Instelling commissie ondersteuning wederopbouw Sint Maarten

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 24-11-1995 t/m 30-06-2013

Instelling commissie ondersteuning wederopbouw Sint Maarten

De Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamen-werking,

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Er is een commissie ondersteuning wederopbouw Sint Maarten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De taak van de commissie is:

  • 1. het ten behoeve van de Nederlandse regering inventariseren van de door de orkaan Luis aangerichte schade op de Bovenwindse eilanden van de Nederlandse Antillen, c.q. behoefte aan ondersteuning, in het bijzonder op Sint Maarten en met aandacht voor Saba en Sint Eustatius;

  • 2. het adviseren van de Nederlandse regering over:

   • a. beleid wederopbouw Sint Maarten;

   • b. tempo ondersteuning;

   • c. samenhang financieringsvoorstellen;

   • d. bestuurlijke voorwaarden;

   • e. financieringsmodaliteiten;

   • f. controle, verantwoording en beheer.

  • 3. het voeren van bestuurlijk en ambtelijk overleg op Sint Maarten en in de Nederlandse Antillen met betrekking tot projecten en programma’s inzake de wederopbouw van Sint Maarten;

  • 4. het voeren van overleg met de betrokken Nederlandse departementen en instanties;

  • 5. de hulpverlening door internationale organisaties waar nodig stimuleren;

  • 6. het desgevraagd de projectorganisatie van Sint Maarten adviseren.

 • 2 De commissie rapporteert aan de interministeriële taakgroep wederopbouw Sint Maarten.

 • 3 3. De interministeriële taakgroep wederopbouw Sint Maarten geeft de commissie aanwijzingen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Voorzitter, leden, secretaris en adjunct-secretaris worden door de Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken benoemd en ontslagen.

 • 2 De voorzitter van de commissie voorziet in het aanwijzen van een plaatsvervanger uit het midden van de commissie.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

De commissie is bevoegd zich door deskundigen te laten bijstaan.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

De leden van de commissie en een ieder die bij de werkzaamheden van de commissie wordt betrokken en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij of zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift terzake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem of haar tot bekendmaking verplicht of uit zijn of haar taak bij de uitvoering van de werkzaamheden van de commissie de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De kosten van de commissie komen ten laste van Hoofdstuk V van de rijksbegroting, onderdeel Ontwikkelingssamenwerking.

 • 2 De salariskosten van de ambtelijke leden van de commissie komen ten laste van het terbeschikkingstellende departement.

 • 3 Niet-ambtelijke leden van de commissie ontvangen een vergoeding op grond van het vacatiegeldenbesluit.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 november 1995

De

Minister

voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken,

J.J.C. Voorhoeve

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

J.P. Pronk

Naar boven