Wijzigingsbesluit warenwetbesluiten inzake kleurstoffen

[Regeling vervallen per 17-03-2010.]
Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 25-09-1996 t/m 16-03-2010

Besluit van 4 september 1995, houdende wijziging van een aantal warenwetbesluiten in verband met richtlijn 94/36/EG inzake kleurstoffen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 april 1995 nr. DGVgz/VVP/L 951014, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op richtlijn nr. 94/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 30 juni 1994 inzake kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PbEG L 237);

op de artikelen 4, eerste lid, en 13 van de Warenwet;

alsmede op artikel II, eerste lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet (Stb. 358) junctis de artikelen 14, 14a, 15, en 16 van de Warenwet (Stb. 1935, 793);

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 2 februari 1995, nr. 14848/(1)5;

De Raad van State gehoord (advies van 11 juli 1995, no. W13.95.0217);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 augustus 1995 met nummer VVP/L 951748, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIV

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XV

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVI

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVII

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVII

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat eet- en drinkwaren die voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kleurstoffen zoals die luidden tot de inwerkingtreding van dit besluit, nog verhandeld mogen worden tot 30 juni 1996.

  • 2 Eet- en drinkwaren die vóór 30 juni 1996 in de handel zijn gebracht of zijn geëtiketteerd en die niet voldoen aan dit besluit mogen in de handel worden gebracht totdat de voorraden zijn uitgeput.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 september 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. G. Terpstra

Uitgegeven de eenentwintigste september 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven