Regeling frauderegistratie Abw, Ioaw, Ioaz en Wik

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2003

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Burgemeester en wethouders verstrekken aan de Directeur-Generaal van de Statistiek gegevens met betrekking tot personen en gezinnen bij wie zij een vermoeden van fraude hebben onderzocht met betrekking tot de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, of de Wet inkomensvoorziening kunstenaars. De gegevens hebben betrekking op onderscheidenlijk de eerste helft van een kalenderjaar en de tweede helft van een kalenderjaar en worden binnen tijdsbestek van twee kalendermaanden na afloop van het betreffende halfjaar verstrekt, overeenkomstig de bij deze regeling behorende "Bijstandsfrauderegistratie".

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling frauderegistratie Abw, Ioaw, Ioaz en Wik.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 2 oktober 1995

De

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Naar boven