Vrijstellingsregeling uitrijverbod september 1995

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 15-09-1995 t/m 22-12-2004

Vrijstellingsregeling uitrijverbod september 1995

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 64 van de Wet bodembescherming;

Gezien het advies van de Technische commissie bodembescherming;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Van het verbod, gesteld in artikel 8, derde lid, van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen, wordt vrijstelling verleend voor de periode van 1 september 1995 tot en met 15 september 1995.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 september 1995.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling uitrijverbod september 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 september 1995

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Naar boven