Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1995

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 27-08-2004

Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1995

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en op artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

De Ziekenfondsraad gehoord (rapport van 22 juni 1995, BU/24295/95);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en in artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering, betreffende het jaar 1995.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die kan worden aangehaald als ’Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1995’, wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Bijlage

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op zowel de beheerskosten die de ziekenfondsen maken in het kader van de uitvoering van de verplichte ziekenfondsverzekering als op de beheerskosten die de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, verbindingskantoren, regionale contactkantoren, en het Centraal Administratiekantoor maken ter uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 • 1. Uitgangspunt voor de in 1995 maximaal besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is het bedrag dat het niveau van de aanvaardbare beheerskosten voor 1994 voor de ziekenfondsverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten representeert, te weten f 1079,3 miljoen.

  Het bedrag kan worden gesplitst in een arbeidsvoorwaardendeel ad f 735,2 miljoen (69,9%), een materieel deel ad f 316,9 miljoen (30,1%) en een incidenteel deel van f 27,2 miljoen.

 • 2. In verband met huur- en huisvestingskosten van de ziekenfondsen wordt het bedrag van de beheerskosten verhoogd met f 1,5 miljoen.

 • 3. Voor de extra werkzaamheden van het Centraal Administratiekantoor (CAK BZ) inzake de destijds voorgenomen budgettering AWBZ wordt een bedrag van f 0,7 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld.

 • 4. Voor de ophoging naar het niveau 1995 wordt het arbeidsvoorwaardendeel van f 735,2 miljoen verhoogd met f 1,8 miljoen als gevolg van de loonontwikkeling van 0,25%.

 • 5. Voor de ophoging naar het niveau van 1995 wordt het materiële deel van f 316,9 miljoen verhoogd met f 6,7 miljoen, als gevolg van:

  • a. f 1,5 miljoen verhoging in verband met het onder 2. vermelde;

  • b. f 5,2 miljoen verhoging in verband met de prijsontwikkeling van 1,63%.

 • 6. Gelet op de punten 1 tot en met 5 is het totale bedrag van de definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten 1995 f 1061,3 miljoen. Het arbeidsvoorwaardendeel bedraagt f 737,0 miljoen (f 735,2 miljoen + f 1,8 miljoen.), het materiële deel bedraagt f 323,6 miljoen (f 316,9 miljoen + f 6,7 miljoen). Voorts is incidenteel toegevoegd een bedrag van f 0,7 miljoen in verband met de extra werkzaamheden van het CAK BZ.

 • 7. Het gezamenlijk bedrag heeft betrekking op de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering en de beheerskosten ter uitvoering van de AWBZ.

Naar boven