Regeling bijzondere voorwaarden voor de erkenning van herverpakkingscentra

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 04-10-1995 t/m 31-12-2005

Regeling bijzondere voorwaarden voor de erkenning van herverpakkingscentra

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op beschikking nr. 94/837/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 16 december 1994 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van herverpakkingscentra als bedoeld in richtlijn 77/99/EEG van de Raad en van de voorschriften voor het merken van produkten die van een herverpakkingscentrum afkomstig zijn (PbEG L352) en op artikel 10, onder j, van het Besluit produktie en handel vleesprodukten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Het Herverpakkingscentra dan wel distributiecentra waar produkten alleen maar worden gehergroepeerd zonder dat de onmiddellijke verpakking wordt verwijderd, voldoen aan de desbetreffende voorwaarden die zijn vastgesteld in bijlage B, Hoofdstuk VII, punt 1, van het Besluit.

    De lokalen of opslagruimtes, waarin deze produkten worden opgeslagen, voldoen aan hoofdstuk I, van de bijlage van richtlijn nr. 93/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juli 1993 inzake levensmiddelenhygiëne (PbEG L175).

  • 3 Herverpakkingscentra die overeenkomstig het Besluit produktie en handel vers vlees tevens als koel- en vrieshuis zijn erkend en waar produkten van een nieuwe onmiddellijke verpakking worden voorzien, beschikken ten behoeve van het verrichten van voornoemde handelingen over een apart lokaal dat voldoet aan de in het tweede lid bedoelde eisen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Produkten die afkomstig zijn van een herverpakkingscentrum dan wel een distributiecentrum als bedoeld in artikel 2, eerste lid, blijven voorzien van het keurmerk dat is aangebracht in de producerende inrichting van oorsprong, tenzij het keurmerk ten gevolge van de verrichte handelingen niet meer lees- of zichtbaar is, in welk geval de eindverpakking van de gehergroepeerde partij wordt voorzien van een keurmerk overeenkomstig het bepaalde in bijlage B, hoofdstuk VI, van het Besluit.

  • 3 Bij hergroepering van produkten van verschillende herkomst wordt door het herverpakkingscentrum het keurmerk van het herverpakkingscentrum op de eindverpakking aangebracht.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De herverpakkingscentra dan wel distributiecentra zetten een speciaal registratiesysteem op aan de hand waarvan de ambtenaren, bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Vleeskeuringswet kunnen nagaan uit welke inrichting of herverpakkingscentrum een herverpakt produkt oorspronkelijk afkomstig is.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijzondere voorwaarden voor de erkenning van herverpakkingscentra.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Naar boven