Regeling ter aanpassing van een aantal BVE-regelingen aan de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 09-09-1995 t/m 30-12-2004

Regeling ter aanpassing van een aantal BVE-regelingen aan de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel II onderdeel M, derde lid van de Wet van 23 mei 1990, Stb. 266 (SVM); art. F36, derde lid van de Wet op het Cursorisch Beroepsonderwijs; art. 7, eerste lid van het Besluit staatsexamen m.e.a.o.; art. 10 van het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o 1978; en art. 9 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 In afwijking van het Eindexamenbesluit dagscholen m.e.a.o., zoals luidend op 31 juli 1991, gelden voor de toepassing van dat besluit de volgende voorschriften:

  • A. Aan artikel 1 wordt na de begripsbepaling van Onze minister ingevoegd een nieuwe begripsbepaling, luidende als volgt: "Informatie Beheer Groep": de Informatie Beheer Groep, genoemd in de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank.

  • B. Artikel 5, eerste lid, eerste volzin, wordt als volgt gewijzigd: Jaarlijks vóór 1 april wijst de Informatie Beheer Groep op voordracht van de inspecteur een of meer gecommitteerden aan die met het toezicht op het eindexamen aan de school zijn belast.

  • C. Artikel 5, eerste lid, laatste zin, wordt als volgt gewijzigd: Indien de Informatie Beheer Groep er om verzoekt, stelt het bevoegd gezag gecommitteerden ter aanwijzing voor.

  • D. In artikel 5a, eerste lid, wordt "Onze minister" telkens vervangen door "de Informatie Beheer Groep".

  • E. In artikel 5a, derde lid, wordt "Onze minister" vervangen door "de Informatie Beheer Groep".

  • F. Artikel 26, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: Het bevoegd gezag zendt zo spoedig mogelijk na afloop van het eindexamen, doch uiterlijk op 1 oktober, een verslag daarvan aan de Informatie Beheer Groep en aan de inspecteur.

  • G. Artikel 26, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: De gecommitteerde zendt zo spoedig mogelijk na afloop van het eindexamen, doch uiterlijk op 1 oktober, een verslag daarvan aan de Informatie Beheer Groep en aan de inspecteur.

Artikel II

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van het Eindexamenbesluit avondscholen m.e.a.o., zoals luidend op 31 juli 1993, gelden voor de toepassing van dat besluit de volgende voorschriften:

 • A. Aan artikel 1 wordt na de begripsbepaling van Onze Minister ingevoegd een nieuwe begripsbepaling, luidende als volgt: "Informatie Beheer Groep": de Informatie Beheer Groep, genoemd in de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank.

 • B. Artikel 9, tweede volzin, wordt als volgt gewijzigd: De Informatie Beheer Groep doet van deze vastgestelde data en tijdstippen mededeling aan de directeuren.

 • C. In artikel 10, eerste lid, wordt "Onze minister" telkens vervangen door "de Informatie Beheer Groep".

 • D. In artikel 10a wordt "Onze minister" telkens vervangen door "de Informatie Beheer Groep".

 • E. In artikel 34, tweede lid wordt "Onze minister" vervangen door "de Informatie Beheer Groep".

 • F. Artikel 34, derde lid, wordt als volgt gewijzigd: Indien de Informatie Beheer Groep de gevraagde vrijstelling verleent, zendt deze de verzoeker een bewijs van vrijstelling.

 • G. Artikel 43, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: Het bevoegd gezag zendt zo spoedig mogelijk na afloop van het eindexamen, doch uiterlijk op 1 oktober, een verslag daarvan aan de Informatie Beheer Groep en aan de inspecteur.

 • H. Artikel 43, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: De gecommitteerde zendt zo spoedig mogelijk na afloop van het eindexamen, doch uiterlijk op 1 oktober, een verslag daarvan aan de Informatie Beheer Groep en aan de inspecteur.

Artikel III

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van het Eindexamenbesluit m.m.o., zoals luidend op 31 juli 1991, gelden voor de toepassing van dat besluit de volgende voorschriften:

 • A. Aan artikel 1 wordt na de begripsbepaling van Onze Minister ingevoegd een nieuwe begripsbepaling, luidende als volgt: "Informatie Beheer Groep": de Informatie Beheer Groep, genoemd in de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank.

 • B. Artikel 5, eerste lid, eerste volzin, wordt als volgt gewijzigd: Jaarlijks voor 1 april wijst de Informatie Beheer Groep op voordracht van de inspecteur een of meer gecommitteerden aan die met het toezicht op het eindexamen van de school worden belast.

 • C. Artikel 5, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd: Onze minister stelt een instructie voor de gecommitteerden vast.

 • D. Artikel 7, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: Jaarlijks voor 1 oktober stelt de Informatie Beheer Groep een centrale commissie in ter vaststelling van de in artikel 6 bedoelde opgaven, alsmede ter vaststelling van de bij die opgaven behorende beoordelingsnormen. De Informatie Beheer Groep wijst een inspecteur van het voortgezet onderwijs aan als lid van de commissie. De Informatie Beheer Groep benoemt tevens de voorzitter van de centrale commissie.

 • E. In artikel 7, tweede lid, wordt "Onze minister" vervangen door "de Informatie Beheer Groep".

 • F. Artikel 26, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: Het bevoegd gezag zendt zo spoedig mogelijk na afloop van het eindexamen, doch uiterlijk op 1 oktober, een verslag daarvan aan de Informatie Beheer Groep en aan de inspecteur.

 • G. Artikel 26, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: Een afschrift van dit verslag zendt het bevoegd gezag aan de voorzitter van de centrale commissie. Deze voorzitter brengt voor 1 maart verslag uit aan de Informatie Beheer Groep.

 • H. Artikel 26, derde lid, wordt als volgt gewijzigd: De gecommitteerde zendt zo spoedig mogelijk na afloop van het eindexamen, doch uiterlijk op 1 oktober, een verslag daarvan aan de Informatie Beheer Groep en aan de inspecteur.

 • I. Artikel 26, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd: Onze minister kan voorschriften geven omtrent de wijze waarop de verslagen worden ingericht.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van het Eindexamenbesluit m.h.n.o., zoals luidend op 31 juli 1991, gelden voor de toepassing van dat besluit de volgende voorschriften:

 • A. Aan artikel 1 wordt na de begripsbepaling van Onze Minister ingevoegd een nieuwe begripsbepaling, luidende als volgt: "Informatie Beheer Groep": de Informatie Beheer Groep, genoemd in de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank.

 • B. In artikel 25c, eerste lid, wordt "Onze minister" telkens vervangen door "de Informatie Beheer Groep".

 • C. In artikel 25d, eerste lid, wordt "Onze minister" telkens vervangen door "de Informatie Beheer Groep".

 • D. In artikel 25d, derde lid, wordt "Onze minister" vervangen door "de Informatie Beheer Groep".

 • E. In artikel 25e, eerste lid, wordt "Onze minister" telkens vervangen door "de Informatie Beheer Groep".

 • F. Artikel 37, tweede lid, tweede volzin, wordt als volgt gewijzigd: Deze voorzitter brengt voor 1 januari verslag uit aan de Informatie Beheer Groep.

 • G. Artikel 37, derde lid, wordt als volgt gewijzigd: De voorzitter van de commissie van gecommitteerden zendt uiterlijk op 1 januari een verslag van het eindexamen van de afdeling waarover de commissie het toezicht heeft gehad, aan de Informatie Beheer Groep en aan het bevoegd gezag.

 • H. Artikel 37a, onder b, tweede volzin, wordt als volgt gewijzigd: Deze voorzitter brengt voor 1 januari over beide examens verslag uit aan de Informatie Beheer Groep.

Artikel V

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van het Interimeindexamenbesluit m.t.o., zoals luidend op 31 juli 1991, gelden voor de toepassing van dat besluit de volgende voorschriften:

 • A. Aan artikel 1 wordt na de begripsbepaling van Onze Minister ingevoegd een nieuwe begripsbepaling, luidende als volgt: "Informatie Beheer Groep": de Informatie Beheer Groep, genoemd in de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank.

 • B. In artikel 3, eerste lid wordt "Onze minister" vervangen door "de Informatie Beheer Groep".

 • C. In artikel 3, tweede lid wordt "Onze minister" vervangen door "de Informatie Beheer Groep".

Artikel VI

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van het Besluit m.d.g.o., zoals luidend op 31 juli 1991, gelden voor de toepassing van dat besluit de volgende voorschriften:

 • A. In artikel 44, wordt "Onze minister" telkens vervangen door "de Informatie Beheer Groep". Dit geldt niet voor "Onze minister van welzijn, volksgezondheid en cultuur".

 • B. In artikel 45, wordt "Onze minister" telkens vervangen door "de Informatie Beheer Groep".

 • C. In artikel 46, wordt "Onze minister" vervangen door "de Informatie Beheer Groep".

 • D. In artikel 47, eerste lid, wordt "Onze minister" telkens vervangen door "de Informatie Beheer Groep". Dit geldt niet voor "Onze minister van welzijn, volksgezondheid en cultuur".

 • E. In artikel 47, eerste lid vervalt de volgende zinsnede "en voor wat betreft de afdeling m.d.g.o.-MK in overeenstemming met Onze Minister van economische zaken".

 • F. Artikel 47, tweede lid, tweede volzin vervalt.

 • G. In artikel 48 wordt "Onze minister" vervangen door "de Informatie Beheer Groep".

 • H. In artikel 49 wordt "Onze minister" telkens vervangen door "de Informatie Beheer Groep". Dit geldt niet voor "Onze minister van welzijn, volksgezondheid en cultuur".

 • I. Artikel 75, tweede lid, tweede volzin wordt als volgt gewijzigd: Deze voorzitter brengt vóór 1 november verslag uit aan de Informatie Beheer Groep.

 • J. In artikel 75, derde lid, eerste volzin wordt "Onze minister" vervangen door "de Informatie Beheer Groep".

Artikel VII

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De vrijstellingsregeling (staats)examen vwo/havo/mavo en lbo wordt als volgt gewijzigd:

 • A. In artikel 2, eerste lid, wordt "de minister van onderwijs en wetenschappen" vervangen door "de Informatie Beheer Groep".

 • B. In artikel 2, eerste lid, wordt "de produktgroep Examendiensten van de Informatiseringsbank te Groningen", vervangen door "de produktgroep Onderwijsdiensten van de Informatie Beheer Groep te Groningen".

 • C. Artikel 2, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: Na controle van de in het eerste lid bedoelde bewijsstukken deelt de Informatie Beheer Groep de indiener van het verzoek schriftelijk mee of het verzoek al dan niet in behandeling kan worden genomen.

 • D. Artikel 2, derde lid wordt als volgt gewijzigd: De Informatie Beheer Groep beslist binnen 4 weken vanaf de datum van ontvangst op het in het eerste lid bedoelde verzoek op grond van de overgelegde bewijsstukken.

Artikel VIII

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De regeling: vrijstellingen bij het staatsexamen m.e.a.o. en het eindexamen aan avondscholen m.e.a.o. wordt als volgt gewijzigd:

  • A. Artikel 2, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: Verzoeken tot verlening van vrijstelling dienen schriftelijk te worden ingediend bij de Informatie Beheer Groep, produktgroep Onderwijsdiensten te Groningen.

  • B. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: De Informatie Beheer Groep beslist op grond van de overgelegde bewijsstukken op het verzoek en deelt zijn beslissing - zo mogelijk - tijdig voor de aanvang van het desbetreffende examen aan de kandidaat mee.

Artikel IX

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De regeling inwisseling certificaten m.e.a.o. wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 1, vierde lid, wordt "de Minister" telkens vervangen door "de Informatie Beheer Groep".

Artikel X

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Deze regeling zal (met de toelichting) in Uitleg OCenW-regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt en werkt terug tot 1 januari 1994.

 • 3 Deze regeling wordt aangehaald als "Regeling ter aanpassing van een aantal BVE-regelingen aan de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank".

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven