Tegemoetkoming a.o.w./a.w.w. aan GVP-deelnemers

[Regeling vervallen per 01-12-2004.]
Geldend van 01-09-1995 t/m 30-11-2004

Tegemoetkoming a.o.w./a.w.w. aan GVP-deelnemers

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 38 van het Besluit bezoldiging politie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Besluit GPV

: het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994;

Belanghebbenden

: de personen, bedoeld in artikel 38, van het Besluit bezoldiging politie, die tevens deelnemer zijn in de zin van artikel 2 van het Besluit GVP;

Berekeningsloon

: de bezoldiging, bedoeld in artikel 1, onder s, van het Besluit bezoldiging politie, vermeerderd met de vakantie-uitkering per maand, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van het Besluit bezoldiging politie, verminderd met de bedragen, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel i, onder 1° en onder 4°, van de Wet op de loonbelasting 1964.

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2004]

  • 1 Aan de belanghebbende die over het werkgeversaandeel in de bijdrage aan de verschuldigde premie ingevolge het Besluit GVP de premie ingevolge de Wet financiering volksverzekeringen is verschuldigd, wordt een financiële tegemoetkoming verleend.

  • 2 Een financiële tegemoetkoming wordt niet verleend, indien reeds op grond van het berekeningsloon vermeerderd met de toeslag in de zin van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies in het desbetreffende kalenderjaar de maximaal verschuldigde premie voor de Wet financiering volksverzekeringen wordt betaald.

  • 3 De in het eerste lid bedoelde tegemoetkoming wordt, op basis van maandelijkse cumulatie, als volgt berekend. Het berekeningsloon wordt verminderd met het maandelijks gedeelte van de basisaftrek, bedoeld in artikel 20 van de Wet op de loonbelasting 1964, en vermenigvuldigd met het percentage van het werkgeversaandeel in de bijdrage aan de verschuldigde premie ingevolge het Besluit GVP. Dit bedrag wordt vervolgens vermeerderd met de toeslag in de zin van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies en vermenigvuldigd met het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet financiering volksverzekering.

  • 4 Het bedrag wordt eenmaal per kalenderjaar uitbetaald. De uitbetaling vindt plaats uiterlijk in de tweede kalendermaand van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft.

  • 5 Bij een indiensttreding of een ontslag in de loop van het kalenderjaar vindt vaststelling van de tegemoetkoming plaats in evenredigheid met het aantal gewerkte kalendermaanden in het betreffende jaar, op basis van de datum van werkelijke in- respectievelijk uitdiensttreding.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 augustus 1995

De

Minister

vanBinnenlandse Zaken

H. F. Dijkstal

Terug naar begin van de pagina