Meidoornlaan

Metaalstraat

St. Michaelstraat

Middeltweg

Nabben nrs. 7, 11, 12, 13, 15 en 20

Oude Marktstraat

Patersstraat

Posthuisstraat nrs. 34 en 36

Ringelwikke

Riviersingel

Rolandstraat nrs. 24 t/m 42, 1 t/m 7

Ruys de Beerenbrouckstraat

Sequoiahof

Smidstraat

Thorbeckestraat

Valeriaan

Veerweg

Veldstraat

Venloseweg

Wilderbeekstraat nrs. 3 t/m 17, 24 t/m 46

Zilverschoon

Zusterstraat

 1. Vermijdbare schade: schade die had kunnen worden voorkomen of beperkt indien de betrokkene de maatregelen had getroffen die in redelijkheid van hem konden worden gevraagd om de schade te voorkomen dan wel te beperken. ^ [1]
Naar boven