Warenwetregeling Gebruik van kleurstoffen in levensmiddelen

[Regeling vervallen per 01-06-2013.]
Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-05-2013

Warenwetregeling Gebruik van kleurstoffen in levensmiddelen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op richtlijn nr. 94/36/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 30 juni 1994 inzake kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PbEG L 237);

alsmede op artikel 7, tweede lid, van het Warenwetbesluit Levensmiddelenadditieven, en artikel 22, tweede lid, van het Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenprodukten;

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 2 februari 1995 met nummer 14848(1)5;

Bsluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. kleurstoffen:

  stoffen welke kleur geven of teruggeven aan eet- of drinkwaren, met inbegrip van natuurlijke bestanddelen van eet- of drinkwaren en andere natuurlijke bronnen, die normaliter niet als eet- en drinkwaar worden gebruikt, alsmede preparaten die uit eet- of drinkwaren en ander natuurlijk uitgangsmateriaal verkregen zijn via een fysische of chemische behandeling die resulteert in een selectieve extractie van de kleurstof met betrekking tot de aromatische of voedingsbestanddelen.

  b. quantum satis:

  een hoeveelheid kleurstoffen, toegevoegd aan eet- of drinkwaren overeenkomstig goede produktiemethoden, die niet groter is dan voor het beoogde doel nodig is;

  onverwerkte eet- of drinkwaar:

  een eet- of drinkwaar die geen behandeling heeft ondergaan welke een ingrijpende wijziging veroorzaakt in de oorspronkelijke staat daarvan, met dien verstande dat die eet- of drinkwaar gesneden, verdeeld, uitgebeend, gehakt, geschild, gewassen, gemalen, schoongemaakt, diepgevroren, ingevroren, gekoeld, ontkorst, gedopt, verpakt of niet-verpakt kan zijn.

 • 2 Deze regeling heeft geen betrekking op:

  • a. gedroogde of geconcentreerde eet- of drinkwaren, en smaakstoffen die wegens de aromatische, smaakgevende of voedingseigenschappen worden gebruikt voor de bereiding van samengestelde eet- en drinkwaren, en die als bijkomend effect kleur geven aan eet- en drinkwaren;

  • b. kleurstoffen die worden gebruikt voor het kleuren van niet voor menselijke consumptie bestemde oppervlaktelagen van eetwaren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

Uitsluitend de in bijlage I bedoelde kleurstoffen mogen:

 • a. worden gebruikt in eet- en drinkwaren;

 • b. worden gebruikt voor het ter versiering kleuren van eierschalen of voor het stempelen van eierschalen als bedoeld in Verordening (EEG) nr 1274/91 (PbEG L 121);

 • c. rechtstreeks worden verkocht aan de consument, met uitzondering van E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 en E 180.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

De in bijlage II bedoelde eet- en drinkwaren bevatten geen kleurstoffen, tenzij anders is bepaald in bijlage III, IV of V, onder de daarbij opgenomen voorwaarden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

 • 1 Kleurstoffen mogen in de in bijlage III, IV en V bedoelde eet- en drinkwaren uitsluitend worden gebruikt met inachtneming van de daarbij vermelde voorwaarden.

 • 2 Kleurstoffen mogen worden gebruikt in de in het eerste lid bedoelde eet- en drinkwaren die bestemd zijn voor bijzondere voedingsmiddelen als bedoeld in het Warenwetbesluit Produkten voor bijzondere voeding.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

De in bijlage IV bedoelde kleurstoffen mogen slechts worden gebruikt in de in die bijlage bedoelde eet- en drinkwaren, met inachtneming van de daarbij vermelde voorwaarden.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

 • 1 De in bijlage V, deel 1, bedoelde kleurstoffen mogen uitsluitend in de in bijlage V, deel 2, en in alle andere niet in bijlage II en III bedoelde eet- en drinkwaren, at quantum satis worden gebruikt, onder de voorwaarde dat de consument niet misleid wordt.

 • 2 De in bijlage V, deel 2, bedoelde kleurstoffen mogen slechts worden gebruikt in de daar bedoelde eet- en drinkwaren, met inachtneming van de daarbij vermelde voorwaarden.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

Onverminderd andere wettelijke voorschriften mag een kleurstof aanwezig zijn in:

 • a. een niet in bijlage II bedoelde samengestelde eet- of drinkwaar, voor zover die kleurstof aanwezig mag zijn in een ingrediënt van die eet- of drinkwaar; of

 • b. een eet- of drinkwaar die uitsluitend bestemd is voor de bereiding van een samengestelde eet- of drinkwaar, met dien verstande dat die samengestelde eet- of drinkwaar voldoet aan deze regeling.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

[Red: Wijzigt de Warenwetregeling Gebruik levensmiddelenadditieven in verduurzaamde vruchten-produkten.]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

[Red: Wijzigt de Warenwetregeling Levensmiddelenadditieven in zuivel.]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

[Red: Wijzigt de Warenwetregeling Gebruik levensmiddelenadditieven in frisdranken en siropen.]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Vrijstellingsregeling Kleurstoffen in brood (Warenwet);

 • b. Vrijstellingsregeling Kleurstoffen in tafelzuren (Warenwet);

 • c. Vrijstellingsregeling Kleurstoffen in vla- en puddingpoeder (Warenwet).

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

 • 1 Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit houdende wijziging van een aantal warenwetbesluiten in verband met richtlijn 94/36/EG inzake kleurstoffen in werking treedt.

 • 2 In afwijking van het eerste lid mogen eet- en drinkwaren die voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kleurstoffen zoals die luidden tot de inwerkingtreding van deze regeling, nog verhandeld worden tot 30 juni 1996.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Gebruik van kleurstoffen in levensmiddelen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

Erica Terpstra

Bijlage I

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

De in artikel 2 bedoelde kleurstoffen zijn de stoffen welke hieronder zijn vermeld.

De aluminiumlakken, bereid uit de in deze bijlage vermelde kleurstoffen behoren eveneens tot de in artikel 2 bedoelde kleurstoffen.

EEG nummer

Gebruikelijke benaming

Kleurstof indexnummer of omschrijving

E 100

Curcumine

75300

E 101

i) Riboflavine

 
 

ii) Riboflavine-5'-

 
 

fosfaat

 

E 102

Tartrazine

19140

E 104

Chinoline geel

47005

E 110

Zonnegeel FCF

15985

 

Oranjegeel S

 

E 120

Cochenille, Karmijnzuur

75470

 

Karmijn

 

E 122

Azorubine, Karmozijn

14720

E 123

Amaranth

16185

E 124

Ponceau 4R, Cochenille

16255

 

rood A

 

E 127

Erytrosine

45430

E 128

Rood 2G

18050

E 129

Allurarood AC

16035

E 131

Patentblauw V

42051

E 132

Indigotine, Indigokarmijn

73015

E 133

Briljantblauw FCF

42090

E 140

Chlorofylen en

75810

 

Chlorofylinen:

75815

 

i) chlorofylen

 
 

ii) chlorofylinen

 

E 141

Kopercomplexen van

 
 

chlorofylen en

75815

 

chlorofylinen

 
 

i) Kopercomplexen

 
 

van chlorofylen

 
 

ii) Kopercomplexen van

 
 

chlorofylinen

 

E 142

Groen S

44090

E 150a

Karamel

 

E 150b

Alkali-sulfietkaramel

 

E 150c

Ammoniakkaramel

 

E 150d

Sulfiet-ammoniakkaramel

 

E 151

Briljantzwart BN, zwart

28440

 

PN

 

E 153

Carbo

 
 

medicinalis vegetabilis

 

E 154

Bruin FK

 

E 155

Bruin HT

20285

E 160a

Caroteen:

 
 

i) Gemengd caroteen

75130

 

ii) Beta-caroteen

40800

E 160b

Annatto, bixine,

75120

 

norbixine

 

E 160c

Paprika-extract,

 
 

capsanthine

 
 

capsorubine

 

E 160d

lycopeen

 

E 160e

Beta-apo-8'-carotenal (C

40820

 

30)

 

E 160f

Ethylester van beta-

40825

 

apo-8'-caroteenzuur (C

 
 

30)

 

E 161b

Luteïne

 

E 161g

Canthaxantine

 

E 162

Bieterood, betanine

 

E 163

Anthocyaninen

fysisch bereid uit groente

   

en fruit

E 170

Calciumcarbonaat

77220

E 171

Titaandioxide

77891

E 172

IJzeroxiden en

77491

 

-hydroxiden

 
   

77492

   

77499

E 173

Aluminium

 

E 174

Zilver

 

E 175

Goud

 

E 180

Litholrubine BK

 

Bijlage II. Deze bijlage behoort bij de artikelen 3, 6 en 7

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

Eet- en drinkwaren die geen kleurstoffen mogen bevatten behalve wanneer daarin uitdrukkelijk wordt voorzien in de bijlagen III, IV of V

De in artikel 3 bedoelde eet- en drinkwaren zijn:

 • 1. Onverwerkte eet- en drinkwaren;

 • 2. Verpakt water;

 • 3. Niet gearomatiseerde, gepasteuriseerde of gesteriliseerde melk (vol, halfvol of mager);

 • 4. Chocolademelk;

 • 5. Niet gearomatiseerde, gefermenteerde melk;

 • 6. Geconserveerde melk als omschreven in de Warenwetregeling Gedehydrateerde melk;

 • 7. Niet gearomatiseerde karnemelk;

 • 8. Niet gearomatiseerde room en -roompoeder;

 • 9. Oliën en vetten van dierlijke of plantaardige oorsprong;

 • 10. Eieren en eiprodukten als omschreven in verordening (EG) 853/2004;

 • 11. Meel, andere gemalen produkten en zetmeel;

 • 12. Brood en soortgelijke produkten;

 • 13. Deegwaren en gnocchi;

 • 14. Suiker met inbegrip van alle mono- en disacchariden;

 • 15. Tomatenpuree en tomaten in blik en glas;

 • 16. Sauzen op basis van tomaten;

 • 17. Vruchtesap en vruchtennectar, zoals omschreven in de Verordening PT Vruchtensappen en bepaalde aanverwante producten 2003 en groentesap;

 • 18. Geconserveerde vruchten, groenten, paddestoelen en aardappelen in blik of glas, verwerkte groenten, vruchten, paddestoelen en aardappelen en gedroogde vruchten, groenten, paddestoelen en aardappelen;

 • 19. Extra jam, extra gelei en kastanjepuree, zoals omschreven in het Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002 en de waar aangeduid als ‘creme de pruneaux’;

 • 20. Vis, schaal-, schelp- en weekdieren, vlees, pluimvee en wild, alsmede bereidingen daarvan; bereide maaltijden die deze ingrediënten bevatten niet inbegrepen;

 • 21. Cacaoprodukten en chocoladebestanddelen in chocoladeprodukten, zoals omschreven in het Warenwetbesluit Cacao en chocolade;

 • 22. Gebrande koffie, thee en chicorei; thee- en chicorei extract; thee-, planten-, vruchten-, en graanbereidingen voor infusies, evenals mengsels en instantmengsels van deze produkten;

 • 23. Zout, zoutsurrogaat, kruiden en kruidenmengsels;

 • 24. Wijn en andere produkten, zoals omschreven in Verordening (EEG) nr. 822/87;

 • 25. Gedistilleerde drank van vruchten, vruchten-eau-de-vie, en dranken aangeduid als ‘korn’, ‘kornbrand’, ‘ouzo’, ‘grappa’, ‘tsikoudia’ (uit Kreta), ‘tsipouro’ (uit Macedonië), ‘tsipouro’ (uit Thessalië), ‘tsipouro’ (uit Tyrnavos), ‘eau de vie de marque nationale Luxembourgeoise’, ‘eau de vie de seigle marque nationale Luxembourgeoise’, ‘London Gin’, zoals omschreven in Verordening (EEG) nr. 1576/89;

 • 26. De waar aangeduid als ‘sambuca’, ‘maraschino’ en ‘mistra’, zoals bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1180/91;

 • 27. De waar aangeduid als ‘sangria’, ‘clarea’ en ‘zurra’ zoals omschreven in Verordening (EEG) nr. 1601/91;

 • 28. Wijnazijn;

 • 29. Eet- en drinkwaren die bestemd zijn voor zuigelingen en peuters, zoals omschreven in de Warenwetregeling zuigelingenvoeding en eet- en drinkwaren voor zuigelingen en peuters die niet in goede gezondheid verkeren;

 • 30. Honing;

 • 31. Mout en moutprodukten;

 • 32. Niet gearomatiseerde gerijpte en ongerijpte kaas;

 • 33. Boter verkregen van schape- en geitemelk.

Bijlage III. Deze bijlage behoort bij de artikelen 3, 4 en 6, eerste lid

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

Eet- en drinkwaren waaraan slechts bepaalde kleurstoffen mogen worden toegevoegd

In deze bijlage is de maximale gebruiksdosis uitgedrukt in mg/kg tenzij anders vermeld. De maximale gebruiksdosis heeft betrekking op gebruiksklare eet- en drinkwaren die volgens de gebruiksaanwijzing bereid zijn en heeft betrekking op de werkzame bestanddelen in het kleurpreparaat.

Indien een eet- of drinkwaar tussen aanhalingstekens is vermeld, betekent dit dat uitsluitend de als zodanig aangeduide waar de betreffende kleurstof(fen) mag bevatten.

Eet- of drinkwaar

Toegestane kleurstof

Maximum concentratie

"malt bread"

E 150a

Karamel

quantum satis

 

E 150b

Alkali-sulfietkaramel

 
 

E 150c

Ammoniakkaramel

 
 

E 150d

Sulfiet-ammoniakkaramel

 
       

Bier en "cidre bouché"

E 150a

Karamel

quantum satis

 

E 150b

Alkali-sulfietkaramel

 
 

E 150c

Ammoniakkaramel

 
 

E 150d

Sulfiet-ammoniakkaramel

 
       

Boter (waaronder boter

E 160a

Caroteen

quantum satis

met verminderd

     

vetgehalte en

     

boterconcentraat)

     
       

Margarine,

E 100

Curcumine

quantum satis

halvarine

E 160a

Caroteen

quantum satis

vet-emulsies en vetten

E 160b

Annatto, Bixine,

10 mg/kg

vrij van water

 

Norbixine

 
       

"Sage derby" kaas

E 140

Chlorofylen

quantum satis

   

Chlorofylinen

 
 

E 141

Kopercomplexen van

 
   

chlorofylen

 
   

chlorofylinen

 

Gerijpte oranje, gele

E 160a

Caroteen

quantum satis

en

     

gebroken witte kaas,

E 160b

Annatto, Bixine

15 mg/kg

niet

 

Norbixine

 

gearomatiseerde

E 160c

Paprika-extract

quantum satis

smeltkaas

     
       

"Red leicester" kaas

E 160b

Annatto, Bixine

50 mg/kg

   

Norbixine

 
       

"Mimolette" kaas

E 160b

Annatto, Bixine

35 mg/kg

   

Norbixine

 
       

"Morbier" kaas

E 153

Carbo medicinalis

quantum satis

   

Vegetabilis

 
       

Rode gemarmerde kaas

E 120

Cochenille,

125 mg/kg

   

Karmijnzuur, Karmijn

 
 

E 163

Anthocyaninen

quantis satis

       

Azijn

E 150a

Karamel

quantum satis

 

E 150b

Alkali-sulfietkaramel

 
 

E 150c

Ammoniakkaramel

 
 

E 150d

Sulfiet-ammoniakkaramel

 

"Whisky", "Whiskey",

E 150a

Karamel

quantum satis

gedistilleerde drank

E 150b

Alkali-sulfietkaramel

 

van granen (andere

E 150c

Ammoniakkaramel

 

dan "Korn" of

E 150d

Sulfiet-ammoniakkaramel

 

"Kornbrand" of "Eau de

     

Vie de Seigle Marque

     

National

     

Luxembourgeoise"),

     

wijn-eau-de-vie, rum,

     

"Brandy", "Weinbrand",

     

druivendraf, druiven-

     

eau-de-vie (andere dan

     

"Tsikoudia" en

     

"Tsipouro" en "Eau de

     

Vie de marc Marque

     

Nationale

     

Luxembourgeoise"),

     

"Grappa",

     

"Invecchiata",

     

"Bagaceire Velha", als

     

genoemd in Verordening

     

EEG nr. 1576/89

     
       

Gearomatiseerde

E 150a

Karamel

quantum satis

dranken op basis van

E 150b

Alkali-sulfietkaramel

 

wijn (met uit-

E 150c

Ammoniakkaramel

 

zondering van bitter

E 150d

Sulfiet-ammoniakkaramel

 

soda) en

     

gearomatiseerde wijnen

     

als genoemd in

     

Verordening EEG nr.

     

1601/91

     
       

"Americano"

E 150a

Karamel

quantum satis

 

E 150b

Alkali-sulfietkaramel

 
 

E 150c

Ammoniakkaramel

 
 

E 150d

Sulfiet-ammoniakkaramel

 
 

E 163

Anthocyaninen

 
       
 

E 100

Curcumine

100 mg/l

 

E 101

i) Riboflavine

 
   

ii) Riboflavine-5'-

(afzonderlijk of in

   

fosfaat

 
 

E 102

Tartrazine

combinatie)

 

E 104

Chinoline geel

 
 

E 120

Cochenille,

 
   

Karmijnzuur, Karmijn

 
 

E 122

Azorubine, Karmozijn

 
 

E 123

Amaranth

 
 

E 124

Ponceau 4R

 
       

Bitter soda, bitter

E 150a

Karamel

quantum satis

vino als genoemd in

E 150b

Alkali-sulfietkaramel

 

Verordening (EEG)

E 150c

Ammoniakkaramel

 

nr. 1601/91

E 150d

Sulfiet-ammoniakkaramel

 
       
 

E 100

Curcumine

100 mg/l

 

E 101

i) Riboflavine

 
   

ii) Riboflavine-5'-

(afzonderlijk of in

   

fosfaat

 
 

E 102

Tartrazine

combinatie)

 

E 104

Chinoline geel

 
 

E 110

Zonnegeel FCF

 
   

Oranjegeel S

 
 

E 120

Cochenille,

 
   

Karmijnzuur,

 
   

Karmijn

 
 

E 122

Azorubine, Karmozijn

 
 

E 123

Amaranth

E 124 Ponceau 4R

   

Cochenille Rood A

 
 

E 129

Allurarood AC

 
       

In gespecificeerde

E 150a

Karamel

quantum satis

gebieden

     

voortgebrachte likeur-

E 150b

Alkali-sulfietkaramel

 

wijnen en kwaliteits-

E 150c

Ammoniakkaramel

 

likeurwijnen

E 150d

Sulfiet-ammoniakkaramel

 
       

Groenten op azijn,

E 101

i) Riboflavine

quantum satis

pekel of olie (met

 

ii) Riboflavine-5'-

 
   

fosfaat

 

uitzondering van

E 140

Chlorofylen

 

olijven)

 

Chlorofylinen

 
 

E 141

Kopercomplexen van

 
   

chlorofylen en

 
   

chlorofylinen

 
 

E 150a

Karamel

 
 

E 150b

Alkali-sulfietkaramel

 
 

E 150c

Ammoniakkaramel

 
 

E 150d

Sulfiet-ammoniakkaramel

 
 

E 160a

Caroteen:

 
   

i) Gemengd caroteen

 
   

ii) Beta-caroteen

 
 

E 162

Bieterood, betanine

 
 

E 163

Anthocyaninen

 
       

Geëxtrudeerde, gepofte

E 150c

Ammoniakkaramel

quantum satis

ontbijtgranen en/of

     

ontbijtgranen

     

met fruitsmaak

E 160a

Caroteen

quantum satis

       
 

E 160b

Annatto, Bixine,

25 mg/kg

   

Norbixine

 
       
 

E 160c

Paprika-extract,

quantum satis

   

Capsanthine,

 
   

Capsorubine

 
       

Ontbijtgranen met

E120

Cochenille,

200 mg/kg (afzonderli

fruitsmaak

 

Karmijnzuur, karmijn

of

 

E 162

Bieterood, Betanine

in combinatie)

 

E 163

Anthocyaninen

 

Jam, gelei en

E 100

Curcumine

quantum satis

marmelade als genoemd

E 140

Chlorofylen en

 

in het Warenwetbesluit

 

chlorofylinen

 

Verduurzaamde

E 141

Kopercomplexen

 

vruchten-

     

produkten en andere

 

van chlorofylen en

 

soortgelijke fruit-

 

chlorofylinen

 

bereidingen, inclusief

E 150a

Karamel

 

produkten met een

E 150b

Alkali-sulfietkaramel

 

verlaagde

E 150c

Ammoniakkaramel

 

energiewaarde

     
 

E 150d

Sulfiet-ammoniakkaramel

 
 

E 160a

Caroteen

 
   

i) Gemengd caroteen

 
   

ii) Beta-caroteen

 
 

E 160c

Paprika-extract,

 
   

Capsanthine,

 
   

Capsorubine

 
 

E 162

Bieterood, Betanine

 
 

E 163

Anthocyaninen

 
       
 

E 104

Chinoline geel

100 mg/kg

 

E 110

Zonnegeel FCF

 
   

Oranjegeel S

(afzonderlijk of

 

E 120

Cochenille,

in combinatie)

   

Karmijnzuur, Karmijn

 
 

E 124

Ponceau 4R, Cochenille

 
   

rood A

 
 

E 142

Groen S

 
 

E 160d

Lycopeen

 
 

E 161b

Luteïne

 
       

Worst, patés en

E 100

Curcumine

20 mg/kg

terrines

     
 

E 120

Cochenille,

100 mg/kg

   

Karmijnzuur, Karmijn

 
       
 

E 150a

Karamel

quantum satis

       
 

E 150b

Alkali-sulfietkaramel

quantum satis

       
 

E 150c

Ammoniakkaramel

quantum satis

       
 

E 150d

Sulfiet-ammoniakkaramel

quantum satis

       
 

E 160c

Paprika-extract,

10 mg/kg

   

Capsanthine,

 
   

Capsorubine

 
 

E 162

Bieterood, Betanine

quantum satis

 

E 160 a

Caroteen

20 mg/kg

"Luncheon"-vlees

E 129

Allurarood

25 mg/kg

       

"Breakfast Sausages"

E 129

Allurarood

25 mg/kg

met een minimum-

E 120

Cochenille,

100 mg/kg

graangehalte van 6%,

     

hamburgervlees met

     

een minimum-groenten-

 

Karmijnzuur,

 

en/of graangehalte van

 

Karmijn

 

4%

     
 

E 150a

Karamel

quantum satis

       
 

E 150b

Alkali-sulfietkaramel

quantum satis

       
 

E 150c

Ammoniakkaramel

quantum satis

       
 

E 150d

Sulfiet-ammoniakkaramel

quantum satis

       

"Chorizo"-worst

E 120

Cochenille,

200 mg/kg

"Salchichon"

 

Karmijnzuur, Karmijn,

 
 

E 124

Ponceau 4R Cochenille

250 mg/kg

   

rood A

 
       

"Sobrasade"

E 110

Zonnegeel FCF

135 mg/kg

 

E 124

Ponceau 4R

200 mg/kg

   

Cochenille rood A

 
       

"Pasturmas"

E 100

Curcumine

quantum satis

(eetbare

E 101

i) Riboflavine

 

oppervlaktelaag)

 

ii) Riboflavine-5'-

 
   

fosfaat

 
 

E 120

Cochenille,

 
   

Karmijnzuur, Karmijn

 
       

Gedroogde

E 100

Curcumine

quantum satis

aardappelkorrels en

     

-vlokken

     
       

"Processed", "Mushy"

E 102

Tartrazine

100 mg/kg

and "Garden" Peas

E 133

Briljant blauw

20 mg/kg

(in blik)

E 142

Groen S

10 mg/kg

Bijlage IV. Deze bijlage behoort bij de artikelen 3, 4 en 5

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

Kleurstoffen die slechts in bepaalde eet- en drinkwaren zijn toegelaten

In deze bijlage is de maximale gebruiksdosis uitgedrukt in mg/kg tenzij anders vermeld. De maximale gebruiksdosis heeft betrekking op gebruiksklare eet- en drinkwaren die volgens de gebruiksaanwijzing bereid zijn en heeft betrekking op de hoeveelheden werkzame bestanddelen in het kleurpreparaat.

Indien een eet- of drinkwaar tussen aanhalingstekens is vermeld, betekent dit dat uitsluitend de als zodanig aangeduide waar de betreffende kleurstof(fen) mag bevatten.

Toegestane kleurstof

Eet- of drinkwaar

Maximum concentratie

E 123

Amaranth

Aperitiefwijn, gedistilleerde

30 mg/l

   

dranken waaronder produkten

 
   

met een alcohol-volumegehalte

 
   

van minder dan 15%

 

E 123

Amaranth

Kuit

30 mg/kg

E 127

Erytrosine

Cocktailkersen, gekonfijte

200 mg/kg

   

kersen

 

E 127

Erytrosine

"Bigarreaux" op siroop en in

150 mg/kg

   

vruchtencocktails

 

E 128

Rood 2G

"Breakfast sausages" met een

20 mg/kg

   

minimumgraangehalte van 6%

 

E 128

Rood 2G

Hamburgervlees met een

20 mg/kg

   

minimumgroenten- en/of

 
   

graangehalte van 4%

 

E 154

Bruin FK

"Kippers"

20 mg/kg

E 161g

Canthaxantine

"Saucisses de Strasbourg"

15 mg/kg

E 173

Aluminium

Oppervlaktelaag van suikerwerk

quantum satis

   

voor versiering van koekjes en

 
   

gebak

 

E 174

Zilver

Oppervlaktelaag van zoetwaren

quantum satis

   

Versiering van chocolade

 
   

Likeur

 

E 175

Goud

Oppervlaktelaag van zoetwaren

quantum satis

   

Versiering van chocolade

 
   

Likeur

 

E 180

Litholrubine BK

Eetbare kaaskorst

quantum satis

E 160b

Annatto,

Margarine, halvarine,

10 mg/kg

 

Bixine,

vetemulsies en vetten vrij van

 
 

Norbixine

water

 
   

Versieringen en

20 mg/kg

   

oppervlaktelagen

 
   

Bakkerswaren

10 mg/kg

   

Consumptie-ijs

20 mg/kg

   

Likeur, met inbegrip van

10 mg/kg

   

gealcoholiseerde dranken met

 
   

een alcohol-volumegehalte van

 
   

minder dan 15%

 
   

Gearomatiseerde smeltkaas

15 mg/kg

   

Gerijpte oranje, gele en

15 mg/kg

   

gebroken-witte kaas; niet

 
   

gearomatiseerde smeltkaas

 
   

Desserts

10 mg/kg

   

"Snacks": gedroogde,

 
   

gearomatiseerde hapjes op

 
   

basis van aardappelen, granen

 
   

of zetmeel

 
   

- geëxtrudeerde of geëxpandeerde,

20 mg/kg

   

gearomatiseerde

 
   

hapjes

 
   

- andere gearomatiseerde

10 mg/kg

   

hapjes of gearomatiseerde

 
   

(gecoate) (hazel)noten

 
   

Gerookte vis

10 mg/kg

   

Eetbare kaaskorst en eetbare

20 mg/kg

   

worstdarmen

 
   

"Red Leicester" kaas

50 mg/kg

   

"Mimolette" kaas

35 mg/kg

   

Geëxtrudeerde, gepofte

25 mg/kg

   

ontbijtgranen en/of

 
   

ontbijtgranen met fruitsmaak

 

Bijlage V. Deze bijlage behoort bij de artikelen 3, 4 en 6

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

Kleurstoffen die zijn toegelaten in niet in de bijlagen II en III vermelde eet- en drinkwaren

In deze bijlage is de maximale gebruiksdosis uitgedrukt in mg/kg tenzij anders vermeld. De maximale gebruiksdosis heeft betrekking op gebruiksklare eet- en drinkwaren die volgens de gebruiksaanwijzing bereid zijn en heeft betrekking op de werkzame bestanddelen in het kleurpreparaat.

Deel I

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

De volgende kleurstoffen mogen in de in bijlage V, deel 2, genoemde eet- en drinkwaren en in alle andere niet in de bijlagen II en III genoemde eet- en drinkwaren quantum satis worden gebruikt.

E 101

i) Riboflavine

 

ii) Riboflavine-5'-fosfaat

E 140

Chlorofylen en chlorofylinen

E 141

Kopercomplexen van chlorofylen en chlorofylinen

E 150a

Karamel

E 150b

Alkali-sulfietkaramel

E 150c

Ammoniakkaramel

E 150d

Sulfiet-ammoniakkaramel

E 153

Carbo medicinalis vegetabilis

E 160a

Caroteen

E 160c

Paprika-extract, capsanthine, capsorubine

E 162

Bieterood, betanine

E 163

Anthocyaninen

E 170

Calciumcarbonaat

E 171

Titaandioxyde

E 172

IJzeroxyden en -hydroxyden

Deel II

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

De volgende kleurstoffen mogen tot de in de tabel aangegeven maximumconcentratie afzonderlijk of in combinatie in de volgende eet- en drinkwaren worden gebruikt. In alcoholvrije gearomatiseerde dranken, consumptie-ijs, desserts, bakkerswaren en zoetwaren mogen echter kleurstoffen worden gebruikt tot de in de passende tabel aangegeven maximum-concentratie, maar met voor elk van de kleurstoffen E 110, E 122, E 124 en E 155 een maximum van 50 mg/kg of 50 mg/l.

E 100

Curcumine

E 102

Tartrazine

E 104

Chinoline geel

E 110

Zonnegeel FCF

 

Oranjegeel S

E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

E 122

Azorubine, karmozijn

E 124

Ponceau 4R, cochenille rood A

E 129

Allurarood AC

E 131

Patentblauw V

E 132

Indigotine, indigokarmijn

E 133

Briljantblauw FCF

E 142

Groen S

E 151

Briljantzwart BN, zwart PN

E 155

Bruin HT

E 160d

Lycopeen

E 160e

Beta-apo-8'carotenal (C 30)

E 160f

Ethylester van Beta-apo-8'-caroteenzuur (C 30)

E 161b

Luteïne

Eet- of drinkwaar

Maximum-concentratie

Alcoholvrije gearomatiseerde dranken

100 mg/l

Gekonfijte vruchten en groenten,

200 mg/kg

"Mostardi di frutta"

 

Conserven van rode vruchten

200 mg/kg

Zoetwaren

300 mg/kg

Versieringen en oppervlaktelagen

500 mg/kg

Bakkerswaren, anders dan brood

200 mg/kg

(b.v. Viennoiserie, biscuits, cake en wafels)

 

Consumptie-ijs

150 mg/kg

Gearomatiseerde smeltkaas

100 mg/kg

Desserts met inbegrip van gearomatiseerde

150 mg/kg

melkprodukten

 

Sauzen, kruiderijen (bijvoorbeeld

500 mg/kg

kerriepoeder, "Tandoori"), pickles,

 

pikante sauzen, "Chutney" en "Piccalilli"

 

Mosterd

300 mg/kg

Vis- en schaaldierpasta

100 mg/kg

Voorgekookte schaaldieren

250 mg/kg

Zalmimitatie

500 mg/kg

Surimi

500 mg/kg

Viskuit

300 mg/kg

Gerookte vis

100 mg/kg

"Snacks": gedroogde, gearomatiseerde hapjes

 

op basis van aardappelen, granen of zetmeel

 

- geëxtrudeerde of geëxpandeerde, gearomatiseerde hapjes

200 mg/kg

- andere gearomatiseerde hapjes of

 

gearomatiseerde (gecoate) (hazel)noten

100 mg/kg

Eetbare kaaskorst en eetbare worstdarmen

quantum satis

Volledige vermageringspreparaten die bedoeld zijn

50 mg/kg

om een maaltijd of dagrantsoen te vervangen

 

Volledige voedselbereidingen en aanvullende voeding

50 mg/kg

die onder medisch toezicht worden gebruikt

 

Vloeibare voedingssupplementen/integratiesubstanties

100 mg/l

voor dieetprodukten

 

Vaste voedingssupplementen/integratiesubstanties

300 mg/kg

voor dieetprodukten

 

Soepen

50 mg/kg

Vlees- en vissurrogaten op basis van

100 mg/kg

plantaardige eiwitten

 

Gedistilleerde dranken (waaronder

200 mg/l

produkten met een alcohol-volumegehalte van

 

minder dan 15%), met uitzondering van die welke worden

 

genoemd in bijlage II of bijlage III

 

Gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde

200 mg/l

dranken op basis van wijn en gearomatiseerde

 

cocktails van wijnbouwprodukten, als genoemd

 

in Verordening (EEG) nr. 1601/91, met

 

uitzondering van die welke worden genoemd in

 

bijlage II of bijlage III

 

Vruchtenwijn (stil of mousserend) Cider

200 mg/l

(met uitzondering van Cidre Bouché) en

 

perenwijn Gearomatiseerde vruchtenwijn,

 

cider en perenwijn

 
Naar boven