Rijksbijdrage Nationaal Politie Orkest

[Regeling vervallen per 22-02-2019.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 23-08-1995 t/m 21-02-2019

Rijksbijdrage Nationaal Politie Orkest

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op het verzoek van de Stichting Nationaal Politie Orkest van 6 februari 1995;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-02-2019]

Aan de Stichting kan ten behoeve van de financiering van de activiteiten een subsidie worden verleend van ten hoogste 50% van de begrote exploitatiekosten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-02-2019]

De Stichting dient jaarlijks voor 1 juli van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft schriftelijk een aanvraag in bij de minister van Binnenlandse Zaken. Bij de aanvraag voor de subsidie worden gevoegd een meerjarenbegroting, gedetailleerde begroting met toelichting en het werkplan voor het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-02-2019]

De minister van Binnenlandse Zaken kan een voorschot op de subsidie toekennen op basis van de begroting voor het jaar waarop de subsidie betrekking heeft tot maximaal het vermoedelijk toe te kennen subsidiebedrag voor dat jaar.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 22-02-2019]

Aan de verlening van de subsidie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • a. De Stichting dient jaarlijks voor 1 juli een jaarrekening in bij de minister van Binnenlandse Zaken over het voorafgaande jaar.

 • b. De jaarrekening omvat ten minste een rekening van baten en lasten met toelichting, een balans met toelichting, alsmede een verslag van de in het betreffende jaar ontplooide activiteiten. De jaarrekening gaat vergezeld van een verklaring van een registeraccountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • c. De jaarrekening wordt op zodanige wijze ingericht dat daaruit blijkt welke voorschotten van de minister van Binnenlandse Zaken zijn ontvangen, en hoe deze zijn besteed.

 • d. De Stichting doet zo spoedig mogelijk onder overlegging van relevante stukken schriftelijk mededeling aan de minister van Binnenlandse Zaken, indien:

  • -

   de statuten worden gewijzigd;

  • -

   zich omstandigheden voordoen die van invloed zijn op enige beslissing omtrent (de hoogte van) de subsidie.

 • e. De Stichting verzorgt, om niet, jaarlijks twee uitvoeringen ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 22-02-2019]

 • 1 De vaststelling van de subsidie vindt plaats na beoordeling van de in artikel 4 bedoelde jaarverslag en indien aan de overige in artikel 4 genoemde voorwaarden is voldaan.

 • 2 Indien blijkens de jaarverslag over het vergoede jaar een positief exploitatiesaldo is gerealiseerd, wordt dit saldo mede in aanmerking genomen bij de vaststelling van de subsidie.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 22-02-2019]

Na vaststelling van de subsidie betaalt de Stichting het te veel ontvangen voorschot onverwijld terug aan de minister van Buitenlandse Zaken, tenzij deze tot verrekening op een andere wijze besluit.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 22-02-2019]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant en in het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

’s-Gravenhage, 3 augustus 1995

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
de

wnd. Directeur-Generaal

voor de Openbare Orde en Veiligheid,

G. N. Roes

Naar boven