Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 (goedkeuring regelingen)

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 25-10-1995 t/m heden

Wet van 4 oktober 1995, tot goedkeuring van de Regeling buiten toepassing stellen willekeurige afschrijving milieu-investeringen en van de regeling van 23 december 1994, nr. WDB 94/494M, Stcrt. 250, houdende wijziging van de Regeling buiten toepassing stellen willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Regeling buiten toepassing stellen willekeurige afschrijving milieu-investeringen en de regeling van 23 december 1994, nr. WDB 94/494M, Stcrt. 250, houdende wijziging van de Regeling buiten toepassing stellen willekeurige afschrijving milieu-investeringen ingevolge artikel 10, vijfde lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 bij wet dienen te worden goedgekeurd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De Regeling buiten toepassing stellen willekeurige afschrijving milieu-investeringen en de regeling van 23 december 1994, nr. WDB 94/494M, Stcrt. 250, houdende wijziging van de Regeling buiten toepassing stellen willekeurige afschrijving milieu-investeringen, worden goedgekeurd.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 4 oktober 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. Vermeend

Uitgegeven de vierentwintigste oktober 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven