Instelling Comité van Toezicht voor uitvoering ESF-subsidieregelingen

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 01-11-1995 t/m 24-09-2008

Instelling Comité van Toezicht voor uitvoering ESF-subsidieregelingen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Handelende in overeenstemming met de Europese Commissie;

Overwegende dat het wenselijk is een comité in het leven te roepen teneinde de uitvoering te bewaken van de ESF-subsidieregelingen waarvoor de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onmiddellijke verantwoordelijkheid draagt;

Gelet op artikel 25, derde lid, van de verordening (EEG) nr. 4253/88 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1988 tot de coördinatie van de bijstandsverlening uit de onderscheiden Structuurfondsen enerzijds en van die bijstandsverlening met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten anderzijds (PbEG L 374);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Het Comité: Het Comité van Toezicht, bedoeld in artikel 2;

 • b. de ESF-subsidieregelingen:

  • de Regeling Communautair Initiatief Werkgelegenheid, ter uitvoering van de beschikking van de Europese Commissie van 22-12-94, kenmerk C(94)3928;

  • de Subsidieregeling ESF ’Scholing voor behoud van werk’, ter uitvoering van de beschikking van de Europese Commissie van 14-12-94, kenmerk C(94)3222;

  • de Regeling Communautair Initiatief ’Adapt’, ter uitvoering van de beschikking van de Europese Commissie van 18-5-95, kenmerk C(95)112;

  • andere subsidieregelingen ter uitvoering van de verordening (EEG) nr. 4253/88, voor zover de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Comité terzake bevoegd heeft verklaard.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Er is een Comité van Toezicht voor de uitvoering van de ESF-subsidieregelingen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Het Comité bestaat uit de volgende leden:

  • a. drie personen, aangewezen door de Europese Commissie;

  • b. drie personen, aangewezen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarvan een het voorzitterschap bekleedt;

  • c. een persoon, aangewezen door de minister van Economische Zaken;

  • d. een persoon, aangewezen door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

  • e. twee personen, aangewezen door de in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde organisaties van werkgevers;

  • f. twee personen, aangewezen door de in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde organisaties van werknemers.

 • 2 De leden van het Comité kunnen zich ter vergadering laten bijstaan door een of meer adviseurs.

 • 3 Het secretariaat van het Comité berust bij het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Het Comité:

 • a. houdt zich op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de ESF-subsidieregelingen;

 • b. ziet er op toe dat deze tenuitvoerlegging in overeenstemming is met de regels en besluiten, vastgesteld bij, krachtens en ter uitvoering van de verordening (EEG) nr. 4253/88;

 • c. evalueert deze tenuitvoerlegging teneinde te bezien of aanpassing daarvan wenselijk is om de doelstellingen van de subsidiëring uit Het Europees Sociaal Fonds zo goed mogelijk te verwezenlijken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Het Comité komt bijeen indien een der leden dit wenselijk acht, doch tenminste tweemaal per jaar.

 • 2 Oproep, agenda en bijbehorende stukken dienen door het secretariaat tenminste drie weken voor de beoogde vergaderdatum aan de leden van het Comité te worden toegezonden.

 • 3 In plaats van bijeen te komen kunnen de leden ook schriftelijk hun opvattingen over de vergaderstukken kenbaar maken.Het secretariaat draagt er zorg voor dat alle leden in de gelegenheid zijn te reageren op de schriftelijk gemaakte opmerkingen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De leden van het Comité verschaffen elkaar, desgevraagd of uit eigen beweging, alle informatie waarover zij beschikken en die van belang kan zijn voor de taakvervulling van het Comité.

 • 2 Het Comité is bevoegd van ambtenaren die bij de uitvoering van de communautaire initiatieven betrokken zijn de inlichtingen te verlangen die voor de vervulling van haar taak nodig zijn. Met het oog hierop neemt het hoofd van het Bureau Uitvoering Europese Subsidie-instrumenten deel aan de vergaderingen van het Comité.

 • 3 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het Comité in de gelegenheid advies uit te brengen over de concepten van voortgangsrapporten en eindverslagen, als bedoeld in artikel 25, vierde lid, van de verordening (EEG) nr. 4253/88, de ESF-subsidieregelingen betreffende, alvorens deze rapporten en verslagen aan de Europese Commissie worden toegezonden.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Het Comité besluit met meerderheid van ter vergadering aanwezige stemmen. Bij staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Indien het Comité constateert dat bij de tenuitvoerlegging van een der initiatieven in strijd wordt gehandeld met de in artikel 4, onder b, bedoelde regels of besluiten, doet zij daaromtrent, alsmede omtrent haar zienswijze hoe zal moeten worden gehandeld, mededeling aan de persoon of instantie die verantwoordelijk is voor de desbetreffende actie.

 • 2 Indien het Comité, na een mededeling als bedoeld in het eerste lid te hebben gedaan, tot de conclusie komt dat onvoldoende wijziging in de tenuitvoerlegging wordt gebracht, stelt zij

  de minister van Sociale Zaken en Werk-gelegenheid van een en ander op de hoogte.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Het Comité kan de middelen die de Europese Commissie voor elk jaar ter beschikking heeft gesteld, binnen de grenzen zoals aangegeven in de desbetreffende toekenningsbeschikkingen van de Europese Commissie, verschuiven tussen begrotingsposten binnen het desbetreffende initiatief, dan wel overhevelen naar een volgende jaar.

 • 2 Een besluit als bedoeld in het eerste lid behoeft de goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en van de Europese Commissie.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Indien het Comité van oordeel is dat aanpassing wenselijk is van een regel of besluit, vastgesteld bij, krachtens of ter uitvoering van de verordening (EEG) nr. 4253/88, dan wel aanpassing wenselijk is van de wijze waarop een zodanige regel of besluit wordt uitgevoerd, teneinde de doelstellingen van de desbetreffende ESF-subsidieregelingen zo goed mogelijk te verwezenlijken, kan zij terzake advies uitbrengen aan de persoon of instantie die verantwoordelijk is voor de desbetreffende regel, het besluit of de uitvoering daarvan.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Het Comité kan haar werkzaamheden nader regelen, binnen het kader, gegeven door de verordening (EEG) nr. 4253/88, de op basis daarvan genomen besluiten van de Europese Commissie en dit besluit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 september 1995

De

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Naar boven