Wet gemeentelijke herindeling samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch

[Regeling materieel uitgewerkt per 15-09-1997.]
Geldend van 15-09-1995 t/m heden

Wet van 13 september 1995, tot gemeentelijke herindeling in het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling in het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Berlicum, Boxtel, Den Dungen, Esch, Haaren, Helvoirt, 's-Hertogenbosch, Liempde, Rosmalen en Sint-Michielsgestel opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling worden de nieuwe gemeenten Boxtel, Haaren, 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel ingesteld.

Artikel 3

De nieuwe gemeente Boxtel bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Boxtel en Liempde, met dien verstande dat haar grens komt te lopen als aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 4

De nieuwe gemeente Haaren bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Esch, Haaren en Helvoirt, met dien verstande dat haar grens komt te lopen als aangegeven op de bij deze wet behorende kaarten.

Artikel 5

De nieuwe gemeente 's-Hertogenbosch bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen, met dien verstande dat haar grens komt te lopen als aangegeven op de bij deze wet behorende kaarten.

Artikel 6

De nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel bestaat uit het gebied van de op te heffen gemeenten Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel, met dien verstande dat haar grens komt te lopen als aangegeven op de bij deze wet behorende kaarten.

§ 2. Grenswijzigingen van gemeenten die niet worden opgeheven

Artikel 7

De grenzen van de gemeenten Drunen, Heesch, Lith, Maasdonk, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Vlijmen en Vught worden gewijzigd als aangegeven op de bij deze wet behorende kaarten.

§ 3. Overige bepalingen

Artikel 8

Ter uitvoering van artikel 36, eerste en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling wordt aangewezen:

 • a. de op te heffen gemeente Boxtel, voor de toepassing van die leden op de nieuwe gemeente Boxtel;

 • b. de op te heffen gemeente Haaren, voor de toepassing van die leden op de nieuwe gemeente Haaren;

 • c. de op te heffen gemeente 's-Hertogenbosch, voor de toepassing van die leden op de nieuwe gemeente 's-Hertogenbosch;

 • d. de op te heffen gemeente Sint-Michielsgestel, voor de toepassing van die leden op de nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel.

Artikel 9

Ter uitvoering van artikel 39, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling wordt aangewezen:

 • a. de nieuwe gemeente Boxtel, voor het gebied van de op te heffen gemeenten Boxtel en Liempde;

 • b. de nieuwe gemeente Haaren, voor het gebied van de op te heffen gemeenten Esch, Haaren en Helvoirt;

 • c. de nieuwe gemeente 's-Hertogenbosch voor het gebied van de op te heffen gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen;

 • d. de nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel, voor het gebied van de op te heffen gemeenten Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel.

Artikel 10

 • 1 Ter uitvoering van artikel 41, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling vervallen met ingang van de datum van herindeling de gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door:

  • a. de op te heffen gemeenten Boxtel en Liempde;

  • b. de op te heffen gemeenten Esch, Haaren en Helvoirt of twee daarvan;

  • c. de op te heffen gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen;

  • d. de op te heffen gemeenten Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel of twee daarvan.

 • 2 In verband met het eerste lid treffen de besturen van respectievelijk de nieuwe gemeenten Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel de nodige voorzieningen.

 • 3 Ter uitvoering van artikel 41, derde lid, van de Wet algemene regels herindeling treedt:

  • a. de nieuwe gemeente Boxtel in de plaats van de op te heffen gemeenten Boxtel en Liempde;

  • b. de nieuwe gemeente Haaren in de plaats van de op te heffen gemeenten Esch, Haaren en Helvoirt;

  • c. de nieuwe gemeente 's-Hertogenbosch in de plaats van de op te heffen gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen;

  • d. de nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel in de plaats van de op te heffen gemeenten Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel.

Artikel 11

Ter uitvoering van artikel 44, eerste lid, en artikel 45, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling wordt aangewezen:

 • a. de nieuwe gemeente Boxtel, met betrekking tot de rechten en verplichtingen van de op te heffen gemeenten Boxtel en Liempde;

 • b. de nieuwe gemeente Haaren, met betrekking tot de rechten en verplichtingen van de op te heffen gemeenten Esch, Haaren en Helvoirt;

 • c. de nieuwe gemeente 's-Hertogenbosch, met betrekking tot de rechten en verplichtingen van de op te heffen gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen;

 • d. de nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel, met betrekking tot de rechten en verplichtingen van de op het heffen gemeenten Berlicum, Den Dongen en Sint-Michielsgestel.

Artikel 12

Ter uitvoering van artikel 48, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling treedt:

 • a. de nieuwe gemeente Boxtel in de plaats van de op te heffen gemeenten Boxtel en Liempde;

 • b. de nieuwe gemeente Haaren in de plaats van de op te heffen gemeenten Esch, Haaren en Helvoirt;

 • c. de nieuwe gemeente 's-Hertogenbosch in de plaats van de op te heffen gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen;

 • d. de nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel in de plaats van de op te heffen gemeenten Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel.

Artikel 13

Ingevolge artikel 52, tweede lid, onder a, van de Wet algemene regels herindeling worden tussentijdse raadsverkiezingen gehouden voor de nieuwe gemeenten Boxtel, Haaren, 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel, met de voorbereiding waarvan de op te heffen gemeenten Boxtel, Haaren, 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel worden belast.

Artikel 14

De zittingsperiode van de raadsleden die zijn gekozen bij de verkiezing, bedoeld in artikel 13, eindigt tegelijk met de zittingsperiode van de raadsleden die zijn gekozen bij reguliere verkiezingen ingevolge de Kieswet.

Artikel 15

Ter uitvoering van artikel 59, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling wordt aangewezen:

 • a. de nieuwe gemeente Boxtel, ten aanzien van de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Boxtel en Liempde;

 • b. de nieuwe gemeente Haaren, ten aanzien van de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Esch, Haaren en Helvoirt;

 • c. de nieuwe gemeente 's-Hertogenbosch, ten aanzien van de ambtenaren van de op te heffen gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen;

 • d. de nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel, ten aanzien van de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel.

Artikel 16

Ter uitvoering van artikel 70, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling wordt aangewezen:

 • a. de nieuwe gemeente Boxtel, ten aanzien van de archiefbescheiden van de op te heffen gemeenten Boxtel en Liempde;

 • b. de nieuwe gemeente Haaren, ten aanzien van de archiefbescheiden van de op te heffen gemeenten Esch, Haaren en Helvoirt;

 • c. de nieuwe gemeente 's-Hertogenbosch, ten aanzien van de archiefbescheiden van de op te heffen gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen;

 • d. de nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel, ten aanzien van de archiefbescheiden van de op te heffen gemeenten Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel.

Artikel 19

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant kunnen bij vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling, kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij zenden de verbeterde kaart zo spoedig mogelijk naar Onze Minister van Binnenlandse Zaken.

Artikel 20

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt op de wijze als aangegeven in de Wet op het basisonderwijs de stichtings- en opheffingsnorm voor scholen voor basisonderwijs vast voor de bij deze wet betrokken gemeenten. De ingevolge de eerste volzin vastgestelde stichtings- en opheffingsnormen treden in de plaats van de voor de betrokken gemeenten in de bijlage bij de Wet op het basisonderwijs opgenomen normen. De nieuwe normen gelden met ingang van de datum van herindeling.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 13 september 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

Uitgegeven de veertiende september 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina