Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (i.v.m. verstrekking van wachtgeldopslag)

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 28-02-1996 t/m 30-11-2005

Besluit van 3 november 1995, houdende wijziging van enkele formatie- en bekostigingsbesluiten in verband met verstrekking van wachtgeldopslag, herbezetting in verband met uitbreiding van arbeidsduurverkorting en verlof in het kader van bevordering arbeidsparticipatie ouderen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 7 april 1995, nr. 95002985/3670, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 69, tweede lid, en 120, eerste en tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 70, tweede lid, en 117, eerste en tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 188, tweede lid, en 233, eerste en tweede lid, van deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 61, 84, 90, 95c en 96f.4 van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 3.39, 3.62, 3.77, 3.78 en 3.79 van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, artikel 69 van de Wet op de onderwijsverzorging en de artikelen 53 en 61 van de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 18 januari 1995, nr. OR 94000647/Alg.);

De Raad van State gehoord (advies van 7 augustus 1995, nr. W05.95.0186);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 30 oktober 1995, nr. 95021462/3670, directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel VII. Wijziging Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII. Wijziging Formatiebesluit dagscholen m.b.o.

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX. Wijziging Formatiebesluit v.a.v.o.

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X. Wijziging Uitvoeringsbesluit W.C.B.O.

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI. Wijziging Uitvoeringsbesluit W.O.V.

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII. Wijziging Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII. Wijziging Uitvoeringsbesluit KVE 1991

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIV. Wijziging Besluit bekostiging innovatie- en praktijkcentra

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XV. Berekening verhoging aantal formatierekeneenheden schooljaar 1994-1995

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Op het aantal formatierekeneenheden dat het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs, voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs, voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor algemeen voortgezet onderwijs of voor voorbereidend beroepsonderwijs, overeenkomstig artikel 13b of 13c van het Formatiebesluit WBO 1992, artikel B 16i.1 of B 16 i.2, C 15i.1 of C 15i.2, D 12i.1 of D 12i.2, F 13i.1 of F 13i.2 van het Besluit trekkende bevolking WBO, artikel 20b of 20c van het Formatiebesluit ISOVSO 1992, of artikel 15a of 15b van het Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o., zoals deze artikelen luiden op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, kan herbezetten in verband met uitbreiding van de arbeidsduurverkorting en toepassing van de regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen, bedoeld in hoofdstuk I-V van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, wordt voor het schooljaar 1994-1995, voordat de verhogingen met 35% respectievelijk 65% overeenkomstig de genoemde artikelen worden berekend, in mindering gebracht het aantal formatierekeneenheden dat overeenkomt met de omvang waarin gebruik is gemaakt van de arbeidsduurverkorting of taakverlichtingsregeling senioren, bedoeld in de hoofdstukken I-V en V-V van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, zoals deze hoofdstukken luidden op 31 juli 1994.

Artikel XVI. Berekening verhoging aantal formatierekeneenheden schooljaar 1995-1996

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Artikel XV is voor het schooljaar 1995-1996 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor dat schooljaar de in artikel XV bedoelde omvang waarin gebruik is gemaakt van de arbeidsduurverkorting of taakverlichtingsregeling senioren, wordt gesteld op 60% van de omvang waarin voor het schooljaar 1994-1995 gebruik is gemaakt van de genoemde arbeidsduurverkorting of taakverlichtingsregeling senioren.

Artikel XVII. Ontheffing wegens versnippering schooljaar 1995-1996

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

  • 1 Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verleent voor het schooljaar 1995-1996 een ontheffing op de grond, genoemd in de artikelen 13b, vijfde lid, onderdeel a, en 13c, derde lid, van het Formatiebesluit WBO 1992, de artikelen B 16i.1, vijfde lid, onderdeel a, en B 16i.2, derde lid, C 15i.1, vijfde lid, onderdeel a, en C 15i.2, derde lid, D 12i.1, vijfde lid, onderdeel a, en D 12i.2, derde lid, F 13i.1, vijfde lid, onderdeel a, en F 13i.2, derde lid, van het Besluit trekkende bevolking WBO, de artikelen 20b, vijfde lid, onderdeel a, en 20c, derde lid, van het Formatiebesluit ISOVSO 1992, de artikelen 15a, vijfde lid, onderdeel a, en 15b, derde lid, van het Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o., en de artikelen D.4a, vijfde lid, onderdeel a, en D.4b, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit W.O.V., indien het aantal formatierekeneenheden dat het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs, voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs, voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor algemeen voortgezet onderwijs of voor voorbereidend beroepsonderwijs onderscheidenlijk het aantal formatie-eenheden dat het bestuur van een instelling als bedoeld in de Wet op de onderwijsverzorging kan herbezetten in verband met uitbreiding van de arbeidsduurverkorting en toepassing van de regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen, bedoeld in hoofdstuk I-V van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, en na vermindering met 35% van het aantal formatierekeneenheden onderscheidenlijk formatie-eenheden dat overeenkomt met de opslag vanwege herbezetting in verband met uitbreiding van de arbeidsduurverkorting en toepassing van de genoemde regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen, gelijk is aan of kleiner is dan 13.

  • 2 In afwijking van de in het eerste lid genoemde artikelen behoeft het bevoegd gezag onderscheidenlijk het bestuur geen verzoek tot toepassing van de in het eerste lid genoemde artikelen in te dienen.

Artikel XVIII. Herbezetting regionale ondersteuningsinstellingen schooljaar 1995-1996

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Artikel 11a van het Uitvoeringsbesluit KVE 1991, zoals gewijzigd door het onderhavige besluit, vindt voor het schooljaar 1995-1996 toepassing voor zover het betreft een voortzetting van de reeds voor het schooljaar 1994-1995 gehonoreerde verzoeken als bedoeld in artikel 11a juncto artikel 6a, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit KVE 1991.

Artikel XIX. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

  • 3 De artikelen I, II, IV en XI treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is overgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en gedurende die termijn niet door of namens de Tweede Kamer de wens wordt te kennen gegeven dat het in het onderhavige besluit geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.

  • 4 Artikel VII treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is overgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal.

  • 5 De in het derde en vierde lid bedoelde koninklijke besluiten voorzien erin dat de artikelen IV, VII en XI terugwerken tot en met 1 augustus 1994 en de artikelen I en II terugwerken tot en met 1 augustus 1995.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 november 1995

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J.M.M. Ritzen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Uitgegeven de dertigste november 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven