Regeling Vergoeding vrijwillige politie

[Regeling vervallen per 01-09-2020.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 15-07-2020 t/m 31-08-2020

Vergoeding vrijwillige politie

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 43 van het Besluit rechtspositie vrijwillige politie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-09-2020]

Aan de vrijwillige ambtenaar in opleiding tot vrijwillige ambtenaar van politie of de vrijwillige ambtenaar aangesteld voor de uitoefening van de politietaak die in opdracht van het bevoegd gezag een voor zijn functie relevante cursus volgt dan wel deelneemt aan een oefening of in opdracht van het bevoegd gezag werkelijke dienst verricht, wordt door het bevoegd gezag

  • a. per kalenderjaar een vaste vergoeding van € 184,01 toegekend, en

  • b. per uur een vergoeding van € 7,68 toegekend.

Indien de in de eerste volzin bedoelde vrijwillige ambtenaar in opleiding of de vrijwillige ambtenaar niet het gehele kalenderjaar is aangesteld, wordt de vaste vergoeding naar rato toegekend.

De vergoedingen worden jaarlijks aangepast aan overeenkomstig de door het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan gepubliceerde afgeleide consumentenprijsindex.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-09-2020]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 30 juni 1995.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-09-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Vergoeding vrijwillige politie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 augustus 1995

De

Minister

vanBinnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Naar boven