Zevende wijzigingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-10-1995 t/m 31-12-2015

Besluit van 1 september 1995, houdende wijziging van het Binnenvaartpolitiereglement

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 13 april 1995, nr. RV 190027, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 4 en 18, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet;

De Raad van State gehoord (advies van 18 juli 1995, no. W09.95. 0190);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 18 augustus 1995, nr. RV202904, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel II, onderdeel K, voorzover daarbij in artikel 4A.01 een marifooninstallatie wordt voorgeschreven waarmee gelijktijdig op twee kanalen moet kunnen worden uitgeluisterd, geldt tot 1 januari 1998 uitsluitend voor een alleenvarend motorschip, voor een duwstel of voor een gekoppeld samenstel waarvan de lengte meer bedraagt dan 110 m, alsmede voor een schip dat bepaalde gevaarlijke stoffen vervoert, bedoeld in ADNR, Bijlage B1 Rn 10 500 en Bijlage B2 Aanhangsel 4 (Stoffenlijst).

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 1995.

Artikel VI

[Vervallen per 01-01-2016]

De teksten van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement en van het Binnenvaartpolitiereglement worden in het Staatsblad geplaatst.

Artikel VII

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Zevende wijzigingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 september 1995

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de achtentwintigste september 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina