Regeling vaststelling programma's van eisen (pve's) (voortgezet) speciaal onderwijs voor het jaar 1996

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-01-1996 t/m 30-12-2004

Regeling vaststelling programma's van eisen (pve's) (voortgezet) speciaal onderwijs voor het jaar 1996

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op de artikelen 88j, 88l en 89, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;

Gezien het advies van de Adviesgroep programma's van eisen WBO/ISOVSO van 27 juni 1995, kenmerk 95AG68;

Gezien het advies van de Onderwijsraad van 10 augustus 1995, kenmerk OR 95000146/1 P;

Gezien het advies van de Raad voor de gemeentefinanciën van 17 augustus 1995, kenmerk Rgf 06.10/009.003;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

De programma's van eisen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs met de vergoedingsbedragen voor het jaar 1996 die de grondslag vormen voor de bekostiging van de voorzieningen in de huisvesting, de andere voorzieningen, de ruimten voor het onderwijs in de lichamelijke oefening, de badgebouwen en de tuinbouwkas en de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding, als opgenomen in de bijlage, worden hierbij vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

De programma's van eisen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs die de grondslag vormen voor de bekostiging van de permanente voorzieningen in de huisvesting bestaande uit nieuwbouw en uitbreiding voor het jaar 1997 als opgenomen in de bijlage, worden hierbij tevens vastgesteld, waarbij de genoemde bedragen voor het jaar 1996 dienen als indicatie voor de noodzakelijk geachte bedragen voor de programma's van eisen nieuwbouw en uitbreiding in het jaar 1997.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2004]

Met inachtneming van artikel 88j, achtste lid, 88l, derde lid, en 89, vijfde lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, treedt deze regeling in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina