Vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1993 en 1995

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 24-11-1996 t/m 27-08-2004

Vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1993 en 1995

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën, de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 4, derde lid, van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden en artikel 3, eerste en tweede lid, van het Besluit medefinancieringsregeling;

Gezien het advies van de Ziekenfondsraad van 22 juni 1995, SEA/23664/95;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 2 Voor de toepassing van artikel 4, tweede lid, van de wet wordt het bedrag, bedoeld in die bepaling, per 1 januari 1993 vastgesteld op f 2.567,58 (tweeduizend vijfhonderdzevenenzestig gulden en achtenvijftig cent).

  • 3 Voor de toepassing van artikel 4, derde lid, van de wet wordt het bedrag, bedoeld in die bepaling, voor het jaar 1993 per 1 januari 1993 vastgesteld op f 107.358.222,54 (honderdenzeven miljoen driehonderdachtenvijftigduizend tweehonderdentweeëntwintig gulden en vierenvijftig cent).

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die kan worden aangehaald als Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1993 en voor 1995, treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven