Wet conflictenrecht trusts

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-02-1996 t/m 31-12-2011

Wet van 4 oktober 1995, houdende wettelijke bepalingen in verband met de aanvaarding van het op 1 juli 1985 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op trusts en inzake de erkenning van trusts

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten;

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele wettelijke bepalingen vast te stellen in verband met de aanvaarding voor Nederland van het op 1 juli 1985 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (Trb. 1985, nr. 141);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder

  • a. het Verdrag: het op 1 juli 1985 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts, waarvan de Engelse en de Franse tekst alsmede de vertaling in het Nederlands zijn geplaatst in het Tractatenblad 1985, nr. 141;

  • b. trust: een trust als omschreven in artikel 2 van het verdrag, die door een wilsuiting in het leven is geroepen en waarvan blijkt uit een geschrift.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Op de aanwijzing van het recht dat toepasselijk is op trusts en op de erkenning van trusts zijn de bepalingen van het Verdrag van toepassing.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Met betrekking tot een goed terzake waarvan inschrijvingen kunnen plaatsvinden in een ingevolge de wet gehouden register en dat behoort tot de goederen van de trust die een afgescheiden vermogen vormen, kan de trustee verlangen dat een inschrijving geschiedt op zijn naam en in zijn hoedanigheid van trustee, of op een zodanige andere wijze dat van het bestaan van een trust blijkt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Bepalingen van Nederlands recht inzake eigendomsoverdracht, zekerheidsrecht of de bescherming van schuldeisers in geval van insolventie laten de in artikel 11 van het Verdrag omschreven rechtsgevolgen van de erkenning van een trust onverlet.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Deze wet kan worden aangehaald als Wet conflictenrecht trusts.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 4 oktober 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

E. M. A. Schmitz

Uitgegeven de zevenentwintigste oktober 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven