Besluit ex artikel 810a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-11-2010 t/m heden

Besluit van 1 september 1995, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 810a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 30 juli 1995, nr. 504458/95/6, Directie Wetgeving;

Gelet op artikel 810a, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

De Raad van State gehoord (advies van 18 juli 1995, nr. W03.95.0329);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 21 augustus 1995, nr. 508456/95/6, Directie Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Voor het bepalen van de vergoedingen voor werkzaamheden, wegens tijdverzuim en daarmede verband houdende noodzakelijke kosten voor reis- en verblijfkosten, toekomende aan de deskundigen, bedoeld in artikel 810a, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is artikel 2 van het Besluit griffierechten burgerlijke zaken van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 september 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

E. M. A. Schmitz

Uitgegeven de veertiende september 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven