Warenwetbesluit Frisdranken

[Regeling vervallen per 01-07-2004.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-05-2000 t/m 30-06-2004

Besluit van 1 augustus 1995, houdende het Warenwetbesluit Frisdranken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 3 maart 1995 nr. DGVgz/VVP/L 95613, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot wijziging van de beschikking betreffende de harmonisatie der wetgevingen inzake Limonades M(94)1;

Gelet op de artikelen 3, 4, eerste lid, 8, onderdelen a, b en c, 13 en 14 van de Warenwet (Stb. 1988, 360) en op artikel II, eerste lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet ( Stb. 358) jo. artikel 14a, 16, 16a en 16c van de Warenwet (Stb. 1935, 973);

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet (advies van 14 september 1994, nr. 14804/(12)5);

De Raad van State gehoord (advies van 2 juni 1995, nr. W13.95.0149.);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 juli 1995, nr. VVP/L 951622, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

 • 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. procent of %: massaprocent;

  • b. suikers: de waren, bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, en 2bis, eerste lid, onder b en c, van het Suiker- en stroopbesluit (Warenwet);

  • c. suikergehalte: het met behulp van de refractometer bepaalde percentage opgeloste droge stof, uitgedrukt als saccharose;

  • d. koolzuur: kooldioxide (E 290) zoals omschreven in het Conserveermiddelenbesluit (Warenwet);

  • e. kinine: kinine en de zouten van kinine zoals omschreven in de Nederlandse Pharmacopee (achtste uitgave, deel II, pagina 502-504);

  • f. kininegehalte: de som der gehaltes aan de onder e genoemde stoffen, berekend als kininebasis (C20H24N2O2);

  • g. cafeïne: coffeïne of coffeïnemonohydraat(cafeïnemonohydraat) zoals omschreven in de Nederlandse Pharmacopee (achtste uitgave deel II, pagina 535 en 536);

  • h. cafeïnegehalte: de som der gehaltes aan de onder g genoemde stoffen, berekend als coffeïne (cafeïne).

 • 2 Dit besluit is niet van toepassing op eet- en drinkwaren die in een andere lid-staat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte rechtmatig zijn bereid en in het verkeer gebracht, onder de voorwaarde dat de etikettering daarvan de consument op passende wijze informeert over de aard en de kenmerken van die waren, ten einde een onderscheid mogelijk te maken met de in dit besluit bedoelde waren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

 • 1 Het is verboden frisdranken te bereiden en te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften, bij dit besluit aan de desbetreffende waar gesteld.

 • 2 Het is verboden frisdranken te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften bij dit besluit gesteld met betrekking tot hun aanduiding en tot het bezigen van vermeldingen en voorstellingen.

 • 3 Het is verboden met gebruikmaking van de bij dit besluit aangegeven aanduidingen, andere waren te verhandelen dan die waaraan die aanduidingen bij dit besluit zijn voorbehouden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

 • 1 [Red: Vervallen.]

 • 2 De als limonade of frisdrank aangeduide waren bevatten, voor wat betreft de hieronder genoemde stoffen, de volgende maximale gehaltes:

  • a. [Red: Vervallen.]

  • b. cafeïne (v.w.b. dranken met planten- of vruchtenextracten): 150 mg/l

  • c. kinine (en zijn zouten), uitgedrukt als kininebase: 85 mg/l

  • d. kinine (en zijn zouten), uitgedrukt als kininebase (voor wat betreft dranken met vruchtesap): 40 mg/l

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

 • 1 Als methoden van onderzoek welke bij uitsluiting beslissend zijn voor de vaststelling of al dan niet is voldaan aan de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, worden aangewezen microbiologische onderzoekingsmethoden, chromatografische en andere scheidingsmethoden, organoleptische bepalingsmethoden en detectiemethoden.

 • 2 Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, omtrent de in het eerste lid bedoelde methoden nadere regels stellen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Het Frisdranken- en siropenbesluit (Warenwet) wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit Frisdranken.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 augustus 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. G. Terpstra

Uitgegeven de negentiende september 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven