Beperking examenprogramma wiskunde B v.w.o.

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 09-09-1995 t/m 30-12-2004

Beperking examenprogramma wiskunde B v.w.o.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., artikel 11 van het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978 juncto het examenprogramma wiskunde B eindexamen v.w.o. en het examenprogramma wiskunde B staatsexamen v.w.o. (Stcrt. 1988, 30);

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 24 augustus 1995, nr. 95000158/2A);

Besluit:

Artikel 1. Beperking examenstof

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Bij het centraal en schriftelijk examen wiskunde B voorbereidend wetenschappelijk onderwijs worden niet aan de orde gesteld de onderwerpen: differentiaalvergelijkingen, lijnelementenveld, oplossen van eenvoudige differentiaalvergelijkingen en partiële integratie, opgenomen in het examenprogramma wiskunde B eindexamen v.w.o. en het examenprogramma wiskunde B staatsexamen v.w.o.

  • 2 Scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en opleidingen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs gericht op het behalen van het diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, kunnen bepalen bij het schoolonderzoek in het vak wiskunde B niet aan de orde te stellen de onderwerpen, genoemd in het eerste lid.

  • 3 Bij het mondeling gedeelte van het staatsexamen in het vak wiskunde B worden niet aan de orde gesteld de onderwerpen, genoemd in het eerste lid.

Artikel 2. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Deze regeling treedt voor het eindexamen in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt, en werkt terug tot en met 1 augustus 1995.

  • 2 Deze regeling treedt voor het staatsexamen in werking met ingang van 1 januari 1996.

Artikel 4. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Beperking examenstof wiskunde B v.w.o.

De staatssecretaris

vanonderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Naar boven