Instelling Commissie Getuigenbescherming

Geldend van 01-09-1995 t/m heden

Instelling Commissie Getuigenbescherming

De Minister van Justitie,

Gezien het rapport ’Getuigenbescherming in Nederland’ van april 1995 van de werkgroep Craemer,

Besluit:

Artikel 2

De commissie heeft tot taak het opstellen van een plan van aanpak voor het opzetten van een getuigenbeschermingsprogramma in Nederland.

Artikel 3

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • -

  mr R. W. M. Craemer, tevens voorzitter

 • -

  mr D. C. J. Frijlink, tevens secretaris

 • -

  mr E. L. Grosheide

 • -

  T. Koopman

 • -

  R. Karstens.

Artikel 4

De commissie kan ter ondersteuning van haar taak nader onderzoek verrichten of doen verrichten binnen het daarvoor gereserveerde budget.

Artikel 5

De commissie brengt de Overlegvergadering van de Minister van Justitie en het College van procureurs-generaal desgevraagd tussentijds verslag uit van haar bevindingen.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 augustus 1995

De

Minister

van Justitie.
Voor deze,

Het hoofd van de directie Politie,

J. van Ees

Terug naar begin van de pagina