Besluit taak DAD

[Regeling vervallen per 28-08-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-09-2002 t/m 31-12-2013

Besluit van 1 september 1995, houdende regels inzake de plaats en de taak van de Departementale Accountantsdienst

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 22 mei 1995, nr. DAR 95/160m, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Accountancy Rijksoverheid, en Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken;

Gelet op artikel 32, aanhef en onder b, van de Comptabiliteitswet;

Gezien het advies van de Algemene Rekenkamer van 1 maart 1995, kenmerk 223 R;

De Raad van State gehoord (advies van 5 juli 1995, nr. W06.95.0271);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 22 augustus 1995, nr. DAR 95/394m, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Accountancy Rijksoverheid, en Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014]

 • 2 De DAD is in de organisatie van het ministerie rechtstreeks geplaatst onder de secretaris-generaal en rapporteert aan Onze Minister.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014]

Naast de controle, bedoeld in artikel 66, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 is de DAD belast met de volgende controle- en adviestaken:

 • a. bijzondere controletaken in opdracht van Onze Minister;

 • b. het adviseren ter zake van de maatregelen ter opheffing van onvolkomenheden die bij de uitgevoerde controles zijn geconstateerd;

 • c. het adviseren ter zake van het te voeren beleid op het gebied van de financiële verslaggeving en de accountantscontrole bij het ministerie;

 • d. bijzondere adviestaken in opdracht van Onze Minister.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014]

 • 1 De directeur DAD en het personeel van de DAD zijn bevoegd bij alle onderdelen van het ministerie inlichtingen in te winnen, kassen en voorraden op te nemen en administraties en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te onderzoeken voor zover de directeur DAD dit voor de uitvoering van de controletaken noodzakelijk acht.

 • 2 De directeur DAD en het personeel van de DAD zijn bevoegd bij derden rechtstreeks inlichtingen in te winnen dan wel controlewerkzaamheden te verrichten voor zover de bevoegdheid daartoe bij of krachtens de wet of anderszins aan Onze Minister is verleend.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014]

 • 1 De directeur DAD draagt zorg voor een systematische, duidelijke, toereikende en tijdige rapportering van de uitkomsten van de controlewerkzaamheden van de DAD aan Onze Minister.

 • 2 Elk jaar wordt het samenvattende rapport bedoeld in artikel 66, vijfde lid, van de Comptabiliteitswet 2001, tijdig voor de wettelijke datum waarop de jaarlijkse financiële verantwoording aan Onze Minister van Financiën moet worden toegezonden, aan Onze Minister ter beschikking gesteld.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014]

 • 1 De directeur DAD doet van de door de DAD uitgebrachte rapporten rechtstreeks een exemplaar toekomen aan de directeur van de Centrale Directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie en verstrekt laatstgenoemde op diens verzoek de nadere gegevens die deze voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

 • 2 De directeur DAD draagt er zorg voor dat de rapporten van de DAD ter beschikking worden gesteld van de functionarissen en de instanties die daartoe bij of krachtens de wet of bij besluit van Onze Minister zijn aangewezen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014]

Binnen een ministerie vindt in een commissie onder leiding van de secretaris-generaal, mede aan de hand van de rapporten van de DAD, overleg plaats over de controle-aangelegenheden van het ministerie. In deze commissie hebben in ieder geval zitting de directeur DAD en de directeur van de Centrale Directie Financieel-Economische Zaken.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 28-08-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014]

 • 1 De directeur DAD neemt deel aan het interdepartementale overleg van de directeuren DAD en de directeur van de Directie Accountancy Rijksoverheid van het ministerie van Financiën.

 • 2 Onze Minister van Financiën kan met betrekking tot dit overleg en de deelneming daaraan regels stellen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 28-08-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014]

Onze Minister van Financiën kan, gehoord het interdepartementale overleg bedoeld in artikel 9, eerste lid, nadere regels stellen met betrekking tot de controle, bedoeld in artikel 66, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 28-08-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014]

 • 1 Het Besluit taak departementale accountantsdienst wordt ingetrokken.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 • 3 Het besluit wordt aangehaald als: "Besluit taak DAD".

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 september 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de negentiende september 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven