Wijzigingsbesluit Mijnreglement 1964, enz. (explosieveilig materieel)

[Regeling vervallen per 01-01-2003.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-03-1996 t/m 31-12-2002

Besluit van 18 september 1995, tot wijziging van het Mijnreglement 1964 en het Mijnreglement continentaal plat (explosieveilig materieel)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 17 januari 1995, nr. 95002835 WJA/W;

Gelet op richtlijn nr. 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (PbEG L 100) alsmede op artikel 9, eerste en derde lid, van de Mijnwet 1903 en op artikel 26, eerste lid, onder b, van de Mijnwet continentaal plat;

De Raad van State gehoord (advies van 6 maart 1995, nr. W10.95.0024);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 14 september 1995, nr. 95018644 WJA/W;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

  • 3 De certificaten van goedkeuring die zijn afgegeven overeenkomstig artikel 94, eerste lid, van het Mijnreglement continentaal plat zijn geldig tot en met 30 juni 2003, tenzij zij voor die datum vervallen, met dien verstande dat zij alleen gelden voor de overeenstemming met de geharmoniseerde normen die in de richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen nr. 76/117/EEG van 18 december 1975 (PbEG 1976, L 24), nr. 79/196/EEG van 6 februari 1979 (PbEG L 43) en nr. 82/130/EEG van 15 februari 1982 (PbEG L 59) zijn aangegeven.

  • 4 Het eerste, tweede en derde lid zijn na de vervaldatum niet van toepassing op elektrisch explosieveilig materieel waarvan het certificaat voor 1 juli 2003 vervalt en niet op elektrisch explosieveilig materieel dat alsnog in overeenstemming wordt gebracht met het bij en krachtens het Besluit explosieveilig materieel bepaalde.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 1996.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 september 1995

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Weijers

Uitgegeven de zesentwintigste september 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven