Wijzigingsbesluit Besluit doeluitkering rampenbestrijding in verband met het invoeren van de brandweercompagnie

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 29-09-1995 t/m 03-05-2007

Besluit van 15 september 1995, houdende wijziging van het Besluit doeluitkering rampenbestrijding in verband met het invoeren van de brandweercompagnie en het aanpassen van bijlage 1 van dit besluit

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer en Rampenbestrijding, van 14 juli 1995, nr. EB95/1546;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Brandweerwet 1985;

De Raad van State gehoord (advies van 15 augustus 1995, nr. W04.95.0364);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer en Rampenbestrijding, van 7 september 1995, nr. EB95/1870;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

  • 1 Voor de periode van 1 april 1994 tot en met 31 maart 1995 zijn voor de Regionale brandweer Drenthe de normbedragen voor de onderdelen, bedoeld in de artikelen 6, onderdelen a, d, f en g, en 8, eerste lid, onderdelen a en e, gelijk aan de som van de normbedragen voor deze onderdelen, zoals deze werden bepaald voor de Brandweer-Hulpverlenings-Dienst Noord- en Midden-Drenthe, de Regionale Brandweerorganisatie Zuidwest Drenthe en de Brandweer-Hulpverlenings-Dienst Zuid-Oost Drenthe aan de hand van het Besluit doeluitkering rampenbestrijding zoals dit luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit, voor zover deze onderdelen niet eerder zijn samengevoegd tot één onderdeel.

  • 2 Voor de periode van 1 april 1994 tot en met 31 maart 1995 zijn voor de Regio Twente de normbedragen voor de onderdelen, bedoeld in de artikelen 6, onderdelen a, d, f en g, en 8, eerste lid, onderdelen a en e, gelijk aan de som van de normbedragen voor deze onderdelen, zoals deze werden bepaald voor de regionale brandweren Almelo, Midden-Twente en Enschede aan de hand van het Besluit doeluitkering rampenbestrijding zoals dit luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit, met dien verstande dat met ingang van 1 januari 1995 in bijlage 1 bij artikel 6, onderdeel d, onder 4°, voor de Regionale Brandweer Enschede in plaats van het cijfer "5" wordt gelezen: 6, voor zover deze onderdelen niet eerder zijn samengevoegd tot één onderdeel.

  • 3 Voor de periode van 1 januari 1995 tot de datum van inwerkingtreding van dit besluit is voor de Hulpverleningsregio Haaglanden het normbedrag voor het onderdeel, bedoeld in artikel 6, onderdeel h, gelijk aan de som van de normbedragen voor dit onderdeel, zoals deze werden bepaald voor de regionale brandweren Delft en Haagland aan de hand van het Besluit doeluitkering rampenbestrijding zoals dit luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel III

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt voor zover het betreft:

  • a. artikel I, onderdeel D, voor zover het betreft het aantal dat genoemd is bij het onderdeel, bedoeld in artikel 6, onderdeel e, voor de regionale brandweer De Friese Wouden, terug tot en met 1 januari 1993;

  • b. artikel I, onderdeel D, voor zover het betreft de aantallen die genoemd zijn bij het onderdeel, bedoeld in artikel 6, onderdeel d, onder 4°, terug tot en met 1 januari 1995;

  • c. artikel I, onderdelen A, B en D, voor zover het betreft de aantallen die genoemd zijn bij de onderdelen, bedoeld in de artikelen 6, onderdelen b en c, en 8, eerste lid, onderdelen b tot en met d, terug tot en met 1 juli 1995.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 september 1995

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de achtentwintigste september 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven