Pachtnormenbesluit 1995

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-08-2007

Besluit van 20 oktober 1995, houdende vaststelling van het Pachtnormenbesluit 1995

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 14 juli 1995, no. J 9510978, Directie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 3 en 87 van de Pachtwet;

Gehoord het Landbouwschap en de Commissie van Advies voor het Grond- en Pachtprijspeil;

De Raad van State gehoord (advies van 22 september 1995);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 oktober 1995, no. J 9514165, Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

 • 1 In dit besluit wordt onder de vrije verkeerswaarde verstaan de waarde van land in onverpachte staat die overeenstemt met de prijs bij voortgezet agrarisch gebruik, en die tot stand komt als redelijk handelende partijen op de markt tot koop en verkoop besluiten over te gaan.

 • 2 Voor de toepassing van dit besluit worden voor het bepalen van de vrije verkeerswaarde de pachtersinvesteringen buiten beschouwing gelaten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

 • 1 De tussen partijen op 30 oktober 2001 geldende pachtprijzen per ha per jaar voor land zonder woningen of andere opstallen worden verhoogd met 15% met een maximum van € 56,72 per ha per jaar, met dien verstande dat de pachtprijs niet meer bedraagt dan:

  • a. 2% van de vrije verkeerswaarde of

  • b. de in bijlage I van dit besluit vermelde norm per regio, onderscheiden naar grasland, bouwland en fruitteeltgrond enerzijds en tuinland anderzijds, bedoeld in de tabellen 1 en 2 van genoemde bijlage, indien deze norm lager is dan 2 % van de vrije verkeerswaarde.

 • 2 Indien de tussen partijen op 30 oktober 2001 geldende pachtprijs voor land zonder woningen of andere opstallen hoger is dan:

  • a. 2 % van de vrije verkeerswaarde of

  • b. de in bijlage I van dit besluit vermelde norm per regio, onderscheiden naar bouwland, grasland en fruitteeltgrond enerzijds en tuinland anderzijds, bedoeld in de tabellen 1 en 2 van genoemde bijlage, wordt de pachtprijs verlaagd met 15% met een maximum van € 56,72 per ha per jaar, met dien verstande dat de pachtprijs niet lager kan zijn dan:

   • 1°. 2 % van de vrije verkeerswaarde of

   • 2°. de in bijlage I van dit besluit vermelde norm per regio, onderscheiden naar bouwland, grasland en fruitteeltgrond enerzijds en tuinland anderzijds, bedoeld in de tabellen 1 en 2 van genoemde bijlage, indien deze norm lager is dan 2 % van de vrije verkeerswaarde.

 • 3 Indien de pachtprijs, bedoeld in het eerste lid, niet van rechtswege wordt herzien ingevolge artikel 19, eerste lid, van de Pachtwet, stelt de grondkamer de hoogst toelaatbare pachtprijs voor land zonder woningen of andere opstallen vast door de hoogst toelaatbare pachtprijs, zoals die berekend zou kunnen worden overeenkomstig de normen die golden op 30 oktober 2001, te verhogen met 15%, met een maximum van € 56,72 per ha per jaar, met dien verstande dat de hoogst toelaatbare pachtprijs niet meer bedraagt dan:

  • a. 2% van de vrije verkeerswaarde van dat land of

  • b. de in bijlage I van dit besluit vermelde norm per regio, onderscheiden naar bouwland, grasland en fruitteeltgrond enerzijds en tuinland anderzijds, bedoeld in de tabellen 1 en 2 van genoemde bijlage, indien deze norm lager is dan 2 % van de vrije verkeerswaarde.

 • 4 Indien de pachtprijs, bedoeld in het tweede lid, niet van rechtswege wordt herzien ingevolge artikel 19, eerste lid, van de Pachtwet, en de pachtprijs is hoger dan:

  • a. 2 % van de vrije verkeerswaarde of

  • b. de in bijlage I van dit besluit vermelde norm per regio, onderscheiden naar bouwland, grasland en fruitteeltgrond enerzijds en tuinland anderzijds, bedoeld in de tabellen 1 en 2 van genoemde bijlage, stelt de grondkamer de hoogst toelaatbare pachtprijs voor land zonder woningen of andere opstallen vast door de pachtprijs te verlagen met 15 % met een maximum van € 56,72 per ha per jaar, met dien verstande dat de pachtprijs niet lager kan zijn dan:

   • 1°. 2 % van de vrije verkeerswaarde of

   • 2°. de in bijlage I van dit besluit vermelde norm per regio, onderscheiden naar bouwland, grasland en fruitteeltgrond enerzijds en tuinland anderzijds, bedoeld in de tabellen 1 en 2 van genoemde bijlage, indien deze norm lager is dan 2% van de vrije verkeerswaarde.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

 • 1 De tussen partijen op 30 oktober 2001 geldende pachtprijzen voor bedrijfsgebouwen van akkerbouw- en veeteeltbedrijven en gemengde bedrijven worden met 16,5% verhoogd bij gelijkblijvende doelmatigheid.

 • 2 Indien de pachtprijs, bedoeld in het eerste lid, niet van rechtswege wordt herzien ingevolge artikel 19, eerste lid, van de Pachtwet, stelt de grondkamer de hoogst toelaatbare pachtprijs vast met inachtneming van het derde tot en met veertiende lid.

 • 3 De grondslag voor de vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijs voor de bedrijfsgebouwen van akkerbouw- en veeteeltbedrijven en gemengde bedrijven bestaat uit de in de onderstaande tabel vermelde bedragen, welke aangeven de maximale pachtwaarde in guldens per ha per jaar al naar gelang van bedrijfstype, bedrijfsgrootte en doelmatigheid van de gebouwen. Hierbij is het lagere bedrag van de volgende grootteklasse alleen van toepassing voor de oppervlakte waarmee de voorgaande grootteklasse wordt overtroffen.

 • 4 De hoogst toelaatbare pachtprijs voor bedrijfsgebouwen van bedrijven van 45 ha en groter wordt vastgesteld op basis van een redelijke vergoeding met betrekking tot de gebruikswaarde doch tenminste op het bedrag dat volgens onderstaande tabel voor bedrijfsgebouwen tot 45 ha wordt verkregen.

  Aard van het bedrijf

  Grootte klasse in ha

   

  Doelmatigheid

   
     

  zeer goed

  voldoende

  slecht

  Veeteelt en

  tot 15

  € 385,71

  € 208,74

  € 58,99

  gemengde

  15 – 25

  € 324,45

  € 181,51

  € 45,38

  bedrijven

  25 – 35

  € 285,88

  € 156,55

  € 43,11

   

  35 – 45

  € 238,23

  € 145,21

  € 43,11

           

  Akkerbouw-

  tot 15

  € 322,18

  € 188,32

  € 47,65

  bedrijven

  15 – 25

  € 294,96

  € 165,63

  € 45,38

   

  25 – 35

  € 258,65

  € 147,48

  € 43,11

   

  35 – 45

  € 220,08

  € 111,18

  € 43,11

 • 5 De in bovenstaande tabel vermelde maxima voor iedere doelmatigheidsklasse zijn van toepassing voor bedrijfsgebouwen van de hoogste doelmatigheid in die klasse.

 • 6 Bij de toepassing van de normen voor bedrijfsgebouwen wordt rekening gehouden met de totale oppervlakte land voor de exploitatie waarvan de bedrijfsgebouwen naar redelijke verwachting zullen dienen.

 • 7 In afwijking van het derde, vierde en vijfde lid wordt voor het geval door de verpachter of de toekomstige verpachter nieuwe bedrijfsgebouwen of glasopstanden worden gebouwd, over de vorm en inrichting waarvan, hetzij voor het ingaan, hetzij tijdens de geldigheidsduur van de pachtovereenkomst, schriftelijke overeenstemming met de pachter of de toekomstige pachter is bereikt, de hoogst toelaatbare pachtprijs voor deze bedrijfsgebouwen en glasopstanden voor de bij die schriftelijke overeenstemming overeengekomen duur vastgesteld naar de jaarlijkse afschrijving op grondslag van de vervangingswaarde alsmede naar de rente van het geïnvesteerde kapitaal en de eigenaarslasten. Deze vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijs blijft van toepassing, ook indien wijziging optreedt in de persoon van de verpachter of van de pachter.

 • 8 Met het bouwen van nieuwe bedrijfsgebouwen wordt gelijkgesteld een zodanig ingrijpende verbouwing van bestaande gebouwen, dat deze gelijkwaardig zijn aan nieuwe gebouwen.

 • 9 Voor het geval door de verpachter of de toekomstige verpachter aan de bedrijfsopstallen verbeteringen of bijzondere voorzieningen worden aangebracht, waaromtrent hetzij voor het ingaan, hetzij tijdens de geldigheidsduur van de pachtovereenkomst schriftelijke overeenstemming met de pachter of de toekomstige pachter is bereikt, kent de grondkamer voor de bij die schriftelijke overeenstemming overeengekomen duur een toeslag toe, vastgesteld naar de jaarlijkse afschrijving op grondslag van de vervangingswaarde, alsmede naar de rente van het geïnvesteerde kapitaal en de daaruit voortvloeiende verhoging van de eigenaarslasten. Deze toeslag blijft van toepassing, ook indien wijziging optreedt in de persoon van de verpachter of de pachter.

 • 10 Indien de exploitatie van de bedrijfsgebouwen niet geschiedt in direct verband met de oppervlakte grond, is de hoogst toelaatbare pachtprijs een redelijke vergoeding met betrekking tot de gebruikswaarde.

 • 11 Indien de bedrijfsgebouwen bijzonder doelmatig zijn ingericht, is de grondkamer bevoegd voor de vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijs een toeslag toe te kennen.

 • 12 De hoogst toelaatbare pachtprijs voor de glasopstanden wordt vastgesteld naar de jaarlijkse afschrijving en rente op grondslag van de vervangingswaarde rekening houdende met de gebruikswaarde.

 • 13 De hoogst toelaatbare pachtprijs voor de overige opstallen is een redelijke vergoeding met betrekking tot de gebruikswaarde.

 • 14 De grondkamer houdt bij de vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijs rekening met de staat van onderhoud van de bedrijfsgebouwen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Indien partijen voor de eerste maal een pachtovereenkomst sluiten met betrekking tot land zonder woningen of andere opstallen, bedraagt de hoogst toelaatbare pachtprijs 2 % van de vrije verkeerswaarde van dat land met dien verstande dat de pachtprijs niet meer bedraagt dan de in bijlage I van dit besluit vermelde norm per regio, onderscheiden naar bouwland, grasland en fruitteeltgrond enerzijds en tuinland anderzijds, bedoeld in de tabellen 1 en 2 van genoemde bijlage.

 • 2 Onder een partij als bedoeld in het eerste lid, wordt mede verstaan de echtgenoot, de bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en de pleegkinderen van die partij.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Voor land zonder woningen of andere opstallen en voor bedrijfsgebouwen van akkerbouw- en veeteeltbedrijven en gemengde bedrijven is de hoogst toelaatbare pachtprijs:

 • 2 Voor zover de grondkamers krachtens artikel 4 van de Pachtwet nadere regelen stellen, kunnen zij indien bijzondere omstandigheden daartoe nopen, voor door haar aan te wijzen delen van haar rechtsgebied, afwijken van de in de artikelen 2, 5 en 7 bedoelde bedragen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

De hoogst toelaatbare pachtprijs voor een tot een boerderij of tuinderij behorende woning of woongedeelte en voor een tot de boerderij of tuinderij behorende arbeiders- of dienstwoning wordt vastgesteld aan de hand van het puntenstelsel voor agrarische bedrijfswoningen als opgenomen in bijlage II, waarbij per punt een bedrag van € 3,02 per maand wordt berekend.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

 • 1 De hoogst toelaatbare pachtprijs voor een boomgaard is die welke voortvloeit uit de toepassing van artikel 2 dan wel artikel 4, vermeerderd met een bedrag voor de boomopstand, berekend overeenkomstig het tweede tot en met vierde lid.

 • 2 Voor een boomopstand, aangelegd en opgekweekt door de pachter, is het in het eerste lid bedoelde bedrag nihil.

 • 3 Voor een boomopstand van zeer goede kwaliteit, in volle produktie, aangelegd en opgekweekt door de verpachter, is het in het eerste lid bedoelde bedrag € 680,67 per hectare per jaar.

 • 4 Voor de overige boomopstanden geldt een bedrag, dat in redelijke verhouding staat tot het bedrag, genoemd in het derde lid.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Indien de pachter ingevolge artikel 116, onderdeel b, van de Waterschapswet geen pachtersomslag is verschuldigd, kan de pachtprijs met maximaal 50% van de waterschapslasten zoals die in het betrokken jaar zijn vastgesteld, worden vermeerderd.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Indien op het verpachte land een ruilverkavelingsrente dan wel een landinrichtingsrente rust, kan door de verpachter 50% van de ruilverkavelingsrente dan wel landinrichtingsrente aan de pachter doorberekend worden met een maximum van € 22,69 per ha per jaar.

 • 2 Indien de geldelijke lasten welke de verpachter door publiekrechtelijke lichamen zijn opgelegd, worden verhoogd in verband met door deze lichamen uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, welke vóórdien ten laste kwamen van de pachter, kan de verpachter ten hoogste het bedrag van de aan die werkzaamheden verbonden kosten aan de pachter doorberekenen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

De grondkamer gebruikt bij de vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijs een formulier, waarvan het model door Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt vastgesteld.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Het Pachtnormenbesluit 1977 wordt ingetrokken.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 oktober 1995.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Pachtnormenbesluit 1995.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 oktober 1995

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de zevenentwintigste oktober 1995

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal

Bijlage I. bij het Pachtnormenbesluit 1995

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Tabel 1. Regionale normen in euro’s per ha per jaar voor grasland, bouwland en fruitteeltgrond

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Regio-nr.

Naam

Norm in euro's (guldens)

1.

Bouwhoek en Hogeland, bestaande uit de gemeenten: (∗)

€ 576,30

 

De Marne

 
 

Eemsmond

 
 

Loppersum

 
     
 

Dongeradeel

 
 

Ferwerderadiel

 
 

Franekeradeel

 
 

Harlingen

 
 

Het Bildt

 
 

Kollumerland en Nieuwkruisland

 
 

Leeuwarderadeel

 
 

Menaldumadeel

 
     

2.

Veenkoloniën en Oldambt, bestaande uit de gemeenten:

€ 449,24

 

Appingedam

 
 

Delfzijl

 
 

Menterwolde

 
 

Reiderland

 
 

Scheemda

 
 

Slochteren

 
 

Winschoten

 
     
 

Bellingwedde

 
 

Hoogezand-Sappemeer

 
 

Pekela

 
 

Stadskanaal

 
 

Veendam

 
 

Vlagtwedde

 
     
 

Aa en Hunze

 
 

Assen

 
 

Borger-Odoorn

 
 

Emmen

 
 

Midden-Drenthe

 
 

Tynaarlo

 
     

3a.

Noordelijk weidegebied, met uitzondering van het weidegebied in Overijssel, bestaande uit de gemeenten:

€ 528,65

 

Bedum

 
 

Groningen

 
 

Haren

 
 

Ten Boer

 
 

Winsum

 
 

Zuidhorn

 
     
 

Grootegast

 
 

Marum

 
 

Leek

 
     
 

Boarnsterhim

 
 

Bolsward

 
 

Gaasterlân-Sleat

 
 

Leeuwarden

 
 

Lemsterland

 
 

Litterenseradiel

 
 

Nijefurd

 
 

Skarsterlân

 
 

Sneek

 
 

WÛnseradiel

 
 

Wymbritseradiel

 
     
 

Achtkarspelen

 
 

Dantumadeel

 
 

Heerenveen

 
 

Ooststellingwerf

 
 

Opsterland

 
 

Smallingerland

 
 

Tytsjerksteradiel

 
 

Weststellingwerf

 
     
 

Ameland

 
 

Schiermonnikoog

 
 

Terschelling

 
 

Vlieland

 
     
 

De Wolden

 
 

Meppel

 
 

Noordenveld

 
 

Westerveld

 
     

3b.

Weidegebied Overijssel, bestaande uit de gemeenten:

€ 644,37

 

Dalfsen

 
 

Kampen

 
 

Staphorst

 
 

Steenwijk

 
 

Zwartewaterland

 
 

Zwolle

 
     

4a.

Oostelijk veehouderijgebied, met uitzondering van het zuidelijk zandgebied in Drenthe en noordoost Overijssel, bestaande uit de gemeenten:

€ 719,24

 

Almelo

 
 

Borne

 
 

Denekamp

 
 

Enschede

 
 

Haaksbergen

 
 

Hellendoorn

 
 

Hengelo

 
 

Hof van Twente

 
 

Losser

 
 

Oldenzaal

 
 

Rijssen

 
 

Tubbergen

 
 

Vriezenveen

 
 

Wierden

 
     
 

Bathmen

 
 

Deventer

 
 

Olst

 
 

Raalte

 
     
 

Angerlo

 
 

Brummen

 
 

Doesburg

 
 

Hummelo en Keppel

 
 

Rheden

 
 

Steenderen

 
 

Voorst

 
     
 

Beuningen

 
 

Druten

 
 

Duiven

 
 

Groesbeek

 
 

Heumen

 
 

Millingen aan de Rijn

 
 

Rijnwaarden

 
 

Ubbergen

 
 

West Maal en Waal

 
 

Westervoort

 
 

Wijchen

 
 

Zevenaar

 
     
 

Aalten

 
 

Bergh

 
 

Borculo

 
 

Didam

 
 

Dinxperlo

 
 

Doetinchem

 
 

Eibergen

 
 

Gendringen

 
 

Gorssel

 
 

Groenlo

 
 

Hengelo

 
 

Lichtenvoorde

 
 

Lochem

 
 

Neede

 
 

Ruurlo

 
 

Vorden

 
 

Warnsveld

 
 

Wehl

 
 

Winterswijk

 
 

Wisch

 
 

Zelhem

 
 

Zutphen

 
     

4b.

Zuidelijk zandgebied in Drenthe, bestaande uit de gemeenten:

€ 451,51

 

Coevorden

 
 

Hoogeveen

 
     

4c.

Zuidelijk zandgebied in noordoost Overijssel, bestaande uit de gemeenten:

€ 596,72

 

Hardenberg

 
 

Ommen

 
     

5.

Centraal veehouderijgebied, bestaande uit de gemeenten:

€ 814,54

 

Apeldoorn

 
 

Elburg

 
 

Epe

 
 

Hattem

 
 

Heerde

 
 

Oldebroek

 
     
 

Barneveld

 
 

Ede

 
 

Ermelo

 
 

Harderwijk

 
 

Nijkerk

 
 

Nunspeet

 
 

Putten

 
 

Scherpenzeel

 
     
 

Amerongen

 
 

Leusden

 
 

Maarn

 
 

Renswoude

 
 

Rhenen

 
 

Veenendaal

 
 

Woudenberg

 
     

6.

IJsselmeerpolders, bestaande uit de gemeenten:

€ 807,73

 

Noordoostpolder

 
 

Urk

 
     
 

Almere

 
 

Dronten

 
 

Lelystad

 
 

Zeewolde

 
     
 

Wieringen

 
 

Wieringermeer

 
     

7a.

Westelijk Holland, Noord-Holland, bestaande uit de gemeenten:

€ 676,13

 

Amsterdam

 
 

Haarlemmermeer

 
     
 

Aalsmeer

 
 

Amstelveen

 
 

Uithoorn

 
     
 

Anna Paulowna

 
 

Bergen

 
 

Den Helder

 
 

Texel

 
 

Zijpe

 
     
 

Andijk

 
 

Drechterland

 
 

Enkhuizen

 
 

Harenkarspel

 
 

Heerhugowaard

 
 

Hoorn

 
 

Langedijk

 
 

Medemblik

 
 

Niedorp

 
 

Noorder-Koggenland

 
 

Obdam

 
 

Opmeer

 
 

Schagen

 
 

Stede Broec

 
 

Venhuizen

 
 

Wervershoof

 
 

Wester-Koggenland

 
 

Wognum

 
     
 

Alkmaar

 
 

Bennebroek

 
 

Beverwijk

 
 

Bloemendaal

 
 

Castricum

 
 

Haarlem

 
 

Heemskerk

 
 

Heemstede

 
 

Heiloo

 
 

Limmen

 
 

Velsen

 
 

Zandvoort

 
     

7b.

Westelijk Holland, Zuid-Holland, bestaande uit de gemeenten:

€ 973,36

 

Albrandswaard

 
 

Barendrecht

 
 

Heerjansdam

 
 

Hendrik-Ido-Ambacht

 
 

Maassluis

 
 

Ridderkerk

 
 

Rotterdam

 
 

Rozenburg

 
 

Schiedam

 
 

Vlaardingen

 
 

Zwijndrecht

 
     
 

Alkemade

 
 

Jacobswoude

 
 

Leiden

 
 

Leiderdorp

 
 

Leidschendam

 
 

Liemeer

 
 

Ter Aar

 
 

Voorburg

 
 

Voorschoten

 
 

Warmond

 
 

Zoetermeer

 
 

Zoeterwoude

 
     
 

Boskoop

 
 

Rijnwoude

 
     
 

Hillegom

 
 

Katwijk

 
 

Lisse

 
 

Noordwijk

 
 

Noordwijkerhout

 
 

Oegstgeest

 
 

Rijnsburg

 
 

Sassenheim

 
 

Valkenburg

 
 

Voorhout

 
 

Wassenaar

 
     
 

Bergschenhoek

 
 

Berkel en Rodenrijs

 
 

Bleiswijk

 
 

Capelle aan den IJssel

 
 

De Lier

 
 

Delft

 
 

's-Gravenhage

 
 

's-Gravenzande

 
 

Maasland

 
 

Monster

 
 

Naaldwijk

 
 

Nieuwerkerk aan den IJssel

 
 

Nootdorp

 
 

Pijnacker

 
 

Rijswijk

 
 

Schipluiden

 
 

Waddinxveen

 
 

Wateringen

 
 

Zevenhuizen-Moerkapelle

 
     

8.

Waterland en Droogmakerijen, bestaande uit de gemeenten:

€ 569,49

 

Akersloot

 
 

Beemster

 
 

Edam-Volendam

 
 

Graft-De Rijp

 
 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

 
 

Landsmeer

 
 

Oostzaan

 
 

Purmerend

 
 

Schermer

 
 

Uitgeest

 
 

Waterland

 
 

Wormerland

 
 

Zaanstad

 
 

Zeevang

 
     

9.

Hollands/Utrechts weidegebied, bestaande uit de gemeenten:

€ 719,24

 

Abcoude

 
 

Breukelen

 
 

De Ronde Venen

 
 

IJsselstein

 
 

Loenen

 
 

Loosdrecht

 
 

Lopik

 
 

Montfoort

 
 

Nieuwegein

 
 

Oudewater

 
 

Woerden

 
     
 

Amersfoort

 
 

Baarn

 
 

Bunschoten

 
 

Eemnes

 
 

Soest

 
     
 

Blaricum

 
 

Bussum

 
 

Diemen

 
 

's-Graveland

 
 

Hilversum

 
 

Huizen

 
 

Laren

 
 

Muiden

 
 

Naarden

 
 

Nederhorst den Berg

 
 

Ouder-Amstel

 
 

Weesp

 
     
 

Alphen aan den Rijn

 
 

Bergambacht

 
 

Bodegraven

 
 

Gouda

 
 

Krimpen aan den IJssel

 
 

Moordrecht

 
 

Nederlek

 
 

Nieuwkoop

 
 

Ouderkerk

 
 

Reeuwijk

 
 

Schoonhoven

 
 

Vlist

 
     
 

Alblasserdam

 
 

Giessenlanden

 
 

Gorinchem

 
 

Graafstroom

 
 

Hardinxveld-Giessendam

 
 

Leerdam

 
 

Liesveld

 
 

Nieuw-Lekkerland

 
 

Papendrecht

 
 

Sliedrecht

 
 

Vianen

 
 

Zederik

 
     

10.

Rivierengebied, bestaande uit de gemeenten:

€ 887,14

 

Bemmel

 
 

Nijmegen

 
     
 

Arnhem

 
 

Buren

 
 

Culemborg

 
 

Dodewaard

 
 

Echteld

 
 

Geldermalsen

 
 

Kesteren

 
 

Lingewaal

 
 

Neerijnen

 
 

Overbetuwe

 
 

Renkum

 
 

Rozendaal

 
 

Tiel

 
 

Wageningen

 
     
 

Maasdriel

 
 

Zaltbommel

 
     
 

Bunnik

 
 

De Bilt

 
 

Doorn

 
 

Driebergen-Rijsenburg

 
 

Houten

 
 

Leersum

 
 

Wijk bij Duurstede

 
 

Zeist

 
     
 

Maarssen

 
 

Utrecht

 
     
 

Aalburg

 
 

's-Hertogenbosch

 
 

Heusden

 
 

Vught

 
 

Woudrichem

 
     

11a.

Zuidwestelijk akkerbouwgebied in Zeeland, bestaande uit de gemeenten:

€ 623,95

 

Noord-Beveland

 
 

Schouwen-Duiveland

 
 

Tholen

 
     
 

Borsele

 
 

Goes

 
 

Kapelle

 
 

Middelburg

 
 

Reimerswaal

 
 

Veere

 
 

Vlissingen

 
     
 

Axel

 
 

Hontenisse

 
 

Hulst

 
 

Oostburg

 
 

Sas van Gent

 
 

Sluis-Aardenburg

 
 

Terneuzen

 
     

11b.

Zuidwestelijk akkerbouwgebied in Zuid-Holland en Noord-Brabant, bestaande uit de gemeenten:

€ 755,54

 

Bernisse

 
 

Binnenmaas

 
 

Brielle

 
 

Cromstrijen

 
 

Dordrecht

 
 

's-Gravendeel

 
 

Hellevoetsluis

 
 

Korendijk

 
 

Oud-Beijerland

 
 

Spijkenisse

 
 

Strijen

 
 

Westvoorne

 
     
 

Dirksland

 
 

Goedereede

 
 

Middelharnis

 
 

Oostflakkee

 
     
 

Moerdijk

 
 

Steenbergen

 
 

Werkendam

 
     

12.

Zuidwest Brabant, bestaande uit de gemeenten:

€ 769,16

 

Bergen op Zoom

 
 

Etten-Leur

 
 

Halderberge

 
 

Roosendaal

 
 

Rucphen

 
 

Woensdrecht

 
     
 

Breda

 
 

Zundert

 
     

13a.

Zuidelijk veehouderijgebied, met uitzondering van Noord-Limburg, bestaande uit de gemeenten:

€ 864,45

 

Drimmelen

 
 

Geertruidenberg

 
 

Oosterhout

 
 

Waalwijk

 
     
 

Alphen-Chaam

 
 

Baarle-Nassau

 
 

Bergeijk

 
 

Bladel

 
 

Eersel

 
 

Goirle

 
 

Hilvarenbeek

 
 

Reusel-De Mierden

 
     
 

Best

 
 

Boxtel

 
 

Dongen

 
 

Eindhoven

 
 

Geldrop

 
 

Gilze en Rijen

 
 

Haaren

 
 

Heeze-Leende

 
 

Loon op Zand

 
 

Oirschot

 
 

Oisterwijk

 
 

Sint-Michielsgestel

 
 

Tilburg

 
 

Valkenswaard

 
 

Veldhoven

 
 

Waalre

 
     
 

Boxmeer

 
 

Cuijk

 
 

Grave

 
 

Landerd

 
 

Lith

 
 

Mill en Sint Hubert

 
 

Oss

 
 

Ravenstein

 
 

St. Anthonis

 
     
 

Asten

 
 

Bernheze

 
 

Boekel

 
 

Cranendonck

 
 

Deurne

 
 

Gemert-Bakel

 
 

Helmond

 
 

Laarbeek

 
 

Maasdonk

 
 

Mierlo

 
 

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

 
 

Schijndel

 
 

Sint-Oedenrode

 
 

Someren

 
 

Son en Breugel

 
 

Uden

 
 

Veghel

 
     

13b.

Noord-Limburg, bestaande uit de gemeenten:

€ 608,07

 

Ambt Montfort

 
 

Arcen en Velden

 
 

Beesel

 
 

Bergen

 
 

Echt

 
 

Gennep

 
 

Haelen

 
 

Heel

 
 

Helden

 
 

Heythuysen

 
 

Horst aan de Maas

 
 

Hunsel

 
 

Kessel

 
 

Maasbracht

 
 

Maasbree

 
 

Meerlo-Wanssum

 
 

Meijel

 
 

Mook en Middelaar

 
 

Nederweert

 
 

Roerdalen

 
 

Roermond

 
 

Roggel en Neer

 
 

Sevenum

 
 

Swalmen

 
 

Thorn

 
 

Venlo

 
 

Venray

 
 

Weert

 
     

14.

Zuid-Limburg, bestaande uit de gemeenten:

€ 748,74

 

Beek

 
 

Brunssum

 
 

Eijsden

 
 

Gulpen-Wittem

 
 

Heerlen

 
 

Kerkrade

 
 

Landgraaf

 
 

Maastricht

 
 

Margraten

 
 

Meerssen

 
 

Nuth

 
 

Onderbanken

 
 

Schinnen

 
 

Simpelveld

 
 

Sittard-Geleen

 
 

Stein

 
 

Susteren

 
 

Vaals

 
 

Valkenburg aan de Geul

 
 

Voerendaal

 

Tabel 2. Regionale norm in euro’s per hectare per jaar voor tuinland

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Regio-nr.

Naam

Norm in euro's (guldens)

I.

Westelijk Holland, bestaande uit de regio's genoemd onder nummer 7a en 7b in tabel 1

€ 2738,56

     

II.

Zuidwest Brabant en Zuidelijk veehouderijgebied, bestaande uit de regio's genoemd onder nummer 12, 13a en 13b in tabel 1

€ 1270,58

     

III.

Overig Nederland, bestaande uit de regio's genoemd onder nummer 1, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 5, 6, 8, 9, 10, 11a, 11b en 14 in tabel 1

€ 1266,05

Bijlage II. Puntenstelsel agrarische bedrijfswoningen

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

   

+

   

-

           

1.

Vertrekkençb

       
 

(woonkamer, slaapkamer, keuken bijkeukenc, badkamer)

       
           
 

begane grondd

       
           
 

woonkamer(s)e .. x .. = m2: .. m2 x 1 pt =

..

   

pt

 

.. m2 x 0,5 pt =

..

   

pt

 

slaapkamer(s)f .. x .. = m2: .. m2 x 1 pt =

..

   

pt

 

.. m2 x 0,5 pt =

..

   

pt

 

badkamer .. x .. = m2: .. m2 x 1 pt =

..

   

pt

           
 

keuken .. x .. = m2: .. m2 x 1 pt =

..

   

pt

           
 

bijkeuken .. x .. = m2: .. m2 x 1 pt =

..

   

pt

 

m2..

     

pt

           
 

1e etage d g

       
           
 

slaapkamer(s)h .. x .. = m2: .. m2 x 0,9 pt =

..

   

pt

 

.. x .. = m2: .. m2 x 0,5 pt =

..

   

pt

           
 

badkamer .. x .. = m2: .. m2 x 0,9 pt =

..

   

pt

 

m2

..

   

pt

           
 

2e etage d g

       
           
 

slaapkamer(s)i .. x .. = m2: .. m2 x 0,75 pt =

..

   

pt

 

.. m 2 x 0,4 pt =

..

   

pt

 

m2 ..

     

pt

           
 

zolderg .. m2 (max. 80 m2) x 0,5 pt =

..

   

pt

 

(max. 40 punten)

       
 

vliering c.q. zolder met vlizo-trap

       
 

of losse trap (max. 5 pt)

..

   

pt

       

pt

   

..

   

pt

2.

Bijruimten

       
 

(kelder, bergruimte)

       
 

kelder .. m2 x 0,5 pt (max. 10 pt)

..

   

pt

 

berging .. m2 x 0,5 pt (max. 10 pt)

..

   

pt

           

3.

Garage j max. 12 pt

       
 

(0,3 pt tot 0,6 pt per m2)

..

   

pt

           

4.

Woonvorm

       
 

Afhankelijk van de van het eigen bedrijf

       
 

ondervonden hinder: max. -10 pt

   

pt

           

5.

Keukeninrichting

       
 

ten minste 2 ptk; max. 12 pt

..

   

pt

           

6.

Sanitair

       
 

toilet(ten).. à 3 pt = pt

       
 

wastafel(s)/fonteintje(s) .. à 1 pt = pt

       
 

douche .. à 4 pt = pt

       
 

bad .. à 6 pt = pt

       
 

bad/douche.. à 7 pt = pt

       
 

luxueuze c.q. komplete1

       
 

uitvoering max. +5 pt = pt +

       
 

–––>

..

   

pt

           

7.

Centrale verwarming/warmwatervoorziening

       
 

max. 20 pt

..

   

pt

           

8.

Muren

       
 

spouw of meer dan 1½-steens 0 pt

       
 

steens of 1½-steens max -8 pt

   

pt

 

halfsteens/overige max -15 pt

   

pt

           

9.

Isolatie

       
 

(gevels, dak, vloer, beglazing)

       
 

max. 15 pt

..

   

pt

           

10.

Nutsvoorzieningen

       
 

niet aangesloten op riolering max. -4 pt

   

pt

 

niet aangesloten op aardgas max. -6 pt

   

pt

 

niet aangesloten op waterleiding -10 pt

   

pt

 

niet aangesloten op elektriciteit -10 pt

   

pt

           

11.

Af wegens

       
 

ondoelmatige inrichting max. 10 pt

   

..

pt

 

hoge energiebehoefte max. 5 pt

   

..

pt

 

ontbreken beschoten kap max. 5 pt

   

..

pt

 

staat van onderhoud max. 10 pt

   

..

pt

 

vochtproblemen max. 5 pt

   

..

pt

 

verouderingm max. 25 pt

   

..

pt

12.

Woonomgeving n (negatieve factoren)

       
 

– grote afstand tot openbare weg

   

pt

 

– geen of onvoldoende openbaar vervoer

   

pt

 

binnen loopafstand

       
 

– afstand tot basis- en middelbaar onderwijs

   

pt

 

groter dan loopafstand resp. fietsafstand

       
 

– afstand tot winkels voor dagelijkse levens-

   

pt

 

behoeften groter dan 2 kilometer

       
 

– geen of onvoldoende stedelijke voorzieningen

   

pt

 

binnen 10 kilometer

       
 

– hinderlijke situatie

   

pt

 

– overige omstandigheden die het woongenot

   

pt

 

nadelig beïnvloeden

       
 

(totaal max. -40 pt)

       
           

13.

Woonomgeving n (positieve factoren)

       
 

bijvoorbeeld fraaie ligging max. +10 pt

..

   

pt

   

..

   

pt

           

14.

Wooncomfort verbeterende omstandigheden

       
 

(Voorzover functioneel en niet reeds hierboven

       
 

in aanmerking genomen)

       
 

bijvoorbeeld vrijstaande woning, ligging tuin,

       
 

ruime hal/gang/overloop, enz. max. +20 pt

..

   

pt

   

..

B

..

pt

           
 

Totaal (A-B) .. pt per maand à € 3,02 =

       
 

Totaal per jaar  =

       

NB:

 • a. Door of voor rekening van de pachter gedane investeringen blijven buiten beschouwing en tellen dus niet mee voor de bepaling van de pachtwaarde.

 • b. Gerekend voorzover de hoogte 1.50 meter of meer is.

 • c. Afhankelijk van de concrete situatie kan de bijkeuken ook onder 2. Bijruimten worden gewaardeerd

 • d. Vloeroppervlakte hal, gang, toilet, overloop en trappenhuis blijft buiten beschouwing.

 • e. Woonkamer tot en met 50 m2: 1 pt/m2

  oppervlakte boven 50 m2: 0,5 pt/m2

 • f. Slaapkamer tot en met 25 m2: 1 pt/m2

  oppervlakte boven 25 m2: 0,5 pt/m2

 • g. Uitgaande van aanwezigheid vaste trap en gerekend voorzover de hoogte 1.50 meter of meer is.

 • h. Slaapkamer tot en met 25 m2: 0,9 pt/m2

  oppervlakte boven 25 m2: 0,5 pt/m2

 • i. Slaapkamer tot en met 25 m2: 0,75 pt/m2

  oppervlakte boven 25 m2: 0,4 pt/m2

 • j. De garage moet als zodanig aanwezig en in gebruik zijn in vrij staande of in afgescheiden ruimte met deur.

 • k. Indien pachter verouderde keukeninrichting, die verpachter ter beschikking had gesteld, heeft vervangen.

 • l. Bijvoorbeeld: betegeling, mengkranen.

 • m. Ouder dan 15 jaar. Voorts renovatie door verpachter verdisconteren, mede in relatie tot de hoogte van de betreffende investering.

 • n. Het gaat om externe omstandigheden.

 • o. Het gaat om interne omstandigheden.

Naar boven