Vaststelling reglement van orde Commissie van beroep rijonderricht motorrijtuigen

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 29-10-1995 t/m 30-06-2014

Vaststelling van het reglement van orde van de Commissie van beroep, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

De Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 3, zesde lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2014]

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. de Commissie:

de Commissie van beroep, bedoeld in artikel 3 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993;

b. het instituut:

het Examencentrum van de Stichting VAM, te Nieuwegein, eveneens bekend als INNOVAM-examencentrum.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2014]

De secretaris van de Commissie zendt na ontvangst van een beroepschrift onverwijld een afschrift daarvan aan het instituut met het verzoek om binnen drie weken de op het beroep betrekking hebbende stukken en een verweerschrift bij de Commissie in te dienen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2014]

De secretaris roept betrokkenen tenminste 2 weken vóór de datum van de zitting op om op de zitting aanwezig te zijn, teneinde in de gelegenheid te worden gesteld zich te doen horen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2014]

Ter zitting dienen de aanwezigen zich te gedragen naar de aanwijzingen van de voorzitter. De voorzitter is bevoegd hen die dit niet doen, te doen vertrekken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2014]

Voordat de behandeling ter zitting wordt gesloten, deelt de voorzitter mede wanneer de beslissing zal worden genomen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2014]

Over aangelegenheden die niet in dit reglement zijn geregeld, beslist de voorzitter van de Commissie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2014]

Dit reglement treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 oktober 1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina