Wijzigingsbesluit Besluit bedrijfsbrandweren, enz.

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geraadpleegd op 30-09-2023.
Geldend van 20-09-1995 t/m 30-09-2010

Besluit van 1 september 1995, houdende wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van de opzet van de inspectie voor het brandweerwezen en regeling van enige andere onderwerpen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer en Rampenbestrijding, van 28 maart 1995, nr. EB95/769;

Gelet op de artikelen 13, derde lid, 14, eerste lid, onderdelen a tot en met c, en 17, eerste lid, van de Brandweerwet 1985 en artikel 21.7 van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 21 april 1995, nr. W04.95.0165);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer en Rampenbestrijding, van 17 augustus 1995, nr. EB95/1005;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Voor degenen als bedoeld in artikel VI van de wet van 10 juli 1995, houdende wijziging van de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en enige andere wetten in verband met wijziging van de opzet van de inspectie voor het brandweerwezen en regeling van enige andere onderwerpen (Stb. 431), treedt Onze Minister van Binnenlandse Zaken op als het bevoegd gezag, bedoeld in de artikelen 3, 4, 8 tot en met 10 en 12 van het Besluit brandweerpersoneel, voor zover het een bevordering betreft.

Artikel VII

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de wet van 10 juli 1995, houdende wijziging van de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en enige andere wetten in verband met wijziging van de opzet van de inspectie voor het brandweerwezen en regeling van enige andere onderwerpen, in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 september 1995

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de negentiende september 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven