Regeling Oogstschade 1994 Noord-Holland

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 30-09-2023.
Geldend van 24-09-1995 t/m 22-12-2004

Regeling Oogstschade 1994 Noord-Holland

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gezien het advies van het Landbouwschap;

Gelet op de goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen d.d. 30 augustus 1995, nr. SG(95)D/11200;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. het schadegebied:

het deel van de provincie Noord-Holland, gelegen ten Noorden van het Noordzeekanaal, met uitzondering van Texel;

c. categorieën schadegewassen:

de in de bijlage genoemde groepen van gewassen;

d. referentieperiode:

de jaren 1991, 1992 en 1993;

e. schade:

aantoonbare schade, geleden als gevolg van bovengemiddelde regenval in het najaar van 1994, doordat

 • -

  in 1994 in het schadegebied geteelde schadegewassen niet konden worden geoogst; dan wel

 • -

  in het schadegebied in 1994 geteelde sluit- of bewaarkool onvolgroeid moest worden geoogst;

f. rechtspersoon:

rechtspersoon, anders dan een publiekrechtelijke rechtspersoon;

g. landbouwbedrijf:

het geheel of gedeelte van produktie-eenheden, bestaande uit een of meer gebouwen of gedeelten daarvan en daarbij behorende cultuurgrond, uitsluitend of onder meer dienende tot de uitoefening van akker- of tuinbouw;

h. Dienst Uitvoering Regelingen:

Dienst Uitvoering Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

i. taxatierapport:

taxatierapport dat door tussenkomst van de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie ter zake van de op het landbouwbedrijf opgetreden schade is opgemaakt;

j. geprognotiseerde opbrengst:

opbrengst die zou zijn gerealiseerd indien geen schade zou zijn geleden, berekend op basis van de gegevens van het taxatierapport met inachtneming van de in de bijlage opgenomen normbedragen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De minister kan op aanvraag een bijdrage verlenen als tegemoetkoming voor in 1994 in het schadegebied opgetreden schade.

 • 2 Voor de toepassing van deze regeling wordt met schade gelijkgesteld een zodanige vermindering van de kwaliteit van in 1994 in het schadegebied geoogste schadegewassen, als gevolg van de bovengemiddelde regenval in het najaar van 1994, dat zij nog slechts als afval konden worden verwerkt of gestort.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Voor een bijdrage ingevolge deze regeling komen in aanmerking natuurlijke of rechtspersonen:

 • a. die in 1994 in het schadegebied een landbouwbedrijf voor eigen rekening en risico exploiteerden,

  • -

   waarop blijkens het taxatierapport schadegewassen zijn geteeld in een zodanige omvang, dat met betrekking tot ten minste één categorie schadegewassen de geprognotiseerde opbrengst ten minste fl. 40.000,- bedraagt;

  • -

   waarop blijkens de gegevens van de landbouwtellingen, gehouden in de referentieperiode, in elk jaar van die periode een of meer schadegewassen zijn geteeld;

 • b. die blijkens het taxatierapport in een of meer schadegewassen een schade hebben geleden die meer dan 30% bedraagt van de geprognotiseerde opbrengst in de onderscheiden categorieën waartoe deze schadegewassen behoren.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 bestaat de bijdrage uit de som van de voor elke categorie schadegewassen steeds afzonderlijk overeenkomstig de volgende formule te berekenen vergoedingen:

  (a - (0.3 * b)) * c

  waarbij

  • a= de totale schade in de betrokken categorie, berekend aan de hand van de gegevens van het taxatierapport en de in de bijlage genoemde normbedragen;

  • b= de geprognotiseerde opbrengst in de betrokken categorie, berekend aan de hand van de gegevens van het taxatierapport en de in de bijlage genoemde normbedragen;

  • c= de in geval van schade, ontstaan door het niet kunnen oogsten van schadegewassen, toe te passen factor in verband met niet gemaakte kosten zoals oogst- en veilingkosten.

 • 2 Voor de toepassing van de formule, gegeven in het eerste lid wordt de factor c vastgesteld op:

  • -

   voor categorie I: 1,00 indien het schadegewassen betreft welke op contract worden geteeld of aan de industrie worden afgezet; 0,85 voor overige;

  • -

   voor categorie II: 0,9;

  • -

   voor categorie III: 0,9;

  • -

   voor categorie IV: 1,00 indien het schadegewassen betreft welke op contract worden geteeld of aan de industrie worden afgezet; 0,85 voor overige.

 • 3 Indien bij de toepassing van de in het eerste lid genoemde formule negatieve bedragen ontstaan, bedraagt de vergoeding voor de betrokken categorie f 0,-.

 • 4 Geen bijdrage wordt verleend als de som van de vergoedingen voor alle categorieën schadegewassen gezamenlijk minder dan f 2000,- bedraagt.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Aanvragen voor een bijdrage in het kader van deze regeling worden uiterlijk 24 oktober 1995 ingediend door inzending van een door de Dienst Uitvoering Regelingen vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2 De Dienst Uitvoering Regelingen te Haarlem is belast met het uitreiken en in ontvangst nemen van de aanvraagformulieren. Deze formulieren worden vanaf 25 september 1995 op verzoek door de Dienst Uitvoering Regelingen verstrekt.

 • 3 Door het indienen van de aanvraag verplicht de aanvrager zich tot nakoming van de op het aanvraagformulier gestelde voorwaarden en verplichtingen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Het totaal voor deze regeling beschikbare budget bedraagt f 5.200.000,-.

 • 2 Indien het totaal van de bijdragen, berekend overeenkomstig artikel 4, het in het eerste lid genoemde budget overschrijdt, kan de minister de berekende bijdragen naar evenredigheid verminderen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Met het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze regeling zijn belast de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur-beheer en Visserij.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn bevoegd:

  • a. elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner voor zover dat ter vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is;

  • b. inlichtingen te verlangen voor zover dat ter vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is;

  • c. inzage te verlangen van zakelijke gegevens en bescheiden voor zover dat ter vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is;

  • d. van de gegevens en bescheiden kopieën te maken;

  • e. de gegevens en bescheiden voor het maken van kopieën voor een korte tijd mee te nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs, indien zulks niet ter plaatse kan geschieden.

 • 3 Een ieder is verplicht de in het eerste lid bedoelde ambtenaren alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kunnen verlangen ter uitoefening van hun bevoegdheden.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Indien blijkt dat de aanvrager niet alle bij deze regeling vastgestelde voorschriften heeft nageleefd is de aanvrager verplicht reeds uitgekeerde bedragen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van terugvordering tot aan het moment van algehele voldoening, te restitueren.

 • 2 Indien blijkt dat de bijdrage is vastgesteld op basis van door aanvrager verstrekte onjuiste informatie, kan de directeur de bijdrage geheel of gedeeltelijk intrekken en is de aanvrager verplicht reeds uitgekeerde bedragen, vermeerderd met wettelijke rente vanaf het moment van terugvordering tot aan het moment van algehele voldoening, te restitueren.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Oogstschade 1994 Noord-Holland.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 september 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Bijlage Schadegewassen en normbedragen

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Rubriek landbouwtelling Gewas Normbedrag

Categorie 1:. Kool

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

417 Bewaarkool

rode kool

22.700

rode kool, biologische teelt

25.100

witte kool

28.400

witte kool, biologische teelt

31.800

savooie kool

24.000

spitskool

27.000

425 Herfst- en vroege sluitkool

rode kool

15.700

rode kool, contract

9.500

rode kool, biologische teelt

17.200

witte kool

15.300

witte kool, contract

8.300

witte kool, biologische teelt

15.900

– savooie kool

17.000

– savooie kool, biologische teelt

17.700

spitskool

18.500

Categorie 2:. Bloembollen en knollen

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

577 Gladiolen

leverbaar

38.500

kralen

52.500

579 Lelies

Acapulco

420.000

Apeldoorn

88.500

Avignon

113.750

Berlin

280.000

Casa Blanca

472.500

Con Amore

297.500

Concorde

87.500

Connecticut King

80.500

Corina

70.000

Crazy Horse

280.000

Enchantment 1jr

64.750

Enchantment 2jr

82.250

Eurovision

77.000

Flamingo Star

175.000

Geneve

122.500

Harmony

84.000

Hilde

126.000

Jolanda

112.000

Las Vegas

105.000

Le Reve

350.000

Marco Polo

350.000

Medaillon

77.000

Mediterrannee

192.500

Milano

99.750

Minstreel

91.000

Mona

105.000

Mona Lisa

140.000

Monte Negro

103.250

Peacock Creation

98.000

Pesaro

186.750

Prominence

84.000

Rosita

105.000

Sarina

82.250

Snow Qeeun [tekstcorrectie :Snow Qeeun moet zijn Snow Queen]

122.500

Sorbet

140.000

Star Gazer

148.750

Sterling Star

100.625

Sunray

77.000

Tender

105.000

Toscana

112.000

White Horse

420.000

White Mountain

122.500

Yellow Present

94.500

581 Overige bol- en knolgewassen

 • -

  Krokussen

  Jeanne d’Arc

  87.500

  Pickwick

  99.750
 • -

  Calla

  Zanthadeschia

  87.500
 • -

  Dahlia

  57.750
 • -

  Fritilaria

  Imperiales rood

  105.000
 • -

  Acidenthera

  60.000
 • -

  Allium

  49.000
 • -

  Bijgoed

  50.000
 • -

  Dicentra

  100.000
 • -

  Gypsophila

  100.000
 • -

  Ixia

  70.000
 • -

  Scilla

  Campanulata

  107.333
 • -

  Knolbegonia

  gewone

  70.000

  veredeld

  87.500

Categorie 3:. Aardappelen en Uien

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

347/349 Pootaardappelen

vrije rassen

16.300

licentierassen

15.700

biologische teelt

20.300

351/353 Consumptieaardappelen

Bintje

10.600

overige fritesaardappelen

10.500

overige tafelaardappelen

8.800

vroege aardappelen

9.900

biologische teelt

13.100

383 Poot- en plantuien

1e jaars

9.000

2e jaars

5.400

385 Zaaiuien

veldgewas

8.600

veiling

12.300

biologische teelt

21.200

Categorie 4. Overige tuinbouw

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

401

Aardbeien

90.000 409

Asperge (groene)

40.500

421 Bloemkool

gewoon

22.200

winter

28.500

biologische teelt (alle)

26.250

429 Knolselderij

industrie

11.000

veiling

22.500

biologische teelt

25.750

433 Sla

ijsbergsla

30.000

radicchio rosso

32.500

kropsla

23.000

437 Prei

herfst

33.000

winter

40.000

contract

15.000 449

Spruitkool

18.500

Spruitkool, biologische teelt

19.500 461

Tuinbonen

10.000

Tuinbonen, biologische teelt

10.800

465 Waspeen en Bospeen

bospeen

37.500

waspeen, veiling

22.500

waspeen, contract

9.100

469 Winterpeen

breekpeen, veiling

22.500

biologische teelt

22.100 473

Witlofwortelen

9.200

477 Overige groenten

broccoli

27.500

boerenkool, veiling

15.000

boerenkool, biologische teelt

11.700

boerenkool, gestript MBT

18.000

kroten

16.000

kroten, biologische teelt

18.000

knolvenkel

27.200

bleekselderij

37.000

peterselie

56.160

pompoen, biologische teelt

16.425
 • -

  Chinese kool

vroeg

23.000

zomer

35.000

laat

29.000 530/532

Tuinbouwzaden

10.800

541 Bloemkwekerijgewassen

droogbloemen

40.000
 • -

  snijbloemen

Gypsophila

100.000

Chrysant

80.000

Echinops

100.000

Euphorbia

100.000

Freesia

375.000

Gladiool

85.000

Iris

200.000

Lelie Con. King (maat 11)

376.000

Lelie Con. King (maat 9)

188.000

Lelie Hilde

400.000

Lelie Star Gazer

250.000

Limonium

325.000

Narcis

472.500

Vallota

350.000

Trosrozen

200.000

Rozen, Motrea

472.500
 • -

  Snijheesters

Callicarpa

150.000

Hypericum

90.000

Forsythia

100.000

561 Vaste planten

plant

150.000

winterstek

175.000
Naar boven