Besluit ambtenaren Brandweerwet 1985

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 25-10-1995 t/m 30-09-2010

Besluit ambtenaren Brandweerwet 1985

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 21, eerste lid, en 22, eerste lid, van de Brandweerwet 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Als toezichthoudende ambtenaren, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Brandweerwet 1985, worden aangewezen:

  • a. ir. W. J. M. van Dijk, ir. J. Jeulink en ir. E. A. van Kleef van de directie Brandweer en Rampenbestrijding, voor zover het het toezicht op de naleving van artikel 13 van de Brandweerwet 1985 betreft;

  • b. ing. H. A. J. Theuws, ing. P. Verhage en ing. H. Versnel van de directie Brandweer en Rampenbestrijding, voor zover het het toezicht op de naleving van artikel 17 van de Brandweerwet 1985 betreft;

  • c. de commandanten en de ondercommandanten van de gemeentelijke brandweren, alsmede de personeelsleden van de gemeentelijke brandweren in de rang van adjunct-hoofdbrandmeester of hoger waaraan niet tevens de functie van commandant of ondercommandant is verbonden, voor zover het het toezicht op de naleving van de artikelen 13 en 17 van de Brandweerwet 1985 betreft.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Als ambtenaren die zijn voorzien van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Brandweerwet 1985, worden aangewezen: ing. H. A. J. Theuws, ing. P. Verhage, ing. H. Versnel, ing. R. Taal en L. Witloks van de directie Brandweer en Rampenbestrijding.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Het Besluit aanwijzing ambtenaren Brandweerwet 1985 wordt ingetrokken, met uitzondering van artikel 5 dat vervalt twee jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel K, van de wet van 10 juli 1995, houdende wijziging van de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en enige andere wetten in verband met wijziging van de opzet van de inspectie voor het brandweerwezen en regeling van enige andere onderwerpen (Stb. 431), of zoveel eerder als de Minister van Binnenlandse Zaken de ambtenaren die ingevolge artikel 5 zijn aangewezen, aanwijst krachtens artikel 24, eerste lid, van de Brandweerwet 1985, zoals dat luidt na de inwerkingtreding van genoemd artikelonderdeel.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 oktober 1995

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Naar boven