Wet educatie en beroepsonderwijs

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.1.1

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 7
 2. Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs
  Artikel: 1
 3. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.1.4
 4. Besluit erkenning cursussen en diploma’s proefdieren
  Artikel: 1
 5. Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl
  Artikelen: 1, 6
 6. Besluit experiment cross-over kwalificaties
  Artikel: 1
 7. Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo
  Artikel: 1
 8. Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
  Artikel: 1
 9. Besluit samenwerking VO-BVE
  Artikel: 1a
 10. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikelen: 36, 54
 11. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
  Artikelen: 1f, 1g
 12. Bouwbesluit 2012
  Artikel: 1.1
 13. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 274d, 671
 14. Dierproevenregeling 2014
  Artikel: 1
 15. Eindexamenbesluit VO
  Artikel: 1
 16. Elektriciteitswet 1998
  Artikel: 1
 17. Gaswet
  Artikel: 1
 18. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikel: 1
 19. Instellingsbesluit Commissie macrodoelmatigheid mbo
  Artikel: 2
 20. Jeugdwet
  Artikel: 2.7
 21. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 1
 22. Les- en cursusgeldwet
  Artikel: 1
 23. Mededingingswet
  Artikel: 25h
 24. Regeling Inspectie van het onderwijs 2018
  Artikel: 1
 25. Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo
  Artikel: 1
 26. Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
  Artikel: 1
 27. Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019–2020
  Artikel: 4
 28. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
  Artikelen: 1, 3
 29. Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009
  Artikelen: 1, behorende bij artikel 2
 30. Regeling informatievoorziening WVO
  Artikel: 1
 31. Regeling jaarverslaggeving onderwijs
  Artikelen: 1, 4
 32. Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019–2022
  Artikel: 1
 33. Regeling leerplusarrangement vo
  Artikel: 1
 34. Regeling lente- en zomerscholen vo
  Artikel: 1
 35. Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs
  Artikel: 1
 36. Regeling modellen diploma’s VO
  Artikel: 1
 37. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 38. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 39. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
 40. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 41. Regeling regionaal investeringsfonds mbo
  Artikel: 1
 42. Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022
  Artikel: 1
 43. Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017
  Artikelen: 1.1, 3.1
 44. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
  Artikel: 1
 45. Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten aanbestedingsprocedures schoolboeken
  Artikel: 1
 46. Regeling splitsingtoets BVE
  Artikel: 1
 47. Regeling stimulering doorstroom niet verwant mbo-pabo
  Artikel: 1
 48. Regeling studiebijsluiter mbo
  Artikel: 1
 49. Regeling subsidie zij-instroom
  Artikel: 1
 50. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
  Artikel: 1
 51. Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo
  Artikel: 1
 52. Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
  Artikel: 1
 53. Regeling vaststelling nieuwe regeling ex artikel 2, derde lid, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
  Artikel: 1
 54. Regeling voorzieningenplanning vo 2018
  Artikel: 1
 55. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 56. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 57. Staatsexamenbesluit VO
  Artikel: 1
 58. Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)
  Artikel: 1
 59. Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs
  Artikel: 1
 60. Subsidieregeling Internationalisering po en vo
  Artikel: 1
 61. Subsidieregeling LAKS, JOB en Combo
  Artikel: 1
 62. Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds
  Artikel: 1.1
 63. Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo
  Artikel: 1
 64. Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen
  Artikel: 1
 65. Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
  Artikel: 1
 66. Subsidieregeling goed gastouderschap kinderopvang 2010
  Artikelen: 3, 16
 67. Subsidieregeling instructeursbeurs mbo
  Artikelen: 1, 8
 68. Subsidieregeling lerarenbeurs
  Artikel: 1
 69. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
  Artikel: 1
 70. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 71. Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg
  Artikel: 1
 72. Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen
  Artikel: 1
 73. Uitvoeringsbesluit WEB
  Artikelen: 2.1.1, 2.1.2, 2a.1.1, 2a.1.2, 2b.1.1, 4b.1.1, 5.1.1, 5a.1
 74. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 1.4.1, 1.4a.1, 2.1.2, 6.1.1, 7.4.4a, 7.4.8a
 75. Wet normering topinkomens
  Bijlage: 1
 76. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 2.9, 7.25, 7.34, 7.8a, 10.17
 77. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 24b, 24c, 24n, 24o
 78. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 17a, 10b9
 79. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 2.4
 80. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikelen: 2.10, 2.13
 81. Wet werk en zekerheid
  Artikel: XXIf
 82. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (colleges van bestuur en raden van toezicht)
  Artikel: II
 83. Wijzigingswet Wet participatiebudget, enz. (invoeren specifieke uitkering educatie en vervallen verplichte besteding educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra)
  Artikel: V
 84. Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs
  Artikel: XV

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina