Wet educatie en beroepsonderwijs

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingWEB
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0007625
RechtsgebiedOnderwijsrecht
OverheidsthemaOnderwijs en wetenschap

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Benoemingsbesluit Landelijke Commissie voor Geschillen Medezeggenschap deelnemers en ouders MBO 2015–2019
 4. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
 5. Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl
 6. Besluit experiment cross-over kwalificaties
 7. Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo
 8. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
 9. Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
 10. Besluit participatiebudget
 11. Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
 12. Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens
 13. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
 14. Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
 15. Besluit vbo-groen in een AOC 2016
 16. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 17. Besluit Verzuimmelding
 18. Doorstroomregeling vmbo - beroepsonderwijs
 19. Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB
 20. Instellingsbesluit Commissie macrodoelmatigheid mbo
 21. Instellingsbesluit Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis
 22. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 23. OCW-intrekkingsregeling 2004
 24. OCW-intrekkingsregeling 2008
 25. Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo
 26. Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019
 27. Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs
 28. Regeling aanwijzing code ‘Goed bestuur in de bve-sector’
 29. Regeling aanwijzing getuigschrift voor onderwijsondersteunende werkzaamheden van instructeurs beroepsonderwijs
 30. Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
 31. Regeling certificaten groen beroepsonderwijs
 32. Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019–2020
 33. Regeling digitale vaardigheden educatie 2018
 34. Regeling eindtermen educatie 2013
 35. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 36. Regeling examinering Engels beroepsopleidingen WEB
 37. Regeling examinering Nederlandse taal beroepsopleidingen WEB
 38. Regeling gebruik gegevens bron
 39. Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009
 40. Regeling informatievoorziening WVO
 41. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014
 42. Regeling jaarverslaggeving onderwijs
 43. Regeling kwaliteitsafspraken mbo
 44. Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019–2022
 45. Regeling leerplusarrangement vo
 46. Regeling lente- en zomerscholen vo
 47. Regeling melding starten of stoppen van een beroepsopleiding 2018
 48. Regeling modeldiploma mbo
 49. Regeling Prestatiebox vo
 50. Regeling profielen vmbo
 51. Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers
 52. Regeling regionaal investeringsfonds mbo
 53. Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022
 54. Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017
 55. Regeling regio’s en contactgemeenten educatie
 56. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv mbo
 57. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
 58. Regeling splitsingtoets BVE
 59. Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017
 60. Regeling stimulering doorstroom niet verwant mbo-pabo
 61. Regeling studiebijsluiter mbo
 62. Regeling subsidieverstrekking SBB
 63. Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 2005
 64. Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs, overzicht bekostigde beroepsopleidingen en kwalificatieprofielen experimenten op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving
 65. Regeling vaststelling keuzedelen
 66. Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
 67. Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 2016
 68. Staatsexamenbesluit VO
 69. Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo
 70. Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen
 71. Subsidieregeling Internationalisering po en vo
 72. Subsidieregeling praktijkleren
 73. Subsidieregeling projectopdrachten Bve-sector
 74. Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen
 75. Uitvoeringsbesluit WEB
 76. Uitvoeringsregeling experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
 77. Uitvoeringsregeling WEB 2007
 78. Wijzigingsbesluit Besluit informatievoorziening WPO/WEC, enz. (gegevenslevering voor en de gegevensverstrekking uit het lerarenregister en het registervoorportaal)
 79. Wijzigingsbesluit Besluit participatiebudget, enz. (participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)
 80. Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit VO (invoering eindexamens leerwegen mavo en vbo)
 81. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO enz. (deeleindexamens vmbo)
 82. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WEB, enz. (overgang wettelijke taken kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)
 83. Wijzigingsregeling Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008–2009 tot en met 2010–2011
 84. Wijzigingsregeling Regeling regionaal investeringsfonds mbo (introduceren twee aanvraagperioden per jaar alsmede enige technische verbeteringen)
 85. Wijzigingsregeling Regeling stagebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2010, enz. (verlenging werkingsduur, en intrekking Kaderregeling Technocentra 2006 tot en met 2010)
 86. Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
 87. Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 (aanpassing wettelijke beroepsvereisten enz.)
 88. Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 (aanpassing wettelijke beroepsvereisten enz.)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
 2. Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 3.4
 2. Aanvraagprocedure diploma-erkenning bol/bbl voor niet bekostigde instellingen voor het beroepsonderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Tekst: tekst
 3. Aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen
  Tekst: tekst
 4. Aanvraagprocedure diploma-erkenning voor opleidingen Nederlandse taal en/of rekenen (overige educatie), Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Tekst: tekst
 5. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 6. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.3
 7. Arbeidstijdenbesluit
  Artikel: 5.4:3
 8. Bekendmaking rijksbijdrage educatie 2004
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  Bijlage: Inspectie van het onderwijsonderzoekskader 2016 voor het toezicht op de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven
 10. Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs
  Artikel: 1
 11. Beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 2019
  Tekst: tekst
 12. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
  Artikelen: 2.1, 3.1
 13. Besluit diergeneeskundigen
  Artikelen: 3.1, 3.6, 7.3
 14. Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl
  Artikelen: 1, 5
 15. Besluit experiment cross-over kwalificaties
  Artikelen: 1, 4, 14
 16. Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo
  Artikelen: 1, 3
 17. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikelen: 1, 6
 18. Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
  Artikelen: 1, 2
 19. Besluit houdende wijzigingen van formatie- en bekostigingsbesluiten (arbeidsduurverkorting en bevordering arbeidsparticipatie ouderen)
  Artikelen: IX, V, VI, VII, VIII, X
 20. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: IV
 21. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs
  Artikel: 2
 22. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
  Artikel: 2
 23. Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
  Artikel: 1
 24. Besluit samenwerking VO-BVE
  Artikelen: 1, 2, 6
 25. Besluit studiefinanciering 2000
  Artikel: 5a
 26. Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens
  Artikel: 1
 27. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
  Bijlage: bijlage
 28. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Vouchers internationale organisaties
  Bijlage: bijlage
 29. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
  Bijlage: Basisselectiedocument
 30. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 31. Besluit vbo-groen in een AOC 2016
  Artikel: 2
 32. Besluit zeevarenden
  Artikel: 1
 33. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Hoofdstuk: 12
 34. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: VI
 35. Erkenningsregeling opleidingen havenbeveiliger
  Bijlage: Criteria voor de beoordeling van de aanvraag voor erkenning
 36. Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB
  Artikelen: 1, 13
 37. Experimentenwet onderwijs
  Artikel: 7b
 38. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 39. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 40. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 41. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst: tekst
 42. Inrichtingsbesluit v.a.v.o.
  Artikel: 1
 43. Instellingsbesluit Commissie macrodoelmatigheid mbo
  Artikel: 1
 44. Invoering nieuwe examensystematiek in het beroepsonderwijs per 1 augustus 2004
  Tekst: tekst
 45. Inzet van middelen over en weer tussen inburgering nieuwkomers en educatie
  Tekst: tekst
 46. Omzetbelasting, vrijstellingen, onderwijsvrijstelling
  Tekst: tekst
 47. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel: 7
 48. Politiewet 2012
  Artikel: 84
 49. Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs
  Artikel: 1.1
 50. Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs
  Artikel: 1
 51. Regeling aanwijzing getuigschrift voor onderwijsondersteunende werkzaamheden van instructeurs beroepsonderwijs
  Artikel: 1
 52. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 53. Regeling certificaten groen beroepsonderwijs
  Bijlage: 1
 54. Regeling eindtermen educatie 2013
  Artikel: 1
 55. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
  Artikel: 1
 56. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel
  Artikel: 2
 57. Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009
  Artikel: 1
  Bijlage: behorende bij artikel 2
 58. Regeling informatieverstrekking en controleprotocol WIN 2005
  Bijlage: 2
 59. Regeling informatievoorziening WVO
  Bijlage: 4
 60. Regeling kwaliteitsafspraken mbo
  Artikel: 1.1
 61. Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019–2022
  Artikel: 1
 62. Regeling melding starten of stoppen van een beroepsopleiding 2018
  Artikel: 1
 63. Regeling modeldiploma mbo
  Artikel: 1
  Bijlagen: 4, 5
 64. Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES
  Artikel: 11
 65. Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2017
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2017
 66. Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2018
 67. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 68. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 69. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
 70. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 71. Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers
  Artikel: 1
 72. Regeling regionaal investeringsfonds mbo
  Artikel: 1
 73. Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022
  Artikel: 1
 74. Regeling splitsingtoets BVE
  Artikel: 1
 75. Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017
  Bijlage: behorende bij artikel 1 van de Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017
 76. Regeling stimulering doorstroom niet verwant mbo-pabo
  Artikel: 1
 77. Regeling subsidie uitvoering Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen
  Artikelen: 4.1, 4.5
 78. Regeling subsidiëring Extra Impuls natuur- en milieu-educatie
  Artikel: 4
 79. Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 4.2
 80. Regeling vaststelling keuzedelen
  Artikel: 1
 81. Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
  Artikel: 1
 82. Regeling vaststelling model cross-over kwalificatie en toetsingskader cross-over kwalificaties mbo 2016
  Bijlagen: 2, 3
 83. Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 2016
  Bijlagen: 3, 4
 84. Regeling voorwaarden deelname examen LPG-technicus 2015
  Artikel: 3
 85. Regeling voorwaarden deelname examen keurmeester lichte en zware (bedrijfs)voertuigen
  Artikelen: 3, 5
 86. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 87. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 88. Regeling zeevarenden
  Artikelen: 8.15a, 8.15b, 8.15c, 8.15d, 8.15e
 89. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Bijlage: 1
 90. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 1
 91. Reglement rijbewijzen
  Artikelen: 5, 6, 9, 34a, 67e, 67f, 67g, 67h, 173da
 92. Staatsexamenbesluit VO
  Artikel: 2a
 93. Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
  Artikel: 1
 94. Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019
  Artikel: 3
 95. Subsidieregeling praktijkleren
  Artikel: 1
 96. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
  Artikel: 1
 97. Tabaks- en rookwarenbesluit
  Artikel: 5.2
 98. Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen
  Artikel: 1
 99. Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs (OCW)
  Tekst: tekst
 100. Tweede wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie
  Bijlage: 1
 101. Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000
  Artikel: 1
 102. Uitvoeringsbesluit WEB
  Artikel: 1.1.1
  Bijlage: 1
 103. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 8
 104. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 5
 105. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
  Artikel: 6
 106. Uitvoeringsregeling WEB 2007
  Artikelen: 2.1.3, 2.2.3, 1.1
 107. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 108. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie vanaf 1996 (BVE-instellingen)
  Bijlage: Basisselectiedocument-onderwijsinstelllingen bve-sector
 109. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 110. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volwasseneneducatie en beroepsonderwijs over de periode 1945-2004
  Bijlagen: A, Basisselectiedocument
 111. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 112. Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs
  Artikel: II
 113. Wet invoering associate degree-opleiding
  Artikel: IV
 114. Wet kinderopvang
  Artikel: 1
 115. Wet op de Onderwijsraad
  Artikel: 14
 116. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 32
 117. Wet op de beroepen in het onderwijs
  Artikel: XIX
 118. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 3a, 9, 14b, 43, 105, 162a, 162b, 164a
 119. Wet op de ondernemingsraden
  Artikel: 53
 120. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 7.26, 16.16a
 121. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 1, 3, 11, 24c, 24n, 24o, 29
 122. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 3a, 107
 123. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 2, 25a, 33b, 35, 39c, 53e, 76r, 76v.1, 10b6, 118g, 118h, 118z
 124. Wet primair onderwijs BES
  Artikel: 4
 125. Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
  Artikelen: 6, 8
 126. Wet studiefinanciering 2000
  Artikelen: 1.1, 2.13a, 13.8
 127. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikelen: 4.6, 13.7
 128. Wet zeevarenden
  Artikel: 19
 129. Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn 2013/55/EU administratieve samenwerking via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))
  Artikel: 1
 130. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (Regeling decentralisatie wachtgelduitgaven bve)
  Artikel: I
 131. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (colleges van bestuur en raden van toezicht)
  Artikel: I
 132. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en vervallen van economisch claimrecht)
 133. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (verbeteringen van uiteenlopende, voornamelijk uitvoeringstechnische aard)
  Artikel: I
 134. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht (verbetering kwaliteit examens beroepsopleidingen)
 135. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. ( invoering vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs)
  Artikel: I
 136. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (aanscherping eisen examencommissies middelbaar beroepsonderwijs en technische aanpassing)
  Artikel: I
 137. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (beroepsgerichte kwalificatiestructuur)
  Artikel: I
 138. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs)
  Artikel: I
 139. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (decentralisatie rechtspositieregeling educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: II
 140. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)
  Artikelen: V, VII
 141. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (overgang toezicht kwaliteit examinering beroepsopleidingen naar de Inspectie van het onderwijs)
 142. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)
  Artikelen: I, VI
 143. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (regelen keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd)
  Artikelen: I, V
 144. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (regeling 850 urennorm)
 145. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie)
  Artikelen: I, VIa
 146. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen)
  Artikelen: IV, IX
  Hoofdstuk: I
 147. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs)
  Artikelen: III, VIIIa
 148. Wijzigingswet Wet op het onderwijstoezicht, enz. (instelling diplomaregister)
  Artikel: III
 149. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (aanpassing regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneel)
  Artikel: VI
 150. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (gebruik persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen)
  Artikel: IV
 151. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering lerarenregister en registervoorportaal)
  Artikel: IV
 152. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling uitzendkrachten in het onderwijs)
  Artikel: IV
 153. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling verbetering functioneren vervangings- en participatiefonds)
  Artikelen: IV, V
 154. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs en Wet educatie en beroepsonderwijs (regeling leer-werktrajecten vmbo)
  Artikel: II
 155. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (huisvesting van verticale scholengemeenschappen)
  Artikel: V
 156. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten)
  Artikel: V
 157. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (modernisering, vereenvoudiging en beperking wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen)
  Artikelen: II, III
 158. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (om niet ter beschikking stellen lesmateriaal aan leerlingen voortgezet onderwijs)
  Artikelen: II, VI
 159. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikelen: XXII, XXIV
 160. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (ruimte scheppen voor samenwerking tussen onderwijsinstellingen)
 161. Wijzigingswet Wet participatiebudget, enz. (invoeren specifieke uitkering educatie en vervallen verplichte besteding educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra)
  Artikel: II
 162. Wijzigingswet Wet studiefinanciering 2000, enz. (invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg en meeneembaarheid studiefinanciering voor deze leerweg in het buitenland)
  Artikel: II
 163. Wijzigingswet diverse onderwijswetten (invoeren fusietoets in het onderwijs)
  Artikel: IV
 164. Wijzigingswet diverse wetten Ministerie van OCW (wetstechnische gebreken enz.)
  Artikelen: 1.5, 2.4
 165. Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs)
  Artikel: IV
 166. Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten)
  Artikel: III
 167. Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs
  Artikel: XII
Terug naar begin van de pagina