Regeling overbruggingsuitkering Abw

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m 31-12-2003

Regeling overbruggingsuitkering Abw

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Degene die recht heeft op algemene bijstand heeft tevens recht op een overbruggingsuitkering indien in het kalenderjaar 1996 als gevolg van de toepassing van artikel 73, eerste lid, van de Algemene bijstandswet, dan wel een wijziging in de wijze waarop toepassing wordt gegeven aan dat artikellid, tussen twee opeenvolgende tijdstippen van uitbetaling van bijstand een periode gelegen is die langer is dan het kalendertijdvak waarover de eerst bedoelde bijstand is betaald.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

De overbruggingsuitkering is gelijk aan de algemene bijstand waarop recht bestaat over het aantal kalenderdagen waarmee het in artikel 1 bedoelde kalendertijdvak wordt verlengd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

De overbruggingsuitkering wordt verleend in de vorm van een renteloze geldlening, die niet eerder dan bij beëindiging van de algemene bijstand opeisbaar is.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

De overbruggingsuitkering wordt ambtshalve verleend.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

De overbruggingsuitkering wordt op de eerste dag van de periode waarop deze betrekking heeft uitbetaald.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

De overbruggingsuitkering wordt aangemerkt als algemene bijstand in de zin van de Algemene bijstandswet, met dien verstande dat artikel 26, vierde lid, van die wet geen toepassing vindt.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling overbruggingsuitkering Abw.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 oktober 1995

De

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Naar boven