Tariefbesluit Pachtwet 1995

[Regeling vervallen per 31-10-2007.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 01-09-2002 t/m 30-10-2007

Besluit van 14 september 1995, houdende vaststelling van het Tariefbesluit Pachtwet 1995

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 8 mei 1995, No. J. 956340, Directie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 113 van de Pachtwet;

De Raad van State gehoord (advies van 27 juni 1995, No. W11.95.0259);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 september 1995, No. J. 9511295, Directie Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-10-2007]

Voor de behandeling van een verzoek tot:

  • a. goedkeuring van een pachtovereenkomst of ontwerp-pachtovereenkomst;

  • b. goedkeuring van een overeenkomst tot wijziging van een pachtovereenkomst, waarbij de tegenprestatie wordt gewijzigd, of een ontwerp van zodanige overeenkomst;

  • c. herziening van de tegenprestatie, als bedoeld in artikel 19 van de Pachtwet,

wordt een recht geheven van 5% van de jaarlijkse door de grondkamer goedgekeurde, gewijzigde of herziene tegenprestatie, met een minimum van € 45,38 en een maximum van € 408,40.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-10-2007]

Indien binnen twee maanden nadat een ontwerp-pachtovereenkomst of een ontwerp-overeenkomst tot wijziging van een pachtovereenkomst is goedgekeurd, een overeenkomst wordt ingezonden, die gelijk is aan de reeds goedgekeurde ontwerp-overeenkomst, wordt voor de behandeling van een verzoek tot goedkeuring daarvan een recht geheven van € 45,38.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-10-2007]

In geval van toetsing van een pachtovereenkomst of van een overeenkomst tot wijziging van een pachtovereenkomst op grond van artikel 11 derde lid, van de Pachtwet, is artikel 1 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat het recht verschuldigd is door degene, die de schriftelijke vastlegging, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Pachtwet, heeft gevorderd.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-10-2007]

Voor de behandeling van een verzoek als bedoeld in artikel 56c, eerste lid, van de Pachtwet, wordt een recht geheven van 0,5% van de getaxeerde waarde met een minimum van € 113,45.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 31-10-2007]

Voor de behandeling van een aanvraag voor een machtiging als bedoeld in artikel 30, derde lid, van de Pachtwet, van verzoeken als bedoeld in de artikelen 56e, tweede lid, en 56f, tweede lid, van de Pachtwet, alsmede van een verzoek tot goedkeuring als bedoeld in artikel 65 van de Pachtwet, voor het aanstellen of aangesteld houden van een zetboer wordt een recht geheven van € 68,07.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 31-10-2007]

Voor de behandeling van een verzoek tot goedkeuring van een overeenkomst tot beëindiging van een pachtovereenkomst als bedoeld in artikel 10 van de Pachtwet, wordt een recht geheven van € 45,38.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 31-10-2007]

Voor de behandeling van niet in de voorgaande artikelen genoemde verzoeken wordt een recht geheven van € 45,38.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 31-10-2007]

Worden met betrekking tot dezelfde pachtovereenkomst verscheidene verzoeken gelijktijdig bij de grondkamer ingediend, dan wordt van de rechten, die bij afzonderlijke behandeling voor elk van deze verzoeken zouden worden geheven, slechts het hoogste geheven.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 31-10-2007]

  • 1 Voor het instellen van beroep bij de Centrale Grondkamer wordt een recht geheven van € 56,72.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 31-10-2007]

Afschriften van ter goedkeuring ingediende overeenkomsten en van beschikkingen die niet reeds ambtshalve aan partijen zijn toegezonden, worden door de grondkamer of de Centrale Grondkamer verstrekt tegen betaling van € 0,91 per bladzijde en van portokosten.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 31-10-2007]

Voor de behandeling van verzoeken en beroepen, die zijn ingediend en ingesteld vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, wordt het recht geheven dat gold ten tijde van de indiening van het verzoek of instellen van dat beroep.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 31-10-2007]

Het Tariefbesluit Pachtwet 1974 wordt ingetrokken.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 31-10-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 31-10-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tariefbesluit Pachtwet 1995.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 september 1995

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de zeventiende oktober 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven