Beschikking begeleidingscommissie onderzoek VB-accountants

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 16-09-1995 t/m 30-12-2004

Beschikking begeleidingscommissie onderzoek VB-accountants

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Besluit:

Artikel 1. Instelling commissie

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Er is een commissie ter begeleiding van het onderzoek door VB-Accountants naar de kosten van administratie, beheer en bestuur, verder te noemen: de commissie.

Artikel 2. Taak

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De commissie heeft vanuit haar deskundigheid een begeleidende taak bij de uitvoering van het onderzoek naar de gevolgen voor de kosten van administratie, beheer en bestuur die voortvloeien uit:

 • a. de afspraken gemaakt in de CAO-Onderwijspersoneel 1993-1995 voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie,

 • b. de invoering van lump sum-bekostiging in het primair onderwijs zoals afgesproken in het Schevenings Beraad, en

 • c. de invoering van lump sum-bekostiging in het voortgezet onderwijs.

Artikel 3. Samenstelling

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In de commissie hebben zitting:

als voorzitter:

· dr. W. de Bruin, raadadviseur van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

als ambtelijk secretaris:

· drs. R. van der Ree, beleidsmedewerker bij de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

als vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:

 • · drs. V.F.M. Severins, hoofd bij de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

 • · A. Voet, beleidsmedewerker bij de directie Primair Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

als vertegenwoordigers van de besturenorganisaties:

 • · drs. P.M. van Stel, Algemene Besturenbond voor Beroepsonderwijs en ander voortgezet onderwijs, vorming en opleiding (ABB),

 • · C.A. de Bondt, Besturenraad protestants christelijk onderwijs (BPCO),

 • · mr. drs. H.J. Nijkamp, Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS),

 • · H.M. Davids, Vereniging van Besturenorganisaties van Katholieke Onderwijsinstellingen (VBKO),

 • · R. Brouwer, vereniging Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag (VBS),

 • · mr. J.G. Macdaniël, Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS),

 • · B. Spoorenberg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);

als adviseur namens de besturenorganisaties:

· drs. R. Zuidema, secretariaat van de Normeringscommissie;

als vertegenwoordigers van de organisaties van schoolleiders:

 • · dr. C. Dekker, conrector van het Revius Lyceum te Doorn, Algemene Vereniging van Schoolleiders bij het voortgezet onderwijs/Algemene Vereniging voor Onderwijsmanagement (AVS/AVOM),

 • · mevrouw drs. A.A.M. Zandvliet, Algemene Vereniging van Schoolleiders bij het voortgezet onderwijs/Algemene Vereniging voor Onderwijsmanagement (AVS/AVOM),

 • · F.H.M. van Rooij, lid van het dagelijks bestuur van de Katholiefke Onderwijs Vakorganisatie (KOV),

 • · ir. R.J. Laroy, rector van het Maeerlant College te Brielle, Nederlands Genootschap van Leraren (NGL).

Artikel 4. Werkwijze

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De commissie bepaalt zelf haar werkwijze; als zij hierbij geen overeenstemming kan bereiken, beslist de voorzitter.

 • 2 De onderzoekers van het onderzoeksbureau kunnen de vergaderingen bijwonen.

Artikel 5. Vergoeding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten volgens het Reisbesluit binnenland, voor zover ze deze kosten uit hoofde van hun ambt of functie niet elders kunnen declareren.

Artikel 6. Archief

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het beheer van de bescheiden van de commissie geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

 • 2 Na opheffing van de commissie, of zoveel eerder als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, wordt het secretariaatsarchief overgedragen aan de onderafdeling Centrale Archiefbewaarplaats (FACB/DBA) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 7. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking zal in het blad Uitleg van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden geplaatst.

Artikel 8. Inwerkingtreding en duur

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van verschijning van het blad Uitleg, waarin deze beschikking is bekendgemaakt, en werkt terug tot en met 14 februari 1995.

 • 2 De werkzaamheden van de commissie zijn beëindigd bij de afronding van het onderzoek.

Artikel 9. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking begeleidingscommissie onderzoek VB-Accountants.

Artikel 10. Afschriften

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Afschriften van deze beschikking worden gezonden aan de belanghebbenden.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

namens deze,

dr. L.S.J.M. Henkens

directeur Voortgezet Onderwijs

Naar boven