Wijzigingswet Pachtwet

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geraadpleegd op 13-04-2024.
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-08-2007

Wet van 12 oktober 1995, tot wijziging van de Pachtwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Pachtwet te wijzigen, in het bijzonder teneinde het aanbod van landbouwgronden in pacht te bevorderen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

  • 1 Pachtovereenkomsten, die lopen op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet en na dit tijdstip vallen onder de termen van artikel 58 zoals dit dan luidt, blijven beheerst worden door de Pachtwet zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van deze wet, met uitzondering van de artikelen 19 en 56i.

  • 3 Artikel 56i is niet van toepassing op gevallen waarbij de verpachter aan de in artikel 56b bedoelde verplichting heeft voldaan op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 56i.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 12 oktober 1995

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de vierentwintigste oktober 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven