Besluit aanwijzing ambtenaren als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Vleeskeuringswet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 10-07-2002 t/m 31-12-2005

Besluit van 6 november 1995, houdende aanwijzing van ambtenaren belast met de keuring

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 augustus 1995, DGVgz/VVP/V-951671, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Vleeskeuringswet;

De Raad van State gehoord (advies van 25 september 1995, no. W13.95.0485);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 oktober 1995, DGVgz/VVP/V-952285, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Als ambtenaar als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Vleeskeuringswet, worden aangewezen de keuringsdierenartsen verbonden aan de Voedsel en Waren Autoriteit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het koninklijk besluit van 28 oktober 1952, houdende uitvoering van artikel 27, eerste lid, van de Vleeskeuringswet (Stcrt. 218), wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ambtenaren als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Vleeskeuringswet.

Lasten en bevelen dat dit besluit en de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 november 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. G. Terpstra

Uitgegeven de achtentwintigste november 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven