Kaderbesluit etikettering energiegebruik huishoudelijke apparatuur

[Regeling vervallen per 17-03-2012.]
Geldend van 01-01-1996 t/m 16-03-2012

Besluit van 13 september 1995, houdende regels betreffende de etikettering van het energiegebruik van huishoudelijke apparatuur

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 5 juli 1995, nr. 95045148 WJA/W, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op richtlijn nr. 92/75/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 september 1992 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-produktinformatie van huishoudelijke apparaten (PbEG L 297), de artikelen 6 en 21 van de Wet energiebesparing toestellen, de artikelen 8, 13 en 14 van de Warenwet en artikel 8 van de Wet geluidhinder;

De Raad van State gehoord (advies van 7 augustus 1995, nr. W10.95.0332);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 7 september 1995, nr. 9556122 WJA/W, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 17-03-2012]

 • 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. kaderrichtlijn: richtlijn nr. 92/75/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 september 1992 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-produktinformatie van huishoudelijke apparaten (PbEG L 297);

  • b. uitvoeringsrichtlijn: een ter uitvoering van artikel 9 van de kaderrichtlijn vastgestelde EG-richtlijn;

  • c. leverancier: de fabrikant van huishoudelijke apparaten, zijn officiële vertegenwoordiger in de gebieden waarop de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is en degene die de desbetreffende apparaten in die gebieden in de handel brengt;

  • d. handelaar: degene die huishoudelijke apparaten aan eindgebruikers verkoopt, verhuurt, in huurkoop aanbiedt of voor hen uitstalt;

  • e. kaart: een gestandaardiseerde lijst van informatie over het desbetreffende huishoudelijke apparaat;

  • f. andere belangrijke hulpbronnen: water, chemische stoffen en alles wat het desbetreffende huishoudelijke apparaat bij normaal gebruik voorts verbruikt;

  • g. aanvullende informatie: informatie over de prestaties van het desbetreffende huishoudelijke apparaat, die verband houdt met het energiegebruik daarvan of het verbruik van andere belangrijke hulpbronnen, of die nuttig is om zulks te evalueren.

 • 2 Zodra aan een op grond van dit besluit of de daarop berustende bepalingen op een leverancier rustende verplichting is voldaan door een van degenen, die ingevolge het eerste lid, onder c, als zodanig wordt beschouwd, is de verplichting van de anderen opgeheven.

Artikel 2

[Vervallen per 17-03-2012]

 • 1 De bij of krachtens dit besluit vastgestelde bepalingen zijn van toepassing op huishoudelijke apparaten, behorende tot een bij ministeriële regeling aangewezen categorie.

 • 2 Een ministeriële regeling als bedoeld in het eerste lid strekt uitsluitend tot uitvoering van uitvoeringsrichtlijnen.

 • 3 Dit besluit is niet van toepassing op:

  • a. tweedehands huishoudelijke apparaten;

  • b. modellen van huishoudelijke apparaten die na het tijdstip van inwerkingtreding van een daarop betrekking hebbende uitvoeringsrichtlijn niet meer worden vervaardigd.

Artikel 3

[Vervallen per 17-03-2012]

 • 1 De leverancier van huishoudelijke apparaten, behorende tot een krachtens artikel 2, eerste lid, aangewezen categorie, draagt ervoor zorg dat de handelaren in die apparaten in de gebieden, waarop de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is, beschikken over de nodige etiketten en kaarten inzake het energiegebruik en - voor zover van toepassing - het verbruik van andere belangrijke hulpbronnen van die apparaten alsmede inzake aanvullende informatie over die apparaten.

 • 2 De op het etiket vermelde gegevens en de opmaak, afmetingen en kleurstelling van het etiket voldoen aan de daaraan bij ministeriële regeling gestelde eisen. Deze eisen bestaan uit een verwijzing naar de eisen die terzake worden gesteld in de op de desbetreffende categorie van huishoudelijke apparaten betrekking hebbende uitvoeringsrichtlijn of een daarbij behorende bijlage.

 • 3 De op de kaart vermelde gegevens en de opmaak van de kaart voldoen aan de daaraan bij ministeriële regeling gestelde eisen. Deze eisen bestaan uit een verwijzing naar de eisen die terzake worden gesteld in de op de desbetreffende categorie van huishoudelijke apparaten betrekking hebbende uitvoeringsrichtlijn of een daarbij behorende bijlage.

 • 4 Het etiket en de kaart zijn gesteld in de daarvoor in aanmerking komende taal.

 • 5 Het etiket wordt kosteloos ter beschikking gesteld.

 • 6 De kaart wordt opgenomen in alle brochures over het desbetreffende apparaat. Indien door de leverancier geen brochures worden verstrekt, voegt hij kaarten bij andere schriftelijke informatie die over het desbetreffende apparaat wordt verstrekt.

Artikel 4

[Vervallen per 17-03-2012]

 • 2 De gegevens, bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid, worden gemeten overeenkomstig de normen waarin de geharmoniseerde normen, bedoeld in de op de desbetreffende categorie van huishoudelijke apparaten betrekking hebbende uitvoeringsrichtlijn of een daarbij behorende bijlage, in Nederland zijn omgezet en waarvan de referentienummers in de Staatscourant zijn bekendgemaakt dan wel overeenkomstig de normen waarin voornoemde geharmoniseerde normen in een andere lid-staat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zijn omgezet en waarvan de referentienummers in die staat zijn bekendgemaakt.

Artikel 5

[Vervallen per 17-03-2012]

De leverancier van huishoudelijke apparaten, behorende tot een krachtens artikel 2, eerste lid, aangewezen categorie, stelt technische documentatie samen die voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen. Deze eisen bestaan uit een verwijzing naar de eisen die terzake worden gesteld in de op de desbetreffende categorie van huishoudelijke apparaten betrekking hebbende uitvoeringsrichtlijn of een daarbij behorende bijlage. De leverancier houdt deze documentatie beschikbaar voor inspectiedoeleinden met ingang van de datum waarop het desbetreffende type van het desbetreffende apparaat door hem in de handel wordt gebracht tot vijf jaar nadat het laatste exemplaar van dat type is vervaardigd.

Artikel 6

[Vervallen per 17-03-2012]

 • 1 Het is een handelaar in huishoudelijke apparaten, behorende tot een krachtens artikel 2, eerste lid, aangewezen categorie, verboden:

  • a. een tot die categorie behorend apparaat uit te stallen zonder dat op een bij ministeriële regeling aangewezen duidelijk zichtbare plaats een in de Nederlandse taal gesteld etiket als bedoeld in artikel 3, eerste lid, is aangebracht;

  • b. aan de eindgebruiker een brochure over een tot die categorie behorend apparaat te verstrekken zonder dat daarin een in de Nederlandse taal gestelde kaart als bedoeld in artikel 3, eerste lid, is opgenomen;

  • c. indien er aan hem door de leverancier van de tot die categorie behorende apparaten geen brochures over het desbetreffende apparaat worden verstrekt, andere schriftelijke informatie over dat apparaat te verstrekken zonder dat daarbij een in de Nederlandse taal gestelde kaart als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt verstrekt.

 • 2 Het is een handelaar in huishoudelijke apparaten, behorende tot een krachtens artikel 2, eerste lid, aangewezen categorie, verboden een tot die categorie behorend apparaat uit te stallen terwijl daarop een etiket dan wel een merkteken, symbool of opschrift met betrekking tot het energiegebruik is aangebracht dat afwijkt van het etiket, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderscheidenlijk afwijkt van de op dat etiket vermelde merktekens, symbolen of opschriften en daarmee kan worden verward.

 • 3 Het tweede lid geldt niet voor overeenkomstig communautaire of nationale voorschriften op huishoudelijke apparaten aangebrachte milieukeuren.

Artikel 7

[Vervallen per 17-03-2012]

Degene die huishoudelijke apparaten, behorende tot een krachtens artikel 2, eerste lid, aangewezen categorie, door middel van een gedrukte mededeling te koop, in huurkoop of te huur aanbiedt op een wijze die inhoudt dat de koop-, huur- of huurkoopovereenkomst tot stand pleegt te komen zonder dat de potentiële eindgebruiker die apparaten ziet uitgestald, neemt in die gedrukte mededeling in de daarvoor in aanmerking komende taal de gegevens op, die voldoen aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen. Deze eisen bestaan uit een verwijzing naar de eisen die terzake worden gesteld in de op de desbetreffende categorie van huishoudelijke apparaten betrekking hebbende uitvoeringsrichtlijn of een daarbij behorende bijlage.

Artikel 8

[Vervallen per 17-03-2012]

 • 1 Voor zover in dit besluit of de daarop berustende bepalingen wordt verwezen naar de kaderrichtlijn, een uitvoeringsrichtlijn of een bij die richtlijnen behorende bijlage treedt voor de toepassing van de desbetreffende bepaling een wijziging van de richtlijn of een daarbij behorende bijlage in werking met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uiterlijk uitvoering moet zijn gegeven.

 • 2 Onze Minister van Economische Zaken doet mededeling van een wijziging als bedoeld in het eerste lid in de Staatscourant.

Artikel 10

[Vervallen per 17-03-2012]

Het Besluit etikettering energiegebruik koel- en vriesapparatuur wordt ingetrokken.

Artikel 11

[Vervallen per 17-03-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Artikel 12

[Vervallen per 17-03-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Kaderbesluit etikettering energiegebruik huishoudelijke apparatuur.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 september 1995

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. G. Terpstra

Uitgegeven de twaalfde oktober 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina