Regeling vertrouwenspersonen en klachtencommissie seksuele intimidatie en rassendiscriminatie Binnenlandse Zaken

[Regeling vervallen per 08-08-2013.]
Geldend van 25-08-2002 t/m 07-08-2013

Regeling vertrouwenspersonen en klachtencommissie seksuele intimidatie en rassendiscriminatie Binnenlandse Zaken

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Overwegende dat het wenselijk is maatregelen te treffen om seksuele intimidatie en rassendiscriminatie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken te voorkomen en te bestrijden;

Dat in verband daarmee nadere regels gesteld dienen te worden ter uitvoering van de Klachtenregeling seksuele intimidatie burgerlijk rijkspersoneel en de Klachtenregeling rassendiscriminatie Binnenlandse Zaken;

Gelet op de Klachtenregeling seksuele intimidatie burgerlijk rijkspersoneel en de Klachtenregeling rassendiscriminatie Binnenlandse Zaken;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 08-08-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 08-08-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Binnenlandse Zaken;

b. het ministerie:

het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

c. seksuele intimidatie:

seksuele intimidatie als bedoeld in de Klachtenregeling seksuele intimidatie burgerlijk rijkspersoneel;

d. rassendiscriminatie:

rassendiscriminatie als bedoeld in de Klachtenregeling rassendiscriminatie Binnenlandse Zaken.

Paragraaf 2. Werkingsgebied

[Vervallen per 08-08-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 08-08-2013]

Deze regeling is van toepassing op klachten over seksuele intimidatie en rassendiscriminatie, voor zover deze klachten worden ingediend door een persoon die werkzaam is bij het ministerie met uitzondering van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Rijks bedrijfsgezondheids en bedrijfsveiligheidsdienst.

Paragraaf 3. Vertrouwenspersoon

[Vervallen per 08-08-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 08-08-2013]

Er zijn een of meer vertrouwenspersonen voor klachten over seksuele intimidatie en rassendiscriminatie.

4

[Vervallen per 08-08-2013]

De vertrouwenspersoon wordt benoemd en ontslagen door de minister.

Artikel 5

[Vervallen per 08-08-2013]

De vertrouwenspersoon legt verantwoording af aan de secretaris-generaal van het ministerie.

Paragraaf 4. Klachtencommissie seksuele intimidatie en rassendiscriminatie Binnenlandse Zaken

[Vervallen per 08-08-2013]

Artikel 6

[Vervallen per 08-08-2013]

 • 1 Er is een klachtencommissie seksuele intimidatie en rassendiscriminatie Binnenlandse Zaken.

 • 2 De commissie is belast met het verrichten van onderzoek naar bij de commissie ingediende klachten over seksuele intimidatie en rassendiscriminatie en het daaromtrent rapporteren en het uitbrengen van advies aan de minister.

Artikel 7

[Vervallen per 08-08-2013]

 • 1 De commissie bestaat uit:

  • a. een voorzitter, tevens lid;

  • b. ten minste twee overige leden;

  • c. één plaatsvervangend lid.

 • 2 Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een van de andere leden of het plaatsvervangend lid op als plaatsvervangend voorzitter.

 • 3 De leden en het plaatsvervangend lid worden benoemd en ontslagen door de minister.

 • 4 De benoemingen gelden voor een periode van vijf jaar. De leden en het plaatsvervangend lid kunnen na deze periode opnieuw benoemd worden.

 • 5 Indien een lid of het plaatsvervangend lid daarom verzoekt, wordt aan dat lid of plaatsvervangend lid tussentijds ontslag op eigen verzoek verleend. In dat geval vindt tussentijdse benoeming van een nieuw lid of plaatsvervangend lid plaats voor de resterende periode.

Artikel 8

[Vervallen per 08-08-2013]

 • 1 De commissie nodigt, indien zij dit in het belang van het onderzoek nodig acht, andere personen dan de klager en de beklaagde uit om gehoord te worden.

 • 2 Bij de uitnodiging aan de klager, de beklaagde en eventuele andere genodigden wordt mededeling gedaan wie de voorzitter en leden zijn van de commissie, welke andere personen zijn uitgenodigd en binnen welke termijn nadere stukken ingediend kunnen worden.

 • 3 De commissie beslist of klager en beklaagde in elkaars bij zijn worden gehoord.

Artikel 9

[Vervallen per 08-08-2013]

Aan de commissie worden op haar verzoek de dossiers ter inzage beschikbaar gesteld die naar het oordeel van de commissie informatie bevatten of kunnen bevatten welke van belang is of kan zijn voor het onderzoek.

Artikel 10

[Vervallen per 08-08-2013]

 • 1 De commissie stelt, indien het onderzoek dit naar het oordeel van de commissie noodzakelijk maakt, een onderzoek ter plaatse in.

 • 2 De commissie kan het onderzoek opdragen aan de voorzitter of aan een ander lid van de commissie.

 • 3 Van het onderzoek wordt een verslag van bevindingen gemaakt.

Artikel 11

[Vervallen per 08-08-2013]

 • 1 De rapportage naar aanleiding van het onderzoek en het advies van de commissie worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld. Geen van de leden onthoudt zich van stemming.

 • 2 De rapportage en het advies worden ondertekend door de voorzitter en de leden.

Artikel 12

[Vervallen per 08-08-2013]

 • 1 Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de commissie zelf.

 • 2 De commissie kan het voeren van het secretariaat opdragen aan een lid van de commissie.

Artikel 13

[Vervallen per 08-08-2013]

 • 1 De commissie draagt zorg dat de op een klacht betrekking hebbende dossiers die door de commissie zijn aangelegd, na afhandeling van de klacht worden overgedragen aan de directeur Personeelszaken van het ministerie.

 • 2 De directeur Personeelszaken ziet namens de minister toe op de zorgvuldige bewaring van de overgedragen dossiers en draagt zorg voor de vernietiging hiervan. Vernietiging vindt plaats uiterlijk twee jaar nadat de termijn voor het instellen van rechtsmiddelen tegen beslissingen met betrekking tot de klacht is verlopen.

Artikel 14

[Vervallen per 08-08-2013]

Het door de vertrouwenspersoon op te maken jaarverslag kan worden opgenomen in het door de klachtencommissie op te maken jaarverslag.

Paragraaf 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 08-08-2013]

Artikel 15

[Vervallen per 08-08-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 16

[Vervallen per 08-08-2013]

Deze regeling kan aangehaald worden als: Regeling vertrouwenspersonen en klachtencommissie seksuele intimidatie en rassendiscriminatie Binnenlandse Zaken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 september 1995

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Terug naar begin van de pagina