Regeling Loodsgeldtarieven

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2007

Regeling Loodsgeldtarieven

Hoofdstuk I. De zee- en binnenloodsgeldtarieven

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

De zee- en binnenloodsgeldtarieven voor de zeehavengebieden Delfzijl–Eemshaven, Harlingen–Terschelling, Den Helder, Amsterdam–IJmuiden, Rotterdam–Rijnmond en Scheldemonden zijn vastgesteld zoals opgenomen in bijlagen I tot en met VI bij deze regeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

De afstanden voor de meest voorkomende loodsreizen, bedoeld in artikel 5, derde lid, van het Loodsgeldbesluit 1995, zijn vastgesteld zoals opgenomen in bijlage VII bij deze regeling.

Paragraaf 2. Frequentiekorting loodsgeldtarieven

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 3a

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In deze paragraaf wordt verstaan onder:

  • a. frequentiekorting: de korting op de loodsgeldtarieven, bedoeld in artikel 3b;

  • b. organisatie: de krachtens artikel 15a, tweede lid, van de Scheepvaartverkeerswet aangewezen organisatie;

  • c. call: een combinatie van een loodsreis van zee naar een zeehavengebied en een loodsreis naar zee vanuit hetzelfde zeehavengebied via dezelfde vaarroute;

  • d. zusterschepen: schepen die ten opzichte van elkaar voldoen aan de volgende eisen:

   • 1°. gelijkheid van type, volgens Lloyd's Register of Shipping;

   • 2°. een verschil wat betreft de lengte over alles, de maximale diepgang op de zomerlastlijn, alsmede de maximale breedte van niet meer dan respectievelijk 10, 15 en 20%;

   • 3°. een overeenkomstige uitrusting en inrichting van de brug en de navigatie-instrumenten; en

   • 4°. overeenkomende manoeuvreereigenschappen, in het bijzonder ten aanzien van de boeg- en hekschroeven, het motorvermogen, het roertype, de draairichting en het type van de schroef;

  • e. cluster van zusterschepen: twee of meer zusterschepen die door dezelfde natuurlijke of rechtspersoon worden geëxploiteerd;

  • f. consortium: twee of meer zusterschepen die onderdeel vormen van een samenwerkingsverband waarin schepen regelmatig volgens een vast lijndienstschema, dat op een voor de sector gebruikelijke wijze bekend is gesteld, eenzelfde daarbij vooraf vastgestelde Nederlandse haven aanlopen.

 • 2 Een schip kan tegelijkertijd slechts deel uitmaken van één cluster van zusterschepen of consortium.

Artikel 3b

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Door de organisatie kan op het toepasselijke Z- en B-tarief volgens het schema dat in bijlage VIII bij deze regeling is opgenomen, in de volgende gevallen een korting worden verleend:

 • a. indien een individueel schip de aangegeven frequentie in calls binnen een kalenderjaar behaalt;

 • b. indien een cluster van zusterschepen of een consortium de aangegeven frequentie in calls binnen een kalenderjaar behaalt.

Artikel 3c

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Degene die het loodsgeld verschuldigd is, dient een aanvraag om in aanmerking te komen voor frequentiekorting in bij de organisatie.

 • 2 Indien de frequentiekorting in de loop van een kalenderjaar wordt aangevraagd en in het daaropvolgende kalenderjaar tevens de aangegeven frequentie in calls zal worden behaald, wordt, ter vaststelling van de frequentiekorting in het kalenderjaar waarin de aanvraag plaatsvindt, de frequentie in calls die in dat kalenderjaar wordt behaald, herleid tot de frequentie in calls op jaarbasis.

Artikel 3d

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De frequentiekorting wordt verleend met ingang van de dag waarop aangetoond is dat aan de daarvoor geldende vereisten wordt voldaan.

 • 2 De organisatie kan, indien naar haar oordeel in voldoende mate is aangetoond dat de aangegeven frequentie in calls wordt behaald, de frequentiekorting op voorschotbasis per reis op het te factureren loodsgeldtarief in mindering brengen. Na afloop van elk kalenderkwartaal vindt op basis van nacalculatie een voorlopige afrekening van de toepasselijke frequentiekorting plaats. De definitieve afrekening vindt plaats binnen drie maanden na afloop van het betreffende kalenderjaar.

Hoofdstuk II. De loodsvergoedingen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In de volgende gevallen moet de kapitein, eigenaar of rompbevrachter, die gebruik maakt van de diensten van een loods, de daarbij vermelde vergoedingen betalen:

  • a. indien een loods wordt aangevraagd op een tijdstip buiten de vastgestelde kantooruren: € 31 ongeacht of de loods beschikbaar kan worden gesteld;

  • b. indien een aangevraagde loods wordt afbesteld of onverichter zake moet terugkeren, hetzij omdat de reis wordt uitgesteld, hetzij omdat het schip zonder de komst van de loods af te wachten, reeds was vertrokken vóór het tijdstip, dat de loods aan boord had kunnen zijn: € 118;

  • c. indien een oponthoud plaats heeft van meer dan een half uur na het tijdstip, waarop de loods voor het vertrek van het schip aan boord moest zijn: € 59 voor elk uur of gedeelte daarvan volgend op het eerste half uur tot ten hoogste € 473 voor het eerste etmaal en € 234 voor elke 12 uur - of gedeelte daarvan - van elk volgend etmaal. Het vorenstaande geldt eveneens, indien gedurende de loodsreis een loodsverwisseling heeft plaatsgevonden en deze loodsreis daarna niet wordt voortgezet binnen de tijdsduur van een half uur, alsmede voor elk oponthoud van meer dan een half uur gedurende de loodsreis. Het vorenstaande is niet van toepassing indien het oponthoud een gevolg is van:

   • 1°. weersomstandigheden ter plaatse;

   • 2°. het schutten in een getijsluis;

   • 3°. de stand van het getij;

   • 4°. gebreken van het schip, welke ontstaan zijn gedurende de loodsreis;

  • d. indien een kapitein na een volbrachte loodsreis op een rede of in een haven een loods aan boord houdt om nader over hem te beschikken of hem dienst te laten verrichten in verband met de veiligheid van het schip: € 59 voor elk uur of gedeelte daarvan tot ten hoogste € 473 voor het eerste etmaal en € 234 voor elke 12 uur - of gedeelte daarvan - van elk volgend etmaal;

  • e. indien een loods niet op een voor die reis gebruikelijke beloodsingsplaats wordt ontscheept, maar door de kapitein naar zee wordt medegenomen, ongeacht of op die zeereis loodsdienst wordt of kan worden verricht: € 473 per etmaal of gedeelte daarvan, te rekenen van het tijdstip van het passeren van die gebruikelijke beloodsingplaats tot dat van terugkeer op de gebruikelijke plaats van waaruit hij zijn diensten aanvangt;

  • f. indien een kapitein een loods aan boord wenst te nemen op een andere dan de voor die reis gebruikelijke beloodsingsplaats ter hoogte van het betrokken zeegat: € 473 per etmaal of gedeelte daarvan, te rekenen van het tijdstip, waarop de loods de gebruikelijke plaats van waaruit hij zijn diensten aanvangt heeft verlaten, tot het tijdstip waarop het door hem beloodste schip is aangekomen daar waar de kapitein in normale omstandigheden een loods aan boord had kunnen nemen, ongeacht of op de zeereis loodsdienst is of kon worden verricht;

  • g. indien een loods bij het maken van een reis na het verlaten van het zeegat aan boord wordt gehouden, met de bedoeling hem dit schip vervolgens door hetzelfde zeegat weer naar binnen te laten loodsen, ongeacht of op de zeereis loodsdienst is of kan worden verricht en ongeacht of op die reis een haven wordt aangedaan: € 21 voor elk uur of gedeelte daarvan, te rekenen tussen de tijdstippen van het uitgaand en binnenkomend passeren van het punt waar de loods in normale omstandigheden aan boord komt, of van boord gaat;

  • h. indien een loods, ten gevolge van zijn komst aan boord van een besmet schip, in een observatie-inrichting of ziekenhuis aan de wal is moeten worden opgenomen: € 473 per etmaal of gedeelte daarvan, te rekenen van het tijdstip, waarop hij is opgenomen, vermeerderd met de ter zake uit deze opneming voortvloeiende kosten;

  • i. indien een loods voor de aanvang of na de beëindiging van de loodsreis aan boord is gekomen onderscheidenlijk van boord gaat op een gebruikelijke beloodsingsplaats: € 21 per uur of een gedeelte daarvan, gedurende de tijd welke hij aan boord is en geen loodsdienst verricht.

 • 2 Waar in dit artikel gesproken wordt van een etmaal is bedoeld een tijdvak van 24 uur, ongeacht de aanvang.

Paragraaf 2. Reis- en verblijfkosten voor reizen binnen de regio

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Definities

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

In de paragrafen 2 en 3 van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a. reiskosten:

  • 1°. kosten van trein, tram, bus, metro, veertol- en tunnelgeld;

  • 2°. kosten voor het gebruik van een taxi voor zover dit noodzakelijk is voor een doelmatige dienstverlening;

  • 3°. toeslagen voor D-treinen;

  • 4°. bespreekgelden voor internationale trein- en bootverbindingen;

  • 5°. kosten van telefoongesprekken in het buitenland, indien deze in verband met de dienstuitvoering noodzakelijk zijn;

  • 6°. kosten voor het gebruik van een vliegtuig, voor zover dit noodzakelijk is voor een doelmatige dienstverlening;

   en

  • 7°. kosten, verbonden aan het gebruik van een helicopter, voor zover de loods hiervan met instemming van de kapitein gebruik maakt;

 • b. reis: de reis van een registerloods, die voortvloeit uit een verzoek van de kapitein;

 • c. standplaats: de gebruikelijke plaats vanaf waar de registerloods zijn diensten aanvangt.

Regioreizen - algemeen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder een regioreis verstaan een reis, waarbij het vervoer over land voor de loodsreis eindigt en na de loodsreis aanvangt nabij een loodsplichtige scheepvaartweg van een zelfde regio, waartoe de betrokken registerloods behoort, alsmede een reis waarvan de bestelling van een registerloods om een schip te loodsen in een loodsgebied wordt geannuleerd nadat deze reeds op weg was naar het te loodsen schip.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor regioreizen die binnen de voor die regio bepaalde besteltijden kunnen worden gemaakt is een vergoeding verschuldigd door de kapitein van het schip volgens de tarieven van openbaar vervoer, voor zover van toepassing, op basis van het tarief voor de eerste klas.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan voor regioreizen gebruik gemaakt worden van een taxi op kosten van de kapitein van het schip in de navolgende gevallen:

  • a. indien dit is overeengekomen met de kapitein of diens vertegenwoordiger;

  • b. indien en voor zover adequaat openbaar vervoer niet aanwezig of gestaakt is en de af te leggen afstand van de reis meer dan 1500 meter bedraagt, zoals per regio genormeerd in deze paragraaf;

  • c. indien afgeweken wordt van de voor die regio geldende meldingsregeling, zoals vastgesteld krachtens de Scheepvaartverkeerswet;

  • d. reizen, zoals per regio aangegeven in deze paragraaf;

  • e. indien bijzondere omstandigheden, gelegen buiten de normale bedrijfsvoering met betrekking tot het loodsen, noodzaken tot het vervoer per taxi met dien verstande dat slechts op die wijze in een tijdige dienstverlening voor het schip kan worden voorzien en met inachtneming van de voor die regio geldende voorschriften en uitgangspunten, zoals bepaald bij en krachtens de Dienstverleningsverordening registerloodsen.

 • 3 Het taxivervoer op basis van deze regeling geschiedt per regio ter beoordeling en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de betreffende regionale loodsencorporatie. Bij toepassing van het tweede lid, onderdeel e, legt de door dat bestuur met de inzet van registerloodsen belaste loodsdienstleider dit vast in het journaal loodsdienstleider, alsmede de motivering daarvan.

 • 4 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op regioreizen in de regio Rotterdam-Rijnmond en de regio Amsterdam-IJmond.

 • 5 Deze paragraaf is niet van toepassing op regioreizen in de regio Scheldemonden, voor zover de betreffende reis aanvangt of eindigt in België.

Regioreizen in de regio Rotterdam-Rijnmond

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor een regioreis in de regio Rotterdam–Rijnmond is de kapitein van het schip een forfait verschuldigd ter hoogte van € 46,68.

 • 2 Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt jaarlijks per 1 januari aangepast volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde index personenvervoer over de weg.

Regioreizen in de regio Amsterdam-IJmond

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor een regioreis in het loodsgebied IJmuiden-Amsterdam is de kapitein van het schip een forfait verschuldigd ter hoogte van € 43,33.

 • 2 Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt jaarlijks per 1 januari aangepast volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde index personenvervoer over de weg.

Regioreizen in de regio Scheldemonden

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor regioreizen van registerloodsen met standplaats Vlissingen is onverminderd artikel 7 het vervoer per taxi voor rekening van de kapitein van het schip vanaf de loodsenwacht te Vlissingen tot het te loodsen schip en omgekeerd, tenzij de af te leggen afstand minder dan 1500 meter bedraagt.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het transport per taxi van de loodsenwacht te Vlissingen naar en van Terneuzen voor rekening van de kapitein van het schip, indien alleen op deze wijze het traject afgelegd kan worden binnen de door de kapitein gewenste tijd.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor loodsreizen van de registerloods met standplaats Terneuzen aanvangend of eindigend te Terneuzen is onverminderd artikel 7 het vervoer per taxi voor rekening van de kapitein van het schip, voor het gedeelte van de regioreis tussen de gemeentegrens Terneuzen en het schip.

 • 2 Voor regioreizen van registerloodsen met de standplaats Terneuzen zijn de navolgende trajecten met taxivervoer voor rekening van de kapitein van een schip:

  • a. Terneuzen - Dow Chemical;

  • b. Terneuzen - Walsoorden;

  • c. Terneuzen - Wemeldinge;

  • d. Terneuzen - Hansweert;

  • e. Terneuzen - ligplaatsen langs het kanaal van Gent naar Terneuzen gelegen binnen Nederland;

  voor alle trajecten in beide richtingen.

Regioreizen in de regio Noord

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Voor regioreizen in de regio Noord is onverminderd artikel 7 het vervoer per taxi in de volgende gevallen voor rekening van de kapitein van het schip:

 • a. indien de plaats van em- of debarkatie Delfzijl of Eemshaven is: het traject tussen het woonadres en de ligplaats van het schip in beide richtingen, voor zover het loodsen betreft die woonachtig zijn in de gemeenten Delfzijl, Appingendam of Eemsmond;

 • b. indien de plaats van em- of debarkatie Delfzijl of Eemshaven is: op het traject tussen het kantoor van de regionale loodsencorporatie te Delfzijl en de ligplaats van het schip in beide richtingen, voor zover het loodsen betreft die woonachtig zijn buiten de onder a genoemde gemeenten;

 • c. indien het betreft loodsen met standplaats Harlingen of Terschelling, op de navolgende trajecten:

  Harlingen - Den Helder;

  Harlingen - Den Oever;

  Harlingen - Kornwerderzand;

  Harlingen - ‘nieuwe havengebied’ Harlingen;

Voor alle trajecten in beide richtingen.

Paragraaf 3. Reis- en verblijfkosten voor reizen buiten de regio

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Algemeen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Deze paragraaf is van toepassing op reizen, waarbij het vervoer voor of na de loodsreis aanvangt of eindigt op een plaats gelegen buiten de regio, waartoe de registerloods behoort. Een reis, in de zin van deze paragraaf, duurt:

 • a. vanaf het tijdstip, waarop de loods de standplaats verlaat tot het tijdstip van embarkatie van het te loodsen schip in het buitenland, of

 • b. vanaf het tijdstip van debarkatie van het geloodste schip in het buitenland, tot het tijdstip waarop de loods aankomt op de standplaats.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 . De vergoeding voor reis- en verblijfkosten, gemaakt gedurende een reis als bedoeld in artikel 13, bestaat uit:

  • a. reiskosten;

  • b. bedragen voor maaltijden;

  • c. bedragen voor nachtverblijf, indien een loods tijdens een dienstreis moet overnachten en hierin niet vanwege de opdrachtgever wordt voorzien;

  • d. een bedrag voor het doen van kleine uitgaven, afhankelijk van de duur van de reis;

  • e. de kosten verbonden aan de aan- en verkoop van deviezen alsmede een koersverlies, geleden bij de verkoop van het verschil tussen de voor de dienstreis aangekochte deviezen en die welke zijn verbruikt.

 • 2 De in het eerste lid, onderdeel e, genoemde kosten gelden slechts bij reizen van en naar het buitenland.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor het reizen in een openbaar vervoermiddel geldt een vergoeding volgens het tarief voor de eerste klas.

 • 2 Voor het reizen per boot geldt een vergoeding volgens het tarief voor een normale hut. Indien nog slechts een bijzondere hut verkrijgbaar was, geldt een vergoeding volgens het tarief van de hut, die nog voor het laagste tarief beschikbaar was.

 • 3 De taxikosten worden slechts vergoed voor zover gebruik van een taxi noodzakelijk is voor een doelmatige dienstverlening.

 • 4 Voor het reizen per vliegtuig geldt een vergoeding volgens het business-classtarief.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Voor de kosten, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, geldt een vergoeding gelijk aan de door de loods werkelijk betaalde kosten voor nachtverblijf met of zonder ontbijt, na overlegging van bewijsstukken.

Reis- en verblijfkosten binnenland

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 2 Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt jaarlijks per 1 januari aangepast volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde consumentenprijsindex hotels, cafés en restaurants, zoals die bekend is per 1 november van het voorgaande jaar.

Reis- en verblijfkosten buitenland

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Paragraaf 4. Vergoeding voor gemiste maaltijden aan boord

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Indien de loods tijdens de hiernagenoemde perioden aan boord geen maaltijd verstrekt is, moet door de kapitein van het schip een vergoeding voor gemiste maaltijd worden betaald:

 • a. ontbijt: 07.00 uur-09.00 uur;

 • b. lunch: 12.00 uur-14.00 uur;

 • c. diner: 18.00 uur-20.00 uur.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De vergoeding voor een gemiste maaltijd aan boord bedraagt voor:

  • a. ontbijt: € 7,21;

  • b. lunch: € 21,61;

  • c. diner: € 13,22.

 • 2 De bedragen, bedoeld in het eerste lid, worden jaarlijks per 1 januari aangepast volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde consumentenprijsindex hotels, cafés en restaurants, zoals bekend is per 1 november van het voorafgaande jaar.

Hoofdstuk III. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

De Uitertonbeschikking 1957 wordt ingetrokken.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

De Vergoedingenregeling registerloodsen wordt ingetrokken.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14-09-1995

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage I

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage II

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage III

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage IV

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage V

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage VI

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage VII. behorende bij artikel 3 van de Regeling loodsgeldtarieven

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Lijst van de meest voorkomende loodsreizen

Trajecten

Kolom van het binnenloods-

geldtarief

Opmerkingen

Amsterdam-IJmuiden-Velsen tot

5

A’dam Westhavens kolom 4

bewesten Zijkanaal A

   

Amsterdam-Beverwijk

4

A’dam Westhavens kolom 3

Amsterdam-Buitenhuizen

4

A’dam Westhavens kolom 3

Amsterdam-Spaarndam

4

A’dam Westhavens kolom 3

Amsterdam-Zaandam

3

 

Den Helder-Kornwerderzand

6

via de Dove-Balg of langs de afsluitdijk

Den Helder-Den Oever

4

 

Den Helder-Oude Schild (Texel)

3

 

Dordrecht-Hoek van Holland

6

via de Oude Maas

Dordrecht-Maassluis i

6

dem.

Dordrecht-Vlaardingen

5

idem.

Dordrecht-Schiedam

5

idem.

Dordrecht-Hellevoetsluis

7

via de Dordtsche Kil

Dordrecht-Middelharnis

6

via de Dordtsche Kil of via het Spui

Dordrecht-Stad aan het Haringvliet

6

via de Dordtsche Kil

Dordrecht-Dintelsas

5

 

Dordrecht-Willemstad

5

 

Dordrecht-Numansdorp

5

 

Dordrecht-Moerdijk

4

 

Hansweert-Bath

4

 

Harlingen-Vlieree

5

 

Harlingen-West-Terschelling

6

via het Schuitegat, het Schuitegat

   

Zuid of de Slenk

Harlingen-Vlieland (haven)

6

 

Harlingen-Oude Schild (Texel)

6

via de Dove-Balg

Harlingen-Den Helder (rede of haven)

8

via het Scheurrak enz.

Harlingen-Den Helder (rede of haven)

7

via de Dove-Balg of langs de afsluitdijk

Harlingen-Den Oever

6

idem.

Harlingen-Breezand

5

idem.

Harlingen-Kornwerderzand

3

via de Boontjes

Harlingen-Kornwerderzand

6

via de Blauwe Slenk enz.

Kornwerderzand-Vlieree

6

via de Boontjes

Konwerderzand-Vlieree

5

via het Zuidoostrak

Konwerderzand-

7

via de Boontjes en het Schuitegat

West-Terschelling

 

of de Slenk

Konwerderzand-

6

via het Zuidoostrak en het

West-Terschelling

 

Schuitegat Zuid of de Slenk

Maassluis-Hoek van Holland

3

 

Maassluis-Schiedam

3

 

Maassluis-Dintelsas

7

 

Maassluis-Hellevoetsluis

6

via het Spui

Rotterdam (Pernis)- Hoek van Holland

5

 

Rotterdam (Pernis)-Maassluis

3

 

Rotterdam (Pernis)- Vlaardingen

3

 

Rotterdam (Pernis)-Dordrecht

6

via de Oude Maas

Rotterdam (Pernis)-Dordrecht

5

via de Noord

Rotterdam (Pernis)- Papendrecht

6

via de Oude Maas

Rotterdam (Pernis)- Zwijndrecht

5

via de Oude Maas

Rotterdam (Pernis)- Zwijndrecht

5

via de Noord

Rotterdam (Pernis)- Hendrik Ido Ambacht

4

via de Noord

Rotterdam (Pernis)- Alblasserdam

4

via de Noord

Rotterdam (Pernis)-Ridderkerk

4

 

Rotterdam (Pernis)-Kinderdijk

4

 

Rotterdam (Pernis)-Krimpen aan de Lek

4

 

Rotterdam (Pernis)- Slikkerveer

4

 

Rotterdam (Pernis)-Bolnes

3

 

Rotterdam (Pernis)- IJsselmonde

3

 

Rotterdam (Pernis)- Capelle aan de IJssel

3

 

Rotterdam (Pernis)-Krimpen aan de IJssel

3

 

Rotterdam (Pernis)- Papendrecht

5

via de Noord

Rotterdam (Pernis)- Hendrik Ido Ambacht

6

via de Oude Maas

Rotterdam (Pernis)- Alblasserdam

6

via de Oude Maas

Rotterdam (Pernis)-Slikkerveer

6

via de Oude Maas

Schiedam-Hoek van Holland

5

 

Schiedam-Vlaardingen

3

 

Schiedam-Rotterdam (Pernis)

3

 

Schiedam-Zwijndrecht

5

via de Oude Maas

Schiedam-IJsselmonde

3

 

Schiedam-Zwijndrecht

5

via de Noord

Vlissingen-Breskens

3

 

Vlissingen-Sloehaven

3

 

Vlissingen-Terneuzen

5

 

Vlissingen-Gent

6/7

 

Vlissingen-Hansweert

6

 

Vlissingen-Antwerpen

8

 

Vlissingen-Walsoorden

6

 

Vlissingen-Everingen

3

 

Vlissingen-Sas van Gent

6

 

Kreekrak-Volkerak

6

 

Vlaardingen-Hoek van Holland

4

 

Vlaardingen-Maassluis

3

 

Vlieland (haven of Vlieree)-

7

 

Den Helder (rede of haven)

   

Vlieree-Vlieland (haven)

3

 

Sloehaven-Terneuzen

4

 

Sloehaven-Sluiskil

5

 

Sloehaven-Sas van Gent

5

 

Sloehaven-Antwerpen

8

 

Sloehaven-Gent

6/7

 

Antwerpen-Hansweert

6

 

Antwerpen-Terneuzen

7

 

Antwerpen-Sas van Gent

8

 

Terneuzen-Sas van Gent

3

 

Terneuzen-Sluiskil

3

 

Terneuzen-Gent

4/5

 

West-Terschelling-Den Helder

7

 

(rede of haven)

   

West-Terschelling-Vlieree

4

via de Slenk en de Westmeep

West-Terschelling-Vlieree

3

via het Schuitegat of het Schuitegat Zuid

West-Terschelling- Vlieland (haven)

5

via de Slenk en de Westmeep

West-Terschelling- Vlieland (haven)

3

via het Schuitegat of het Schuitegat Zuid

IJmuiden-Zaandam

4

 

IJmuiden-Amsterdam (Westhaven)

4

 

IJmuiden-Spaarndam

3

 

IJmuiden-Buitenhuizen

3

 

IJmuiden-Beverwijk

3

 

Zierikzee-Dordrecht

8

 

Bijlage VIII. behorende bij artikel 3b van de Regeling loodsgeldtarieven

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Schema frequentiekorting loodsgeldtarieven

Calls per

Scheepslengte over alles in meters

kalenderjaar

81-120

121-160

161-200

201-240

241-280

> 280

<18

           

18-36

     

9%

16%

17%

37-48

     

11%

18%

19%

49-60

   

7%

13%

20%

21%

61-72

 

5%

9%

15%

22%

23%

73-84

5%

5%

11%

17%

25%

27%

85-96

5%

7%

13%

19%

27%

29%

97-108

7%

9%

15%

21%

29%

31%

109-120

9%

11%

17%

24%

31%

33%

121-132

11%

13%

19%

26%

33%

35%

133-144

13%

15%

21%

28%

36%

38%

145-156

15%

17%

23%

28%

36%

38%

157-168

17%

19%

25%

28%

36%

38%

169-180

19%

21%

25%

28%

36%

38%

> 180

20%

22%

25%

28%

36%

38%

Naar boven