Regeling statistische gegevens IOAW/IOAZ

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 06-10-1999 t/m 31-12-2003

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Burgemeester en wethouders verstrekken maandelijks aan de Directeur-Generaal van de Statistiek, overeenkomstig de in de bijlagen bij deze regeling opgenomen overzichten gegevens met betrekking tot personen en gezinnen aan wie zij uitkering hebben verleend op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers dan wel de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Burgemeester en wethouders verstrekken maandelijks aan de Directeur- Generaal van de Statistiek, overeenkomstig het in de bijlage bij deze regeling opgenomen overzicht gegevens met betrekking tot personen en gezinnen aan wie zij betalings- en aflossingsverplichtingen hebben opgelegd met betrekking tot verleende bijstand.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Met betrekking tot de belanghebbende die op 31 december 1995 uitkering ontving op grond van een van de in artikel 1 genoemde wetten en deze uitkering niet langer dan een kalendermaand is onderbroken, is deze regeling van toepassing met ingang van het tijdstip van het heronderzoek als bedoeld in artikel 14 van de genoemde wetten, doch uiterlijk met ingang van 31 december 1996.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Burgemeester en wethouders verstrekken de in de artikelen 1 en 1a bedoelde gegevens op een door de Directeur-Generaal van de Statistiek te bepalen wijze en tijdstip.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 5 september 1995

De

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Naar boven