Regeling controlelijst schepen met gevaarlijke lading

[Regeling vervallen per 01-12-2004.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 13-09-1995 t/m 30-11-2004

Regeling controlelijst schepen met gevaarlijke lading

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Besluit informatieverstrekking schepen met bepaalde stoffen, artikel 4, zevende lid, van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, artikel 43b, eerste lid, van het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen, artikel 51b, eerste lid, van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990, en artikel 21, eerste lid, van het Loodsplichtbesluit;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2004]

Als controlelijst bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit informatie-verstrekking schepen met bepaalde stoffen, artikel 10.07b, eerste lid, van het Binnenvaartpolitiereglement, artikel 43b, eerste lid, van het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen, artikel 51b, eerste lid, van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990, en artikel 21, eerste lid, van het Loodsplichtbesluit, wordt het als bijlage bij deze regeling behorende model vastgesteld.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2004]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 augustus 1988, nr. S/J 31405/88 Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken (Stcrt. 1988, 168), wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 13 september 1995.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling controlelijst schepen met gevaarlijke lading.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven