Regeling onderwijsbevoegdheid algemene voorbereiding op maatschappij en beroep

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 28-10-1995 t/m 30-12-2004

Regeling onderwijsbevoegdheid algemene voorbereiding op maatschappij en beroep

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Overwegende, dat voor het vak algemene voorbereiding op maatschappij en beroep (avmb) geen bewijs van bekwaamheid is aangewezen;

Gelet op artikel 114 van de Overgangswet WVO (OWVO) en artikel 3, zesde lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (ISOVSO);

De Onderwijsraad gehoord (advies van 28 april 1995, nr. OR 950000 20/1P);

Besluit

Artikel 1. Indiening verzoek bevoegdheidsverklaring voor het vak algemene voorbereiding op maatschappij en beroep (amvb)

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs, dan wel voor voortgezet speciaal onderwijs of speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs kan, ten behoeve van de leraar die belast is met het geven van onderwijs in het vak avmb, indien deze leraar daarmee instemt, bij de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen een verzoek indienen om afgifte van een verklaring dat die leraar geacht wordt in het bezit te zijn van een bewijs van bekwaamheid tot het geven van onderwijs in het vak avmb en van een bewijs van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding.

Artikel 2. Voorwaarden voor afgifte van de bevoegdheidsverklaring voor het vak algemene voorbereiding op maatschappij en beroep (avmb)

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De bevoegdheidsverklaring voor het vak avmb in het voortgezet onderwijs, dan wel in het voortgezet speciaal onderwijs wordt afgegeven, indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. De leraar is in het bezit van een bewijs van bekwaamheid op grond waarvan hij bevoegd is tot het geven van onderwijs in enig vak in het voorbereidend beroepsonderwijs c.q. in het voortgezet speciaal onderwijs;

  • b. De leraar dient direct voorafgaande aan de datum met ingang waarvan de bevoegdheidsverklaring wordt gevraagd tenminste een jaar te hebben lesgegeven in het vak avmb;

  • c. Het door de Rijksinspecteur uitgebrachte advies over de leraar is positief.

Artikel 3. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot 1 augustus 1995.

Artikel 5. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling onderwijsbevoegdheid algemene voorbereiding op maatschappij en beroep’.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
namens deze,

drs. W.J.J. van Velzen,

directeur primair onderwijs

Naar boven