Instelling Commissie van Advies Stoomwezen b.v.

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 08-09-1995 t/m 24-09-2008

Instelling Commissie van Advies Stoomwezen b.v.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gezien het op 3 september 1993 door de Sociaal-Economische Raad aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgebrachte advies inzake de privatisering van de Dienst voor het Stoomwezen;

Gezien de overeenkomst tussen de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Stoomwezen b.v. en Lloyd’s Register met betrekking tot de per 1 juni 1994 aan Stoomwezen b.v te mandateren werkzaamheden van de Dienst voor het Stoomwezen;

Overwegende dat het gewenst is uit kringen van het bedrijfsleven advies te ontvangen over het ten aanzien van het door Stoomwezen b.v. te voeren uitvoeringsbeleid in verband met vorenbedoelde overeenkomst;

dat het in verband daarmee gewenst is een commissie van advies inzake het door Stoomwezen b.v. te voeren uitvoeringsbeleid in te stellen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

de Minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

de commissie: de Commissie van Advies Stoomwezen b.v.

de overeenkomst: de op 18 mei 1994 gesloten Overeenkomst tot uitbesteding van werkzaamheden van de Dienst voor het Stoomwezen aan Stoomwezen b.v.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Er is voor de duur van de overeenkomst een Commissie van Advies Stoomwezen b.v.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De commissie heeft tot taak de Minister te adviseren met betrekking tot de hoofdlijnen van het beleid inzake de uitvoering van de Stoomwet door Stoomwezen b.v.

 • 2 Naast een adviserende rol heeft de commissie ook een signalerende rol naar de Minister met betrekking tot:

  • -

   de juiste naleving van de afspraken in het kader van de scheiding van de voorheen door de Dienst voor het Stoomwezen verrichte taken in aan de Stoomwezen b.v. toevallende geprivatiseerde taken en blijvende taken van overheidstoezicht;

  • -

   het in acht nemen door Stoomwezen b.v. binnen de uitvoering van de aan hem opgedragen taken van de bestaande ’delegatie’ aan de bedrijfsinspectiediensten

  • -

   het voorkomen dat er in relatie tot concurrerende bedrijven ongewenste bevoorrechting ontstaat van Stoomwezen b.v. door de tijdelijke situatie van een commercieel monopolie.

 • 3 De commissie rapporteert in elk geval jaarlijks in de maand april aan de Minister.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Tot lid tevens voorzitter van de commissie wordt benoemd: de heer W.J.L. Spit.

 • 2 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. de heer drs. ing. G. van Voorbergen van de Vereniging FME;

  • b. de heer ir. M.P.H. Korten van VNO/NCW;

  • c. de heer ir. L. Koster van de VNCI.

 • 3 De leden worden door de Minister benoemd voor de duur van de overeenkomst.

 • 4 De leden kunnen zich tijdelijk laten vervangen, indien de overige leden van de commissie hiermee instemmen.

 • 5 Met het secretariaat van de commissie wordt belast de Stichting NAP (ontmoetingsplatform voor de procesindustrie en haar toeleveranciers) te Leidschendam.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Ter uitvoering van haar taak kan de commissie onder meer:

 • a. zich rechtstreeks tot derden wenden tot het verkrijgen van inlichtingen die zij behoeft;

 • b. daarvoor in aanmerking komende personen ter vergadering uitnodigen om hun mening uiteen te zetten of inlichtingen te verstrekken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Aan de werkzaamheden van de commissie worden vertegenwoordigers van Stoomwezen b.v. als waarnemers toegevoegd.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Een advies van de commissie wordt opgesteld overeenkomstig het gevoelen van de meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden.

 • 2 Afwijkende opvattingen, die door een minderheid ter vergadering ter sprake zijn gebracht, worden desgewenst weergegeven.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de commissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens, waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij uit hoofde van het ambt, dat hij bekleedt enig ander voorschrift van toepassing is.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 augustus 1995

de

Staatssecretaris

voornoemd,

R.L.O. Linschoten

Naar boven