Wijzigingsbesluit Mijnreglement 1964, enz. (veiligheid en gezondheid van werknemers in de winningsindustrie)

[Regeling vervallen per 01-01-2003.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 22-09-1995 t/m 31-12-2002

Besluit van 17 augustus 1995, tot wijziging van het Mijnreglement 1964 en van het Mijnreglement continentaal plat (veiligheid en gezondheid van werknemers in de winningsindustrie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 21 februari 1995, nr. 95013268WJA/W;

Gelet op de richtlijnen nr. 89/391/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PbEG L 183) en nr. 92/91/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 november 1992 betreffende minimumvoorschriften ter verbetering van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers in de winningsindustrieën die delfstoffen winnen met behulp van boringen (PbEG L 348), op artikel 9, eerste en derde lid, van de Mijnwet 1903 en op artikel 26, eerste lid, onder b, van de Mijnwet continentaal plat;

De Raad van State gehoord (advies van 13 juni 1995, nr. W10.95.0084);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 14 augustus 1995, nr. 95053522 WJA/W;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

  • 2 Bij wijziging, uitbreiding of verbouwing van arbeidsplaatsen na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit treffen de in het eerste lid bedoelde bestuurders de nodige maatregelen opdat de wijziging, uitbreiding of verbouwing in overeenstemming is met het Mijnreglement 1964, onderscheidenlijk het Mijnreglement continentaal plat, zoals deze reglementen luiden na inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 augustus 1995

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Uitgegeven de eenentwintigste september 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven