Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie voor de Gezondheidszorg 1995

[Regeling vervallen per 22-08-2005.]
Geraadpleegd op 01-10-2023.
Geldend van 02-08-2000 t/m 21-08-2005

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie voor de Gezondheidszorg 1995

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelezen het verzoek van de Hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg van 10 februari 1995, kenmerk IGZ/J/bl;

Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten, artikel 142, derde lid van, het Wetboek van Strafvordering en het Besluit Buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-08-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

buitengewoon opsporingsambtenaar:

de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;

IGZ:

de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij het Staatstoezicht op de volksgezondheid.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-08-2005]

De personen, werkzaam bij de IGZ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar voor zover zij daadwerkelijk zijn belast met het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van de volksgezondheid.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-08-2005]

 • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar gesteld bij of krachtens

  • a. de wetten op het gebied van de volskgezondheid;

  • b. andere wetten, indien en voor zover hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek door een officier van justitie wordt belast, voor de duur van dat onderzoek.

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 22-08-2005]

 • 1 De procureur-generaal bij het gerechtshof te Leeuwarden is bevoegd tot beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 130 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd worden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 22-08-2005]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Arrondissementsparket van het arrondissement waarin de vestigingsplaats is gelegen van de hoofdinspectie of van de regionale inspectie waarbij de buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam is.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionale politiekorps van de politieregio waarin de vestigingsplaats is gelegen van de hoofdinspectie of van de regionale inspectie waarbij de buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam is.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 22-08-2005]

De hoofdinspecteur van de IGZ brengt jaarlijks, vóór 1 juli over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:

 • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december in het voorafgaande jaar werkzaam was bij de IGZ;

 • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichtte opsporingsactiviteiten;

 • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 22-08-2005]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde ontheffing geldt na 1 januari 1997 alleen ten aanzien van de buitengewoon opsporingsambtenaar voor zover deze belast is met het opmaken van technische processen-verbaal, waarbij geen verklaringen van verdachten of getuigen behoeven te worden opgenomen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 22-08-2005]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie voor de Gezondheidszorg 1995 wordt met ingang van 22 augustus 2000 voor een periode van vijf jaar verlengd en komt thans te vervallen op 22 augustus 2005.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 22-08-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie voor de Gezondheidszorg 1995.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 augustus 1995

De

Minister

van Justitie,
Namens de Minister,
Het

Hoofd van Directie Politie

,

mr. J. van Ees

Naar boven