Tijdelijk besluit onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag 18-plussers

[Regeling vervallen per 25-12-2010.]
Geldend van 01-10-2002 t/m 24-12-2010

Besluit van 21 september 1995, houdende een algemene maatregel van bestuur tot het vaststellen van nadere onderhoudsvoorwaarden voor het toekennen van kinderbijslag

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 juni 1995, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/VP/95/3100;

Gelet op artikel 7, vierde lid en 27, vierde lid van de Algemene Kinderbijslagwet;

De Raad van State gehoord (advies van 8 augustus 1995, nr. W12.95.0324);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 september 1995, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/VP/95/4232;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 25-12-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. wet: de Algemene Kinderbijslagwet;

 • b. kind: een eigen kind, een aangehuwd kind of een pleegkind dat 18 jaar of ouder doch jonger dan 25 jaar is;

 • c. inkomen van het kind: het inkomen van het kind vastgesteld bij of krachtens artikel 9 van de wet;

 • d. onderhoud van het kind:

  • 1°. de kosten die noodzakelijkerwijs verband houden met het levensonderhoud van het kind alsmede de kosten die noodzakelijkerwijs verband houden met het volgen van onderwijs of een beroepsopleiding door dat kind;

  • 2°. de reiskosten die een verzekerde maakt om een kind, dat in verband met ziekte of gebreken niet tot zijn huishouden behoort, te bezoeken.

Artikel 2

[Vervallen per 25-12-2010]

 • 1 Voor de toepassing van artikel 3, 4 en 5 wordt verstaan onder verzekerde:

  • a. een verzekerde die met een andere verzekerde een gemeenschappelijke huishouding voert waarbij een kind gezamenlijk door beiden wordt verzorgd en onderhouden;

  • b. een verzekerde die, op basis van een overeenkomst met een andere verzekerde, met die andere verzekerde een kind overwegend in gelijke mate verzorgt en onderhoudt, zonder met die andere verzekerde een gemeenschappelijke huishouding te voeren;

  • c. een verzekerde die een kind onderhoudt en in overwegende mate verzorgt maar waarbij het kind tevens door een andere verzekerde wordt onderhouden;

  • d. een verzekerde die een kind verzorgt en onderhoudt en waarbij het kind niet tevens door een andere verzekerde wordt onderhouden.

Artikel 3

[Vervallen per 25-12-2010]

De verzekerde onderhoudt een kind in belangrijke mate indien het kind

 • 1°. tot zijn huishouden behoort en het inkomen van het kind minder dan f f 2.501,- [Red: per 1 oktober 2002: € 1.175,-] per kwartaal bedraagt;

 • 2°. niet tot zijn huishouden behoort en het inkomen van het kind minder dan f 3.540,- [Red: per 1 oktober 2002: € 1.662,-] per kwartaal bedraagt.

Artikel 4

[Vervallen per 25-12-2010]

De verzekerde onderhoudt een kind grotendeels indien het kind

 • 1°. tot zijn huishouden behoort en het inkomen van het kind ten hoogste f 1.663,- [Red: per 1 oktober 2002: € 781,-] per kwartaal bedraagt;

 • 2°. niet tot zijn huishouden behoort en het inkomen van het kind ten hoogste f 2.180,- [Red: per 1 oktober 2002: € 1.024,-] per kwartaal bedraagt.

Artikel 5

[Vervallen per 25-12-2010]

De verzekerde onderhoudt een kind geheel of nagenoeg geheel indien het kind niet tot zijn huishouden behoort en het inkomen van het kind minder dan f 437,- [Red: per 1 oktober 2002: € 205,-] per kwartaal bedraagt.

Artikel 6

[Vervallen per 25-12-2010]

 • 1 Een verzekerde kan een kind in belangrijke mate, grotendeels of geheel of nagenoeg geheel onderhouden indien een kind niet tot zijn huishouden behoort en

  • a. het wel tot het huishouden van een ander behoort, of

  • b.

   • 1°. het ook niet tot het huishouden van een ander behoort, en

   • 2°. voor wie meer personen recht hebben op kinderbijslag waaronder een persoon die recht heeft op kinderbijslag uit hoofde van onderhoud bedoeld in artikel 3, 4 of 5, en

   • 3°. voor wie hij verplicht is krachtens overeenkomst of rechterlijke uitspraak een bijdrage te leveren in de kosten van levensonderhoud, of

  • c. het niet in Nederland verblijft en niet in een andere lid-staat van de Europese Unie, of in een andere staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, dan wel in een staat waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten op grond waarvan voor de toepassing van de Nederlandse wettelijke regeling inzake kinderbijslag het wonen van kinderen op het grondgebied van die staat moet worden gelijkgesteld met het wonen op het grondgebied van Nederland, of

  • d. waarbij een bijdrage in het onderhoud van het kind wordt geleverd door een derde, niet zijnde een verzekerde die een kind onderhoudt als bedoeld in artikel 3, 4, 5, of het tweede tot en met vierde lid van dit artikel.

 • 2 De verzekerde, bedoeld in het eerste lid, onderhoudt een kind als bedoeld in het eerste lid, in belangrijke mate indien hij, naast het onderhoud, bedoeld in artikel 3, een bijdrage in het onderhoud van het kind levert van ten minste f 823,- [Red: per 1 oktober 2002: € 386,-] per kwartaal.

 • 3 De verzekerde, bedoeld in het eerste lid, onderhoudt een kind als bedoeld in het eerste lid grotendeels indien hij, naast het onderhoud bedoeld in

  • a. artikel 4, onder 1° een bijdrage in het onderhoud levert van meer dan f 1.663,- [Red: per 1 oktober 2002: € 781,-] per kwartaal;

  • b. artikel 4, onder 2° een bijdrage in het onderhoud van het kind levert van meer dan f 2.180,- [Red: per 1 oktober 2002: € 1.024,-] per kwartaal.

 • 4 De verzekerde, bedoeld in het eerste lid, onderhoudt een kind als bedoeld in het eerste lid geheel of nagenoeg geheel indien hij, naast het onderhoud, bedoeld in artikel 5, een bijdrage in het onderhoud levert van ten minste f 3.924,- [Red: per 1 oktober 2002: € 1.842,-] per kwartaal.

Artikel 7

[Vervallen per 25-12-2010]

Indien een verzekerde eenzelfde kind over eenzelfde tijdvak zowel in belangrijke mate als grotendeels respectievelijk in belangrijke mate, grotendeels en geheel of nagenoeg geheel onderhoudt, onderhoudt hij het kind grotendeels respectievelijk geheel of nagenoeg geheel.

Artikel 8

[Vervallen per 25-12-2010]

 • 1 Indien twee verzekerden eenzelfde kind over eenzelfde tijdvak grotendeels onderhouden, onderhoudt de verzekerde die de hoogste bijdrage in het onderhoud levert, het kind grotendeels en de andere verzekerde het kind in belangrijke mate.

 • 2 Indien twee verzekerden eenzelfde kind over eenzelfde tijdvak geheel of nagenoeg geheel onderhouden, onderhoudt de verzekerde die de hoogste bijdrage in het onderhoud levert, het kind geheel of nagenoeg geheel en de andere verzekerde het kind grotendeels.

Artikel 9

[Vervallen per 25-12-2010]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bedragen worden naar boven afgerond op hele guldens.

 • 3 De gewijzigde bedragen worden in de Staatscourant bekend gemaakt.

Artikel 10

[Vervallen per 25-12-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 1995 en vervalt met ingang van de dag waarop hoofdstuk IV van de Algemene Kinderbijslagwet voor alle verzekerden is vervallen.

Artikel 11

[Vervallen per 25-12-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag 18-plussers.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 september 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten

Uitgegeven de achtentwintigste september 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina